www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - לשון הרע

לשון הרע בוואטס אפ, מתי תוגש תביעה?
תביעה בגין לשון הרע בוואטס אפ ניתן להגיש בתנאי שההודעה הפוגענית הגיעה לנמען אחד נוסף פרט לתובע אשר אליו יוחסו הדברים שפורסמו בהודעה.

הגנת אמת דיברתי בתביעת לשון הרע, באילו מקרים?
הגנת אמת דיברתי יכולה להגן על נתבע מפני תביעה אזרחית לתשלום פיצויים ומפני תביעה פלילית בגין לשון הרע אם הפרסום שבגינו הוגשה התביעה הוא אמת ויש בו עניין ציבורי.

הגנת הבעת דעה בתביעת לשון הרע
אחת ההגנות המנויות בחוק איסור לשון הרע היא הבעת דעה. תוכן הפרסום לא חייב להיות נכון כל עוד הוצג ונוסח כהבעת דעה בלבד ולא כעובדה. זאת מאחר שדעה לא נמדדת בערכים של אמת או שקר, אלא כגישה או תפיסה של המביע אותה.

פרסום לשון הרע בכוונה לפגוע, מה ההשלכות?
כאשר למפרסם הייתה כוונה לפגוע, יכול המתלונן לקבל כפל פיצוי סטטוטורי במסגרת תביעה אזרחית ואף לתבוע את המפרסם בגין ביצוע עבירה פלילית של פרסום לשון הרע.

באילו מקרים צילום ללא הסכמה מהווה פגיעה בפרטיות?
צילום אדם ללא ידיעתו והסכמתו, מהווה פגיעה בפרטיות כאשר הוא היה ברשות היחיד והייתה לו ציפייה לפרטיות או כאשר היה ברשות הרבים ופרסום הצילום פגע או עלול היה לפגוע בו.

משפט פלילי בגין לשון הרע, באילו מקרים תוגש תביעה?
סעיף 6 לחוק לשון הרע קובע עונש של עד שנת מאסר למפרסם לשון הרע בכוונה לפגוע, זאת כאשר הפרסום הגיע לשני בני אדם או יותר, מלבד הנפגע עצמו.

פיצוי ללא הוכחת נזק בתביעת לשון הרע, באילו מקרים?
אדם שנפגע כתוצאה מפרסום לשון הרע יכול לתבוע פיצויים גם ללא הוכחת נזק, לפי סעיף 7א לחוק לשון הרע עד לסכום של 50,000 שקלים. אם הוכח כי הפרסום נעשה בכוונה לפגוע, סכום הפיצויים יכול להגיע עד 100,000 שקלים גם ללא הוכחת נזק.

לשון הרע בפייסבוק, באילו מקרים תוגש תביעה?
כדי שסטטוס, תמונה, תגובה או שיתוף של תוכן פוגעני יחשבו בפייסבוק כפרסום לשון הרע לפי הגדרת החוק, מספיקה חשיפה לאדם אחד, מלבד הנפגע, כדי שהדבר יהווה עילה לתביעה אזרחית או חשיפה לשני אנשים נוספים כדי שיהווה עילה לתביעה פלילית.

לשון הרע במקום העבודה, מתי תוגש תביעה בגין הוצאת דיבה?
תביעה בגין הוצאת דיבה במקום העבודה תוגש כאשר מדובר באמירת שווא אשר הובילה לפיטורין או לפגיעה במעמד העובד, או כאשר התפרסמו דברים פוגעניים המתייחסים אל חייו האישיים.

מה נחשב לפרסום מותר במסגרת תביעת לשון הרע?
חוק לשון הרע מונה שורה של פרסומים המהווים פרסומים מותרים ומוגנים, אשר אינם יכולים לשמש כעילה בתביעת לשון הרע בתביעה אזרחית או במסגרת ההליך הפלילי.

לשון הרע באינטרנט, מה עושים וכיצד תובעים?
מהי לשון הרע ברשת האינטרנט? האם ניתן להגיש תביעה בגין לשון הרע באינטרנט? הם יחשפו פרטי גולש?

שיקולים בקביעת פיצויים בעקבות לשון הרע - ההיבטים השונים
דוגמא לשיקולים אשר עומדים בפני בית המשפט בבואו לפסוק פיצויים בגין לשון הרע...

פגיעה בשם הטוב, מהי?
מיותר לציין כי פגיעה בשמו הטוב של אדם עלולה להביא להכפישו ולשים אותו ללעג ברבים. כמו כן, פגיעה בשם הטוב יכולה לעלות כדי גרימת נזקים כלכליים ואישיים של ממש...

לשון הרע על המת, האמנם?
מהי לשון הרע על המת? האם ניתן לתבוע עיתון בגין הוצאת לשון הרע כנגד מנוח על ידי בני משפחתו?

קללות וגידופים – האם הם לשון הרע?
האם קללות הם גם לשון הרע? מתי גידופים וקללות בין שני אנשים ברחוב נחשבים פרסום לשון הרע ומהווים עילה לתביעה? לפי פסק הדין שלפנינו...

האם ניתן לתבוע טוקבק בגין לשון הרע?
האם טוקבק יכול להיות מוגדר כלשון הרע? מה עושה אדם כאשר באתר אינטרנט מפורסמות תגובות הפוגעות במשלח ידו ובשמו הטוב? שופט בית המשפט ...

בקשה לחשיפת כתובת IP של גולש אנונימי עקב לשון הרע
ההחלטה עוסקת בהרחבה בסוגייה המשפטית של בקשות לחשיפת כתובות IP של גולשים אנונימיים באינטרנט.

תביעה בגין פרסום לשון הרע בישיבת מועצה
שלום נצרת: חיוב ראש המועצה המקומית גלבוע בפצוי מבקרת הפנים של המועצה בסך 50,000 ש"ח בגין הוצאת לשון הרע ...

לשון הרע במהלך דיון משפטי, האם ייתכן?
סעיף 13 לחוק קובע כי לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית על פי דין ...

פיצויים בגין לשון הרע
לאחר שקבע בית המשפט כי הנתבעים פרסמו כנגד התובעת פרסום שיש בו משום לשון הרע, ולא עומדות להם ההגנות שבפרק ג' לחוק, יעבור לדון בשאלת הפיצוי המגיע לתובעת בגין לשון הרע.