www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונות דרכים

הכרה בתאונה לאחר יציאה מרכב והיתפסות רגל בחגורת בטיחות

בעודה יורדת מן הרכב, נתפסה רגלה השמאלית של התובעת בחגורת הבטיחות. כתוצאה מכך, נפלה היא על הרצפה תוך שנגרמים לה נזקי גוף שונים...


קבילות קלטת של שיחה עם חוקר חברת ביטוח לאחר תאונת דרכים

האם קלטת ובה שיחה בין חוקר חברת הביטוח לבין נפגע תאונת דרכים היא ראיה קבילה בבית המשפט?


תאונת דרכים בגין נפילה של קשיש על מטפל בעת יציאה מרכב, האמנם?

האם נפילה של קשיש מרכב על מטפלת סיעודית מהווה תאונת דרכים על פי הגדרתה בחוק? בית המשפט נדרש לבחון סוגיה זו במסגרת תביעה לפיצויים על בסיס חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.


תביעה נזיקית בגין תאונת רכבת - בני המשפחה תובעים את נהג המיניבוס

בני המשפחה טוענים כי זכאים הם לפיצויים עבור הוצאות הקבורה, הפסדי השכר של השנים האבודות, כאב וסבל, הוצאות רפואיות ועוד...


תיקון מכונית משומשת - האם שימוש ברכב לצורך הכרה בתאונת דרכים?
פעמים רבות נדרש בית המשפט לבחון האם פגיעות שונות אשר אינן תאונות דרכים "קלאסיות" יכולות להקים זכאות לפיצויים לנפגע במסגרת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. כמו כן, ידוע כי תיקון מכונית בצד הדרך ופגיעה בעקבות כך נחשבים על פי החוק כתאונת דרכים...

נכות נפשית לא צמיתה לאחר תאונת דרכים - האם פיצויי לקרוב משפחה?
פעמים רבות פוסקים בתי המשפט פיצויים לאחר תאונת דרכים גם עבור אלו אשר לא היו נפגעו מבחינה פיסית...

נהיגה על מכבש בתוך מתחם סגור ונהג ללא רישיון - האם פיצויים בגין תאונה?
האם מבוטח אשר נפגע בתאונת דרכים ממכבש שנע קדימה ואחורה על גבי משטח אספלט, יאבד את זכותו לקבל פיצויים מחברת הביטוח משום שלנהג המכבש לא היה רישיון בתוקף?

נפילה בעת עמידה בתור לאוטובוס, האם תאונת דרכים?
בתביעות נזיקין אשר עוסקות בפיצויים בגין תאונות דרכים, תולים התובעים את יהבם בכך שפגיעתם ונזקם הגופני נגרם עקב תאונת דרכים...

פיצויים לאחר תאונת דרכים עבור פלשתינאי אשר העתיק מגוריו לישראל
בית המשפט המחוזי נדרש לבחון שתי שאלות - האם חברת ביטוח צריכה לפצות אדם שנפגע בתאונת דרכים וכיצד יש לחשב את הפיצויים המגיעים לתובע במידה והיה הוא קטין תושב חברון בזמן התאונה, אך שנתיים לאחר מכן (בטרם הסתיים המשפט), עברה משפחתו לשטח ישראל...

הוצאות משפט גבוהות במיוחד בגין אי הוכחת תאונת דרכים וחשש לשקר
האם תובע אשר בדה סיפור של תאונת דרכים יקבל פיצויים או שמא יאלץ הוא לשלם הוצאות משפט מוגברות לנתבעת?

תאונת דרכים בשטחים בין ישראלי לבין פלסטיני - מהו הדין החל על הצדדים?
המצב המשפטי המיוחד בישראל מעלה פעמים רבות סוגיות העוסקות בדיני הנזיקין והביטוח במסגרת בחינה טריטוריאלית...

תאונת דרכים - חישוב שנים אבודות עבור בחור חרדי שהיה תלמיד ישיבה
משפחות רבות מאבדות את יקיריהם בתאונות דרכים. כמו כן, מלבד האירוע המצער והכאוב, נאלצות משפחות אלו להתמודד גם עם בעיות כלכליות רבות, קל וחומר כאשר מדובר באבי המשפחה... כיצד יש לחשב את העניין בעדה החרדית לאחר מותו של בחור שהיה תלמיד ישיבה?

פיצויים לנפגע תאונת דרכים בגין קטיעת רגל
בית המשפט נדרש לבחון מהו הפיצוי הראוי אותו יש לפסוק עבור רופאה אשר איבדה את רגלה בתאונת דרכים....

האם מעביד ישלם פיצויים בגין תאונת טרקטור של פועל תאילנדי ללא רישיון נהיגה?
פועל תאילנדי ללא רישיון נהיגה על טרקטור היה מעורב בתאונת דרכים. האם המעביד חייב בפיצויים משום שהתיר את השימוש ברכב?

אובדן כושר השתכרות של מובטל לאחר תאונת דרכים, כיצד?
כיצד יש לחשב את הפיצויי המתאים לאחר תאונת דרכים עבור אובדן כושר השתכרות כאשר התובע היה מובטל במשך עשרות שנים לפני התאונה וגם לאחריה...

נפילה במהלך טיפול במשאבה על גבי משאית - האם תאונת דרכים?
במקרה דנן דובר באדם אשר טען כי נפל במסגרת עבודתו ממשאבת בטון המותקנת על משאית ונגרמו לו נזקי גוף...

העברת פצוע לטיפול בבית בטרם הסתיים משפט בנוגע לפיצויי אחרי תאונה
האם בית המשפט יתיר העברת פצוע קשה לטיפול יקר בביתו, עוד בטרם הסתיימה התביעה בעניין הפיצויים המגיעים לו לאחר תאונת הדרכים?

הצגת מסמך נפשי מטעם הצבא במסגרת תביעה אזרחית לאחר תאונת דרכים

האם תובע אשר יש בעניינו מסמכים נפשיים במסגרת קבלתו לשירות צבאי, יהיה חייב להציג מסמכים אלו במסגרת תביעת פיצויים לאחר תאונת דרכים?


האם המתנה ברכב בחניה מותרת היא שימוש ברכב מנועי?
האם המתנה ברכב בחניה מותרת, תוך עישון סיגריה וכיוון מוט ההילוכים על Parking הוא שימוש ברכב מנועי לצורך הגדרת תאונת דרכים? איזו חברת ביטוח אמורה לפצות את הנהג?

פיצויים עבור נגנית סקסופון אשר נפגעה בשפתיים בתאונת דרכים
במקרה דנן דובר על בחורה צעירה אשר נפגעה בפניה מזכוכיות רבות בתאונת דרכים. מלבד הכאבים הרבים, הצלקות הנפשיות והפיסיות ועוגמת הנפש, איבדה התובעת את יכולתה לנגן בסקסופון...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>