www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונת עבודה

שליחויות ותאונות - תאונות עוקבות ופיצויים בגינן

רפואה משלימה וטיפולים לאחר תאונת עבודה, על חשבון מי?

בית הדין פסק כי אומנם טיפולי רפואה משלימה לא פורטו בלשון החוק כטיפול רפואי לו זכאי הנפגע בתאונת עבודה, אולם מכיוון שהחוק נחקק לפני כארבעים שנה, כאשר טיפולי רפואה משלימה היו יחסית חדשים ובלתי מוכרים בישראל, הדבר לא צריך להוות למכשול בפני התביעה...


פריצת דיסק כפגיעה בעבודה

האם התובעת, עובדת חקלאות, סובלת מפריצת דיסק בגין תנאי עבודתה? האם היא זכאית לפיצויים ותגמולים מהמוסד לביטוח לאומי בגין כך?


התקף לב של נהג בגלל מעורבות בכמעט תאונה

אדם לקה במהלך עבודתו בהתקף לב. לדבריו, הוא נהג באוטובוס מטעם העבודה והיה מעורב בכמעט תאונה. האם מדובר בתאונת עבודה?


טינטון תמידי - דחיית ערעור לאחר דחיית תביעה שהוגשה לביטוח הלאומי

במצב רפואי של טנטון, האדם שומע צליל שאין לו מקור חיצוני אמיתי, במשך כל שעות היום. חלק נרחב מהחולים במחלה סובלים מתופעות לוואי שונות, אי נוחות ופגיעה באיכות החיים. המערער לא זכה להכרה זו, ומשכך, הוא השיג על קביעת הוועדה הרפואית לערערים ופנה לבית הדין האזורי לעבודה בערעור...


פגיעה בעבודה בשל רשלנות המעביד או תאונת דרכים

מעסיק אשר עובד שלו הגיש כנגדו תביעה בגין פגיעה בעבודה, טען כי מדובר היה בתאונת דרכים ועל כן דין התביעה להימחק בהעדר עילה...


ניוון פרקי אצבעות, האם תאונת עבודה?

האם תביעה להכרה בניוון בפרקי אצבעות כתאונת עבודה תתקבל בבית הדין לעבודה למרות דחייתה על ידי פקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי?


מיקרוטראומה - תאונות עבודה
המערערת לקתה בתאונת עבודה, ע"פ תורת המיקרוטראומה.

האם הסדר טיעון בהליך פלילי ישמש כראיה בתביעה אזרחית נגררת לפלילים?

בית המשפט קבע כי עובדות אשר ביססו הסדר טיעון בהליך בגין גרימת מוות ברשלנות, ישמשו כראיות בתביעה אזרחית נגררת לפלילים במקרה זה...


החלטה בנוגע לתאונת עבודה לא נומקה כראוי על ידי הועדה הרפואית

ועדה רפואית לא נימקה כראוי את החלטתה בנוגע לתביעה בגין תאונת עבודה. הסוגיה תוחזר עליה לאחר קבלת הערעור בבית הדין לעבודה...


תביעת עובד נגד מעביד בגין נזק גוף שנגרם עקב נפילה מסולם במהלך עבודתו

האם המעביד התרשל ובכך גרם לתאונת עבודה במהלכה נפל עובד מסולם?


רעש חד פעמי לא גרם לטנטון

טענתו של התובע הייתה שאירוע הרעש היה אירוע "תאונתי" יחידי, והוא זה שגרם לפגיעה בשמיעתו. לאור הקביעה של העד המומחה, כי רעש מהסוג אליו נחשף התובע, אינו יכול באופן חד פעמי לגרום לתופעות מהן סובל התובע, נדחתה תביעתו...


פריצת דיסק חמורה ממנה סבל פועל בניין לא תוכר כתאונת עבודה

פועל בניין נותח בגין פריצת דיסק חמורה, לטענתו בשל תנאי עבודתו. האם מדובר בתאונת עבודה?


מחיקת תביעה ללא צו הוצאות בעקבות חוות דעת רפואית מטעם ביהמ"ש

בקשה למחיקת תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי, ללא צו להוצאות, וזאת בגין חוות דעת רפואית השומטת את הקרקע תחת התביעה...


אחריות מפעל לתאונת עבודה ותביעת פיצויים בהעדר נכות צמיתה

שחקן כדורגל צעיר נפצע במהלך עבודה במפעל. האם התובע יהיה זכאי לפיצויים מהמפעל בגין רשלנותו לכאורה? מהו שיעור הפיצויים בגין אובדן השתכרות בהעדר נכות צמיתה?


לקוח לא ייפצה קבלן טיח עצמאי אשר נפגע במהלך ביצוע עבודה בשטחו

קבלן טיח עצמאי הגיש תביעת פיצויים כנגד לקוח וזאת בשל נזקי גוף שנגרמו לו בעת ביצוע עבודה...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20