www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תאונת עבודה

תביעה להכרה בכאבים בידיו של סבל כתאונת עבודה במסגרת המיקרו-טראומה
תורת המיקרו-טראומה באה למלא חלל ריק שהותיר המחוקק, כאשר לא כלל ברשימת "מחלות המקצוע", מחלות שונות שהתפתחו לאורך זמן עקב תנאי העבודה...

האם מחלת ריאות של מעשן שעבד במפעל תוכר כ"תאונת עבודה"?
האם מחלת הריאות ממנה סובל התובע נובעת מעישון לאורך שנים או מעבודתו במפעל ארדן במחלקת ייצור פלדה?

300,000 שקלים פיצויים בעקבות תאונה בעבודת מלצרות
האם מלצר אשר הרים סיר עם מים חמים, ואי לכך נגרמו לו נזקי גוף בעקבות כוויה, יכול לתבוע את חברת הקייטרינג והלקוח שהזמין אותה בתשלום פיצויים?

סתירות בנוגע לתאריך הפגיעה - האם תוכר תאונת העבודה?
האם בית הדין לעבודה יקבל את ערעורו של אדם, כנגד החלטת המוסד לביטוח לאומי, שלא להכיר בתאונה שארעה לו כ"תאונת עבודה" על פי הגדרתה בחוק...

האם נפילה של מזכירה בכניסה למשרד הינה תאונת עבודה?
בית המשפט קבע כי דין תביעתה של התובעת להידחות, עקב הסתירות הרבות בגרסאותיה לגבי קרות האירוע נשוא התובענה...

תביעה להכרה בתאונת עבודה, למרות שהעובדת המשיכה לעבוד
השופטים סברו שהיות והמומחה קבע מפורשות שקיים קשר סיבתי בין כאביה של התובעת, אובדן כושר העבודה הזמני שלה והאירוע נשוא התובענה, יש להכיר בתאונה כתאונת עבודה...

תאונת עבודה - ההבדל בין קשר סיבתי משפטי לקשר סיבתי רפואי

ניקח אדם בן חמישים שכל חייו הלך על פי תהום. הוא הלך סמוך לשוליים אך שמר על צעדיו, בא אדם הדוחף אותו דחיפה קלה, אך דחיפה שיש בה כדי להוציאו משיווי המשקל ולהפילו לתהום...


האם תשלום מהמעסיק לאחר תאונת עבודה יקוזז מימי מחלה
השופטים נדרשו לבדוק האם נכונה טענתו של המורה ש"מחלת מקצוע" אינה מחלה רגילה אשר חוק דמי מחלה חל עליה...

תאונת עבודה - דחיית תביעה בעקבות אי צירוף חוות דעת רפואית
תביעה בעניין תאונת עבודה, ככל תביעה העוסקת בסוגיות רפואיות וענייני נכות, חייבת להיתמך על ידי חוות דעת רפואית שתצורף לכתב התביעה, כאשר חובה זו עולה הן מהפסיקה והן מהחקיקה...

בעל חנות לקה בליבו בעקבות שיחה עם הבנק, האם תאונת עבודה?

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את טענותיו של בעל חנות מכולת כי קיים קשר סיבתי בין שיחת הטלפון אשר קיבל ממנהל הבנק במהלך עבודתו לבין אוטם שריר הלב בו לקה לאחר השיחה...


דחיית תביעתו של עצמאי להכיר בכאבי הכתף שלו כ"תאונת עבודה"
כי על מנת להכיר בכאבי גב כתאונת עבודה, על המבוטח להוכיח אירוע תאונתי הקשור לעבודה וחורג מתנועתיו השגרתיות...

האם מחלת הריאות תוכר כ"תאונת עבודה" למרות שהעובד מעשן קופסא ביום?
בית הדין קבע כי יש לקבל את חוות דעתו של המומחה, אשר קבע כי החשיפה לצבעים ומדללי צבע יכולה לגרום לגירוי נשימתי ותמונה אסטמטית על בסיס המיקרו-טראומה. המוסד לביטוח הלאומי טען כי המילים "יכולה לגרום" בחוות דעתו של השופט, שומטות את הקרקע מתחת לאבסולוטיות של הקביעה, הנחה אשר נדחתה על ידי בית המשפט...

הכאבים בכתפה של מטפלת בבית אבות יוכרו כ"תאונת עבודה"
המחלקות בין הצדדים הייתה למעשה - האם יש קשר סיבתי בין הפגימות בעמוד השדרה הצווארי ובכתף, לבין עבודת התובעת לאור חוות דעתו של המומחה. כמו כן, האם יש להכיר בפגיעות אלה כתאונות עבודה...

סרטן בגין חשיפה לשמש ולחומרים כימיים בשעות העבודה יוכר כ"תאונת עבודה"
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל את תביעתו של כבאי לשעבר להכיר במחלת סרטן העור ממנה הוא סובל כמחלה אשר נגרמה לו עקב תנאי עבודתו בשירותי ההצלה...

הסבל הפיל מוצר יקר ערך ולקה בליבו, האם תאונת עבודה?
לטענתו של העובד, נתקף הוא בהלה שכן עלותו של המטען הינה גבוהה (כמאה אלף שקלים) ולאחר כעשרים דקות החל לחוש כאבים חזקים בחזה. כעבור נסיעה של מספר דקות, וכאשר הגיע האחרון למקום פריקת המטען, התגברו הכאבים והוא פונה לבית החולים...

האם וויכוח בין העובד למנכ"ל הינו אירוע חריג היכול להחשב כ"תאונת עבודה"?
האם וויכוח בין עובדים, אשר עלה לטונים גבוהים מן הרגיל הינו אירוע חריג? האם הוויכוח אשר בעקבותיו לקה אחד העובדים בליבו הינו "תאונת עבודה" על פי הגדרתה בחוק?

דחיית הכרה ב"תאונת עבודה" של נהג רכב טאטוא עירוני
על פי ההלכה הפסוקה, בבוא בית הדין לקבוע עובדתית אם התרחשה תאונה במהלך העבודה אם לאו, עליו לייחס משקל רב להתבטאויותיו של עובד בסמוך לאחר האירוע הנטען, מועד שניתן להניח, כי האיש מסיח לפי תומו...

אי הכרה בליקויי שמיעה כ"תאונת עבודה"
המומחה הגיש מסקנותיו לבית הדין וקבע כי היות ובין בדיקת השמיעה הראשונה, אשר נערכה כחודשיים לאחר שהתחיל העובד לעבוד והייתה תקינה לחלוטין, לבין בדיקת השמיעה שנערכה לו כשנתיים לאחר מכן, ובה נמצא כי העובד סובל מליקויי שמיעה חמורים, קיימים פערים כה גדולים, לא ייתכן כי התדרדרות מצבו השמיעתי חלה במהלך חמשת החודשים בהם עבד במפעל העופות...

כאבי גב במשך מספר שבועות הביאו לפריצת דיסק - האם תאונת עבודה?
על פי הפסיקה, השאלה אם להכיר בפגיעה בעמוד השדרה כתאונה עבודה תלויה בשאלה האם הוכיח המבוטח שבמהלך העבודה קרה משהו שבגינו נתפס הגב או שבגינו פקדו אותו כאבים עזים שמנעו ממנו להמשיך לעבוד.

בטופס האשפוז נרשמה פגיעה עקב "תאונת ספורט" - האם תוכר "תאונת העבודה"?
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה נדרש לדון האם פגיעה בקרסול רגלו הימנית של עובד, ממנה הוא סובל, נבעה מתאונת עבודה שאירעה לו והאם אכן מדובר ב"תאונת עבודה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  לעמוד הבא    >>