www.what2do.co.il

חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס``ז-2007

דרגו את המאמר

חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס``ז-2007
סובל/ת ממחלת הפוליו ? מעוניינ/ת לברר את זכאותך לפיצוי ?

לאחרונה התקבל בכנסת "חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז - 2007", אשר על פי סעיף 1 שבו נקבע כי מטרתו "לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל כלפיהם". 

להלן החוק:
 
 
מטרה
1.
מטרתו של חוק זה לפצות את נפגעי הפוליו שלקו במחלת הפוליו בישראל ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל כלפיהם.
הגדרות
2.
בחוק זה –
 
 
"חוק הביטוח הלאומי" – חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995[1];
 
 
"המוסד" – המוסד לביטוח לאומי הפועל מכוח חוק הביטוח הלאומי;
 
 
"מחלת הפוליו" – מחלת שיתוק ילדים (poliomyelitis), לרבות החמרה מאוחרת של המחלה post poliomyelitis syndrome));;
 
 
"נכות" – נכות רפואית שנקבעה לפי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי;
 
 
"נפגע פוליו" – תושב ישראל שלקה במחלת הפוליו בישראל ושרופא מוסמך או ועדה רפואית כאמור בסעיף 7 קבעו כי נגרמה לו נכות עקב אותה מחלה;
 
 
"השכר הממוצע" – כמשמעותו בסעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי;
 
 
"תושב ישראל" – מי שהוא תושב ישראל לענין חוק הביטוח הלאומי וכל עוד הוא תושב כאמור;
 
 
"השר" –  שר הרווחה.
פיצוי חד פעמי
 
3.
(א) נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעה לו נכות יציבה, תשלם לו המדינה פיצוי חד–פעמי כדלקמן: 

(1) סכום של 50,000 שקלים חדשים - אם אחוזי הנכות נמוכים מ–75%;
(2) סכום של 100,000 שקלים חדשים - אם אחוזי הנכות הם בין 75% ל–94%;
(3) סכום של 120,000 שקלים חדשים - אם אחוזי הנכות הם 95% ויותר.
(ב) הסכומים הנקובים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב–1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה - יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי;
לענין זה -
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;
"המדד הבסיסי" - המדד שפורסם בחודש שלפני תחילתו של חוק זה;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 
 
 
 
 

קצבה חודשית
 
4.
(א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 3, נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעו לו, לפי הוראות חוק זה, אחוזי נכות בשיעור של 100%, זכאי לקצבה חודשית בסכום השווה ל–50% מהשכר הממוצע (בסעיף זה - סכום קצבה מלאה).
(ב) נפגע פוליו שעקב מחלת הפוליו נקבעו לו, לפי הוראות חוק זה, אחוזי נכות הנמוכים מ–100% והעולים על 20%, זכאי לקצבה חודשית בסכום שהיחס בינו לבין סכום הקצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לו לבין 100%.
(ג) נפגע פוליו שנקבעו לו לפי הוראות חוק זה אחוזי נכות הנמוכים מ–20%, יקבל מענק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הבסיסי ב–70; לענין סעיף קטן זה, "הסכום הבסיסי" - סכום שהיחס בינו לבין סכום הקצבה המלאה שווה ליחס שבין אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע פוליו לבין 100%.
 
 

החמרת מצב
 
 
5.
חלפו שישה חודשים או יותר מהמועד שבו נקבעו לאחרונה אחוזי הנכות של נפגע פוליו, ועקב החמרה במצב בריאותו כתוצאה ממחלת הפוליו שבה לקה, עלו אחוזי הנכות שנקבעו לו ב–10% או יותר, יחולו הוראות אלה: 

(1) לגבי נפגע פוליו ששולם לו מענק במקום קצבה לפי סעיף 4(ג) - 

(א) אם נקבעו לו פחות מ–20% נכות, תשלם לו המדינה מענק משלים לפי החישוב האמור בסעיף 4(ג), ולענין הסכום הבסיסי יובא בחשבון ההפרש שבין אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע הפוליו לפני ההחמרה, לבין אחוזי הנכות שנקבעו לו עקב ההחמרה;
(ב) אם נקבעו לו 20% נכות ומעלה, תשלם לו המדינה קצבה כאמור בסעיף 4(א) או (ב), לפי הענין, החל בחודש שבו הוגשה הבקשה לבדיקה מחדש, ואולם אם טרם חלפו 70 חודשים מהחודש שבו נקבעה הנכות שבשלה שולם לו המענק - תשולם לו קצבה לפי אחוזי הנכות המזכים בקצבה, בניכוי אחוזי הנכות המזכים במענק, כל עוד טרם חלפו 70 החודשים האמורים;
בסעיף זה, "בקשה לבדיקה מחדש" - בקשה שהגיש נפגע פוליו למוסד, לצורך בדיקה מחדש בשל החמרה במצב בריאותו כתוצאה ממחלת הפוליו שבה לקה. 

(2) לגבי נפגע פוליו שמשתלמת לו קצבה לפי סעיף 4(א) או (ב), לפי הענין - תשולם לו הקצבה לפי אחוזי הנכות שנקבעו לו עקב ההחמרה, בעד התקופה שתחילתה במועד שבו החלה ההחמרה, או בעד שישה חודשים שקדמו למועד שבו הוגשה הבקשה לבדיקה מחדש, המאוחר מביניהם.
 
 
 
 
 

הגשת תביעה
6.
תביעה לפיצוי חד פעמי או לקצבה חודשית מכוח חוק זה תוגש למוסד.
רופא מוסמך
וועדה רפואית לעררים
7.
(א) רופא מוסמך שמונה לפי הוראות סעיף 208(ב) לחוק הביטוח הלאומי ידון בתביעה של אדם להכיר בו כנפגע פוליו; הוראות סעיפים 211, 212 ו–213 לחוק האמור יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.
(ב) רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים, לפי הענין, יקבעו -
(1) אם התובע לקה במחלת הפוליו;
(2) אם התובע לקה בישראל במחלת שיתוק ילדים;
(3) את אחוזי הנכות של התובע הנובעים ממחלת הפוליו שבה לקה; לענין זה, רשימת הליקויים שלפיה ייקבעו אחוזי נכותו של אדם תהא רשימת הליקויים לפי פרק ה’ לחוק הביטוח הלאומי;
(4) אם חל שינוי במצבו הבריאותי של התובע כתוצאה ממחלת הפוליו שבה הוא לקה ואת אחוזי הנכות של התובע בעקבות השינוי האמור.
(ג) נקבעו לאדם אחוזי מוגבלות בניידות לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי (בסעיף זה - אחוזי מוגבלות בניידות), בשל מחלת הפוליו שבה לקה, רשאי הוא לבחור אם התשלומים שישולמו לו לפי חוק זה יחושבו לפי אחוזי המוגבלות בניידות, או לפי אחוזי הנכות שנקבעו לו לפי סעיף קטן (ב).
(ד) נקבעו לאדם, בשל מחלת הפוליו שבה לקה, אחוזי נכות לפי הוראות סעיף 208(ב) לחוק הביטוח הלאומי או אחוזי מוגבלות בניידות רשאים רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים, לפי הענין, לקבוע את אחוזי הנכות של אותו אדם לפי חוק זה, מבלי לבדוק אותו.
(ה) נפגע פוליו שמצבו הבריאותי אינו יציב, רשאים רופא מוסמך או ועדה רפואית לעררים, לפי הענין, לקבוע את אחוזי נכותו הנובעים ממחלת הפוליו שבה לקה, לתקופה שלא תעלה על שנתיים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
השתתפות המדינה במימון שירותי בריאות לנפגעי פוליו
8.
(א) המדינה תשתתף במימון טיפולים רפואיים, אבזרים רפואיים ומכשור רפואי הנדרשים לנפגעי פוליו, עקב מחלת הפוליו, ואינם נכללים במסגרת סל שירותי הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994; ההוצאות הדרושות למימון השתתפות המדינה ישולמו מאוצר המדינה.
(ב) שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע כללים, תנאים והוראות לענין סעיף זה, לרבות לענין סוג שירותי הבריאות שהמדינה תשתתף במימונם כאמור בסעיף קטן (א), נותני השירותים ושיעור השתתפות המדינה.
 
 

הוראות מיוחדות
9.
(א)      תשלומים המשתלמים לפי חוק זה לא ייחשבו כהכנסה –
 
 
 
(1)       לענין פקודת מס הכנסה[3], או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים;
 
 
 
(2)       לענין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי.
 
 
(ב)       תשלום המשולם לפי חוק זה אינו ניתן להעברה, לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא, אלא לשם תשלום מזונות לפי פסק דין של בית דין מוסמך.
מניעת כפל תשלומים
10.
(א) הגיש אדם תביעה לפי חוק זה, לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן-1989, בשל העילות המנויות בחוק זה. 

(ב) זכאי נפגע פוליו לפיצוי חד–פעמי, לקצבה או למענק לפי חוק זה, זכאית המדינה לנכות מתשלומים אלה כל תשלום אחר ששילמה לו מכוח תביעה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] או לפי חוק ביטוח נפגעי חיסון, התש"ן-1989, שהגיש בשל עילות המנויות בחוק זה, לרבות תשלומים ששילמה המדינה לפני תחילתו של חוק זה; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענין ניכוי כאמור, לרבות לענין אופן חישובו.
 
 

תשלום על ידי המוסד
11.
(א)      פיצוי חד פעמי וקצבה לפי חוק זה ישולמו באמצעות המוסד.
 
 
(ב)       אוצר המדינה יעביר למוסד, מדי חודש בחודשו, את כל הכספים הדרושים לו כדי לבצע תשלומים לפי חוק זה, לרבות הוצאות מינהליות הנובעות מביצועו של החוק.
ביצוע ותקנות
12.
השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
תחולת הוראות חוק הביטוח הלאומי
13.
סעיפים 297א, 297ב, 298, 302, 304, 308, 311, 315, 324, 325 ו-327 לחוק הביטוח הלאומי יחולו על תביעה לפי חוק זה, בשינויים המחויבים.
תחילה ותחולה
 
14.
(א) תחילתו של חוק זה ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) (בסעיף זה - יום התחילה); ואולם, לא תוגש תביעה למוסד לפי חוק זה לפני יום י"ח באלול התשס"ז (1 בספטמבר 2007) (בסעיף זה - יום תחילת הביצוע). 

(ב) תשלומים לפי חוק זה ישולמו למפרע בעד התקופה החל ביום התחילה, ובלבד שנפגע הפוליו הגיש תביעה למוסד לפי חוק זה עד ליום ד’ בטבת התשס"ט (31 בדצמבר 2008), והוראות סעיף 296(א) לחוק הביטוח הלאומי לא יחולו. 

(ג) לא ישולמו תשלומים לפי הוראות חוק זה בשל תקופה שקדמה ליום התחילה.
 
 
 

אהוד אולמרט -  יצחק הרצוג

ראש הממשלה -  שר הרווחה


דליה איציק 
ממלאת מקום נשיא המדינה יושבת ראש הכנסת


[1] ס"ח התשנ"ה, עמ’ 210.
[2] ס"ח התשנ"ד, עמ’ 156.
[3] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ’ 120.
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תאונת דרכים את מי תובעים?

נפגעת בתאונת דרכים? נגרמו לך נזקי גוף? את מי תובעים לאחר תאונת דרכים? 

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

רשלנות רפואית, מהי עוולת הרשלנות?

כדי להכריע בשאלה האם קמה לתובעת עילת תביעת בנזיקין בשל רשלנות הנתבעים ו/או מי מטעמם, יש לענות על שלוש שאלות ... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

תאונות אופניים

נפגעתם בתאונת אופניים? שוקלים הגשת תביעה בגין תאונת אופניים? האם תאונת אופניים הינה תאונת דרכים? ממי ניתן לתבוע פיצויים? 

מחלות מקצוע

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר 

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פגיעות במתקני ספורט, שעשועים

ילדך נפגע תוך משחק במתקן שעשוע? בחצר המשחקים? בבריכה? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

תאונות בחו"ל - איך לתבוע פיצויים

נפגעת בתאונה במדינה זרה? נגרמו לך נזקים? איך לתבוע פיצויים ועצות נוספות.... 

פיצויים בעקות תאונה אשר איננה תאונת עבודה - מהם דמי תאונה?

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.