www.what2do.co.il

זכויות נכים בביטוח לאומי

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 2.0 מתוך 5

זכויות נכים בביטוח לאומי

זכויות נכים בביטוח לאומי- אלו זכויות נפסקו לטובת נפגעים בבית הדין?

 

 

סעיף 86 לחוק הביטוח הלאומי (בכל מקום בו לא יאמר אחרת הכוונה להוראות החוק משנת תשנ"ה – 1995) מקנה לנכה תאונת עבודה זכאות: לריפוי, החלמה, שיקום רפואי, ושיקום מקצועי.

 

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.

 

סעיף 112 לחוק הביטוח הלאומי מקנה לנכה תאונת עבודה זכאות:

 

לקצבה מיוחדת להחזקתו האישית או לשיקומו המקצועי, ולמענק לסידורים חד-פעמיים הנובעים מנכותו. בכפוף לסעיף 112 לחוק תוקנו תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים) תשכ"ה – 1965 ותקנה 2 לתקנות אלה קובעת כך:

 

הזכות למענק מיוחד:

 

מענק מיוחד יאושר אם הוכיח התובע כי עקב נכותו ומטעמי בריאות דרושים לו סידורים חד-פעמיים לשם קיום אורח חיים סדיר או לשם יצירת תנאים שיאפשרו לו המשך עבודתו והמענק המיוחד דרוש לו לשם יצירת תנאים שיאפשרו לו לאחת מהמטרות הבאות:

 

א.        סיוע בהתאם תנאי המגורים;

ב.         סיוע ברכישת אביזר עזר;

ג.         סיוע בפתרון בעיית הניידות ע"י רכישת רכב.

 

 

מענק במקום קצבה:

 

סעיף 113 לחוק הביטוח הלאומי מקנה לנכה תאונת עבודה זכאות: למענק במקום קצבה. בכפוף לסעיף 113 לחוק תוקנו תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ח 1968. תקנה 4 (ב) לתקנות לעניין תשלום מקדמות של גימלה קובעת כך:

 

על אף האמור בתקנת משנה (א), יהיה המוסד רשאי לתת מקדמה מוגדלת לנכה הזכאי לקיצבת נכות לפי פרק ג' או ט2 לחוק, לצורך שיקום כלכלי, סיוע בפתרון בעיות דיור או ניידות.

 

בכפוף לזכאויות הנ"ל, בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק בתיק זכאות למענק למקרר לנכת תאונת עבודה, וקבע כך: "בתנאי האקלים שלנו אין מקרר חשמלי דבר שבמותרות, וכשמדובר בעקרת בית שהיא נכה בשיעור של 100% ומטופלת בילדים קטנים, יש לראות במקרר מצרך חיוני "לשם קיום אורח חיים סדיר".

 

 

נוסף לזכאויות הנ"ל, קיימת זכאות נגררת לזכויות מוקנות לנכי תאונות עבודה.

 

 

תיק 2211/99, מענק לביגוד:

 

כידוע לנכה, יש בלאי בביגוד, כל נכה לפי סוג נכותו, וחידוש הביגוד לנכה נכנס לגדר "קיום אורח חיים סדיר". מה גם שלנכה פעולות איבה הוכרה זכאות זו.

 

תיק 2213/99 תוספת לגימלה המיוחדת לגרוש-

 

זכאות זו הוכרה לנפגע פעולות איבה, אי לכך, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י זכאות זו הוכרה לנפגע בפעולות איבה, אי לכך, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י אותם מבחנים ועפ"י אותם טעמים תוכר גם לנכה תאונת עבודה גרוש.

 

תיק 2217/99 מענק לנעליים:

 

כידוע לנכה (לא על כסא גלגלים) יש בלאי מוגבר בנעליו הנובע מדרך מוגבלותו בהליכה. מה עוד שהנכה נדרש לנעליים מיוחדות הנושאות אביזרי נכות (לדוגמא – מתקן להרמת כף הרגל). אי לכך החלפת נעליים בלויות נכנסת לגדר "קיום אורח חיים סדיר".

 

תיק 2218/99, מענק לחימום:

 

כידוע לנכה שאינו פעיל כאדם רגיל עקב נכותו ומוגבלותו, קר יותר בימים קרים מאדם בריא שגופו מתחמם מפעילות מוגברת. על כן הצורך בחימום בימים הקרים הינו מוגבר אצל הנכים, לכן חימום נכנס לגדר "קיום אורח חיים סדיר". 

 

 

תיק 2219/99, מענק לטלפון סלולרי:

 

כידוע לנכה יש חובה לשאת טלפון סלולרי, זאת למקרה של נכה חולה לב הנדרש בשעת אירוע לב להזעיק ניידת טיפול נמרץ, ונכה המשותק ברגליו שארע תקר למכוניתו הרפואית והינו נדרש לזמן עזרה להחלפת גלגל למכוניתו. ועוד רבות הדוגמאות... על כן טלפון סלולארי נכנס לגדר "קיום אורח חיים" מה גם שלנכה פעולות איבה הוכרה זכאות זו.

 

 תיק 2220/99 מענק לקירור:

 

כידוע נכה נזקק למזגן בביתו גם לפי אישור רפואי, כל נכה לפי סוג נכותו. בנוסף לכך שמזגן בתנאי החיים של היום, הינו כורח ל"קיום אורח חיים סדיר". מה גם שלנכה פעולות איבה הוכרה זכאות זו.

 

תיק 2221/99 החזר תשלומי מס הכנסה-

 

לנכה פעולות איבה הוכרה זכאות זו, אילכך המבחנים והטעמים למתן החזר תשלומי מס הכנסה טובים גם לעניינים של נפגעי עבודה, ובאים להקל על נכים אלה ל"קיים אורח חיים סדיר".

 

 תיק 2222/99 מענק לימוד לילדי נכים:

 

לנכה יש הוצאות כספיות לגידול ילדיו ככל אדם מהישוב, אלא מאי, לנכה יש חבות מטעם הנתבע להוצאותיו הנובעות מנכותו. מאחר שלנכה פעולות איבה הוכרה זכאות זו ע"י הנתבע, הטעמים והמבחנים צריכים לחול גם על נכי תאונות עבודה.

 

תיק 2223/99, מענק לנישואים:

 

כנ"ל, אם זכאות זו הוכרה לנפגע פעולות איבה, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י אותם מבחנים ועפ"י אותם טעמים תוכר גם לנכה תאונת עבודה.

 

 תיק 2224/99 החזרי מס קניה:

 

כנ"ל, אם זכאות זו הוכרה לנפגע פעולות איבה, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י אותם מבחנים ועפ"י אותם טעמים תוכר גם לנכה תאונת עבודה.

 

תיק 2225/99 מענק לקניית מערבל מזון חשמלי:

 

כנ"ל, אם זכאות זו הוכרה לנפגע פעולות איבה, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י אותם מבחנים ועפ"י אותם טעמים תוכר גם לנכה תאונת עבודה. מה גם שדברי בית הדין בתיק 70/ 155-0 הנ"ל בעניין המקרר, נכונים גם לעניין מערבל מזון חשמלי.

 

תיק 2226/99 מענק לקניית תנור בישול ואפיה:

 

כנ"ל, אם זכאות זו הוכרה לנפגע פעולות איבה, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י אותם מבחנים ועפ"י אותם טעמים תוכר גם לנכה תאונת עבודה. מה גם שדברי בית הדין בתיק 70/ 155-0 הנ"ל בעניין המקרר, נכונים גם לעניין תנור בישול ואפיה.

 

 תיק 2227/99 מענק לקניית דוד שמש:

 

כנ"ל, אם זכאות זו הוכרה לנפגע פעולות איבה, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י אותם מבחנים ועפ"י אותם טעמים תוכר גם לנכה תאונת עבודה. מה גם שדברי בית הדין בתיק 70/ 155-0 הנ"ל בעניין המקרר, נכונים גם לעניין מערבל מזון חשמלי.

 

 תיק 2228/99 מענק קניית תנור חימום לדירה:

 

כנ"ל, אם זכאות זו הוכרה לנפגע פעולות איבה, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י אותם מבחנים ועפ"י אותם טעמים תוכר גם לנכה תאונת עבודה. מה גם שדברי בית הדין בתיק 70/ 155-0 הנ"ל בעניין המקרר, נכונים גם לעניין תנור חימום לדירה.

 

 תיק 2229/99 מענק לקניית מייבש כביסה:

 

כנ"ל, אם זכאות זו הוכרה לנפגע פעולות איבה, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י אותם מבחנים ועפ"י אותם טעמים תוכר גם לנכה תאונת עבודה.מה גם שדברי בית הדין בתיק 70/ 155-0 הנ"ל בעניין המקרר, נכונים גם לעניין מייבש כביסה.

 

 

תיק 2278/99 מענק למקרר:

 

בזכאות זו אין לו לתובע אלא לחזור על פסיקת בית הדין בתב"ע 70/ 166-0 הנ"ל.

 

תיק 2279/99 מענק למכונת כביסה:

 

כנ"ל, אם זכאות זו הוכרה לנפגע פעולות איבה, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י אותם מבחנים ועפ"י אותם טעמים תוכר גם לנכה תאונת עבודה.מה גם שדברי בית הדין בתיק 70/ 155-0 הנ"ל בעניין המקרר, נכונים גם לעניין מכונת כביסה.

 

 תיק 2280/99, לימי ריפוי:

 

כנ"ל, אם זכאות זו הוכרה לנפגע פעולות איבה, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י אותם מבחנים ועפ"י אותם טעמים תוכר גם לנכה תאונת עבודה. נוסיף לעניין, כי הנכה זילברשטיין משה (אחד המבקשים להצטרף לתביעות אלה) קיבל ימי ריפוי בים המלח.

 

 תיק 2281/99 מענק לאביזרי בטיחות:

 

כנ"ל, אם זכאות זו הוכרה לנפגע פעולות איבה, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י אותם מבחנים ועפ"י אותם טעמים תוכר גם לנכה תאונת עבודה.נוסיף לעניין, כי "הקרובים לשררה" מקבלים מענק של 19,000 ₪ לקניית אביזרי ביטחות.

 

 תיק 2282/99 ימי הבראה:

 

כנ"ל, אם זכאות זו הוכרה לנפגע פעולות איבה, אין מניעה שאותה זכאות עפ"י אותם מבחנים ועפ"י אותם טעמים תוכר גם לנכה תאונת עבודה.

 

 תיק 2283/99, מיקדמה לתיקון והתקנות רשתות:

 

זכאות זו לתיקון והתקנת רשתות נכנסת בגדר ל"קיים אורח חיים סדיר". על כן בית הדין לעבודה מתבקש לומר דברו  לעניין זכאות נכה תאונת עבודה לקבלת מיקדמה להתקנה ותיקון רשתות.

 

 מענקים נוספים:

 

התובע  XXXX קיבל מענק בסך 9,000 ₪ לרכישת מחשב; התובע  XXXXX  קיבל מענק בסך 8,600 ₪ לרכישת מזגן;

התובע XXXXXXX קיבל ימי ריפוי בים המלח, ומענק לרכישת מזרון.

 

 

זכאות לרכב רפואי:

 

כיום המצב העובדתי הוא כי המלל אינו מספק לנפגעי תאונות עבודה, רכב רפואי עפ"י הנכות הרפואית שנקבעה לנכה לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי ותקנותיו, אלא, לפי הסכם הניידות ומבחניו.

 

דהיינו, נכה תאונת עבודה שהמלל משלם לו גמלת נכות לפי דרגת נכות של 100%  לצמיתות,  עדיין אינו זכאי מבחינת הנתבע לרכב כתחליף לרגליו. אלא, במידה והנכה עומד בקריטריונים שקובע הסכם הניידות, וכן הזכאות הינה בהתאם לאמור בהסכם מוגבלת בין 40% ל- 100%, אם בכלל.

 

 סעיף 112 לחוק הביטוח הלאומי מקנה לנכה תאונת עבודה זכאות: לקצבה מיוחדת להחזקתן האישית או לשיקומו המקצועי, ולמענק לסידורים חד פעמיים הנובעים מנכותו.

 

בית המשפט העליון פסק בע"א 663/84 אליהו עטיה נגד יגאל עטיה, פ"ד מד (3) עמ' 720, כי "המכונית תשמש מעין תחליף לרגליו".

 

לסיכום, נכה לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, זכאי לרכב רפואי במסגרת זכאותו לשיקום הרפואי, מאחר והמכונית משמשת תחליף לרגליו שנפגעו בתאונת העבודה.

 

הסכם הניידות מוחל מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי הקובע לאמור:

 

הטבות סוציאליות:

 

המוסד, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה ועם המועצה ועל פי הסכם בינן לבין הממשלה או לבין גוף ציבורי שקבע השר על דעת הממשלה, רשאי ליתן בשם הממשלה או הגוף הציבורי, שלא בדרך קבע, לכלל תושבי המדינה או לסוגים מהם, הטבות סוציאליות מקבילה שאינה ניתנת לפי חוק זה.

 

זאת ועוד, סעיף 120 לחוק הביטוח הלאומי קובע סייגים לקביעת זכויות לנפגעי תאונות עבודה, לאמור:

 

בקביעת דרגת נכות מעבודה לא ישימו לב לכל מום, פגם או ליקוי מלידה או כתוצאה ממחלה, מתאונה או מכל סיבה אחרת שהיו לפני הפגיעה שבקשר איתה מוערכת דרגת הנכות מעבודה, וכן לפגם או ליקוי שבאו ממחלה, מתאונה או מכל סיבה אחרת אחרי פגיעה בעבודה אם אינם תוצאה ישירה מאותה פגיעה בעבודה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

ביטוח לאומי - תביעות פיצויים נפגעי תאונות עבודה

ביטוח לאומי- תביעות פיצויים לנפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.  

ועדה רפואית - אחוזי נכות

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

ועדות רפואיות

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

זכויות נכים בביטוח לאומי

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.  

תביעת ביטוח בגין נכות מתאונה ומחלוקת בנוגע לפרשנות חישוב הפיצוי

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

תאונות עבודה או נכות כללית מה עדיף?

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

פיצויים בעקות תאונה אשר איננה תאונת עבודה - מהם דמי תאונה?

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

מחלות מקצוע

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.