www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - ביטוח לאומי

קצבת זקנה לנכים, אילו הטבות מגיעות לכם?
בתחילת שנת 2012, אושרו תקנות המעניקות הטבות שונות לזכאים אשר עברו מקצבת נכות לקצבת זקנה ולא זכאים להשלמת הכנסה, כולל: סיוע בשכר דירה, הנחות בתשלומי ארנונה, מים וחשמל, פטור מתשלומים בקופות חולים ועוד.

מי זכאי לקצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי?
קצבת שר"מ מוענקת לאנשים מעל גיל 18 ושלושה חודשים, אשר זקוקים לסיוע רב של הזולת בפעולות בסיסיות יום יומיות, ואינם מאושפזים במוסד רפואי, סיעודי או שיקומי.

קצבת עידוד ליציאה לתעסוקה - קצבה לנכים שיוצאים לעבוד
קצבת עידוד מחליפה את קצבת נכות ונועדה לעודד בעלי מוגבלויות הזכאים לקצבת נכות לצאת לעבודה, ומבטיחה כי הכנסתם תגדל בזכות היציאה לעבודה ולא תיפגע.

מהי תכנית חיסכון לכל ילד?
החל מחודש ינואר 2017, יפתח ביטוח לאומי תכנית חיסכון עבור ילדים הזכאים לקצבת ילדים, במסגרת התכנית, יפקיד ביטוח לאומי כל חודש 50 שקלים עד לגיל 18.

איך להגיש תביעה לקבלת קצבת זקנה?
גברים מעל גיל 70 ונשים מעל גיל 65 זכאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת זקנה חודשית. התשלום מורכב מקצבה בסיסית ומתוספות המותנות במספר השנים שבהן מקבל הקצבה היה מבוטח ובבני משפחה החיים עמו.

מי זכאי לגמלת ניידות מביטוח לאומי?
בעלי מוגבלות בניידות המעוניינים לקבל הטבות שונות מביטוח לאומי נדרשים לעבור בדיקה על ידי הוועדה הרפואית לצורך קביעת אחוזי נכות, בשל ליקויים הקשורים לנכות תפקודית ברגליים.

קביעת אחוזי נכות עקב מחלה כרונית
כאשר אדם סובל ממחלה כרונית, והמחלה פוגעת בכושר השתכרותו, הוא עשוי לקבל קצבת נכות מביטוח לאומי. לשם כך עליו להתייצב בפני הוועדה הרפואית לקביעת אחוזי נכות ודרגת אי כושר.

גמלת ילד נכה מביטוח לאומי: כיצד להגיש תביעה?
גמלת ילד נכה מביטוח לאומי היא קצבה חודשית המשולמת עבור ילד עם לקות, עד גיל 18. הקצבה נקבעת על ידי הוועדה הרפואית בהתאם לסוג הלקות ומידת תלותו של הילד בזולת.

גמלת סיעוד: איך להגיש תביעה לגמלת סיעוד מביטוח לאומי?
אנשים שהגיעו לגיל פרישה, וזקוקים לסיוע בפעולות יומיומיות או להשגחה בבית, רשאים להגיש תביעה לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי.

מענק פטירה לשאירים מביטוח לאומי
בני משפחתו של נפטר שקיבל מביטוח לאומי קצבת נכות מהעבודה, זכאי לקבל מענק חד פעמי בסך של 8,757 שקלים, אם המנוח הגיע לגיל הפרישה או שנקבעה לו דרגת נכות של 50% ויותר, או שקיבל קצבה אחרת מביטוח לאומי.

קצבת שאירים: כיצד להגיש תביעה לקצבת שאירים?
ביטוח לאומי משלם קצבה חודשית לבן זוג וילדיו של אדם שנפטר, כדי להבטיח להם אמצעי קיום. גובה הקצבה נקבע לפי גיל האלמן ומספר הילדים.

הגבלה על שכר טרחה עבור ייצוג בתביעות מול ביטוח לאומי
חוק לבנת פורן מגביל מאז סוף שנת 2015 את שיעור שכר הטרחה שגובים עורכי דין וחברות למימוש זכויות רפואיות (כמו לבנת פורן) עבור טיפול בתביעה לגמלה מול המוסד לביטוח לאומי.

דמי תאונה: מי זכאי לפיצויים עקב תאונה אישית?
אדם שנפגע בתאונה שאינה קשורה לעבודה או לתאונת דרכים, ועקב התאונה איבד את כושרו לתפקד, זכאי לדמי תאונה מהמוסד לביטוח לאומי, עד 90 יום של אבדן כושר התפקוד.

דמי פגיעה בעבודה מביטוח לאומי: מי זכאי לקבל דמי פגיעה?
עובד שנפגע בתאונת עבודה, או עקב מחלת מקצוע, ובעקבות הפגיעה אינו מסוגל לעבוד, יכול לקבל דמי פגיעה מביטוח לאומי, כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה.

קצבת נכות: מי זכאי לקבל קצבת נכות כללית?
קצבת נכות חודשית מוענקת לאדם שכושר העבודה שלו צומצם בלפחות 50%, או לעקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית ירד משמעותית עקב תאונה או פציעה. דרגת אי כושר נקבעת על ידי ועדה רפואית מטעם ביטוח לאומי, על פי אחוזי הנכות הרפואית.

עובד זר נהרג בתאונת עבודה - האם משפחתו זכאית לקצבת תלויים מביטוח לאומי?
האם מותו של עובד זר מסין בתאונת עבודה מהווה עילה לתביעה של בני משפחתו לקצבת תלויים?

הוכחת קשר סיבתי בין מות עובד לבין פגיעה בעבודה - תביעה לקצבת תלויים
מעוניינים להגיש תביעה לביטוח לאומי בעבור קצבת תלויים? איך מוכיחים את הקשר בין תאונת העבודה לבין מות העובד?

קצבת תלויים, מהי?
מהי קצבת תלויים? מתי היא משתלמת? האם אדם אשר זכאי לקצבות נוספות יהיה זכאי גם לקצבת תלויים? כיצד מוכיחים זכאות לקצבת תלויים?

האם אלמנה אשר חיה עם ידוע בציבור זכאית לקצבת תלויים?
האם מהביטוי אלמנה שחזרה ונישאה ניתן להסיק על כוונה להוציא אלמנה המנהלת חיי משפחה מלאים עם בן זוגה, אך לא נישאה כדת וכדין, מהוראות החוק...

תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי – סטייה מהדרגה הקבועה במבחנים
מהי משמעותה של תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי? כיצד היא משפיע על הנפגע?

1  2  3  4  5  לעמוד הבא   >>