www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ביטוח לאומי

האם ההגבלה לתשלום שכר לימוד אוניברסיטאי במסגרת תכנית שיקום לנכה, לגיטימית?

נכה בשיעור של 75%, החל ללמוד משפטים, במכללה פרטית, במסגרת תכנית השיקום של המוסד לביטוח לאומי. התובע טען כי הוא זכאי לקבל את מלוא שכר הלימוד, ומנגד טען המוסד, כי התשלום מוגבל לשכר לימוד אוניברסיטאי. 


הכבאי קרע את הגיד בעת ירידה ממדרגות הכבאית, האם יוכר כנפגע עבודה?

לאחר בדיקה שגרתית של רכב כבאית, ירד הכבאי במדרגות הגבוהות וביצע תנועה לא נכונה של רגל שמאל שגרמה לקרע בגיד. במשך חמש שנים ביקש הכבאי שיכירו בו כנפגע עבודה, עד שהגיע לארצי, שקיבל את ערעורו והכיר באירוע כתאונת העבודה.


הפסקת הבטחת ההכנסה בעקבות סיוע הבן בתשלום שכר הדירה

המוסד לביטוח לאומי, שלל את זכותה של התובעת להבטחת הכנסה, לאחר שלוש שנים של תשלומים. הזכות הופסקה בעקבות השתתפותו של בנה בתשלום דמי השכירות, האם בין הדין האזורי יקבל את התביעה?


חשיפה מצטברת לשמש בעת העבודה בשדה, גרמה להתפתחות סרטן העור

תביעה לקצבת תלויים הוגשה לבית הדין לעבודה, על ידי אלמנתו של חקלאי, אשר בעקבות חשיפה ממושכת לשמש, חלה בסרטן העור ונפטר בשל המחלה. התביעה הוגשה בעקבות דחייתו של המוסד לביטוח לאומי לקבלת הקצבה.אי תשלום דמי ביטוח לאומי ובקשה להענקת גמלה מטעמי צדק

האם בית הדין לעבודה יקבל בקשה להענקת גמלה מטעמי צדק חרף אי תשלום דמי ביטוח לאומי כנדרש?


ועדה רפואית צילמה מבוטח באופן סמוי - האם החלטתה תיפסל?

בית הדין לעבודה קבע כי וועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי איננה רשאית לצלם מבוטח באופן סמוי ולהציג לפניו את סרט הצילום כראיה לקביעת נכותו...


כיצד יחושבו דמי לידה כאשר הייתה הפחתה בעבודה בשלושת החודשים שלפני הלידה?

האם הפחתה בעבודה בשלושת החודשים שלפני הלידה תפגע בחישוב דמי הלידה בבוא היום?


גמלת שמירת הריון אובדן כושר עבודה חלקי

האם אישה אשר נכנסה לשמירת הריון זכאית לגמלת שמירת הריון גם בגין אובדן כושר עבודה חלקי בלבד?


אובדן כושר עבודה בגין מחלת עצבים

האם עובד אשר צריך להיות במים חמים במשך 10 פעמים ביום איבד לחלוטין את כושר העבודה?


דחיית תביעה לקצבת שאירים בגין קיומו של קשר לא מחייב

בית הדין לעבודה קבע כי אישה לא תהיה זכאית לקבל קצבת שאירים בתור אלמנה, וזאת לאחר שנקבע כי האחרונה ניהלה עם המנוח קשר לא מחייב...


עצמאי המבקש הבטחת הכנסה וחובת ההתייצבות בלשכת התעסוקה

האם עצמאי אשר עותר לתשלום הבטחת הכנסה חייב להתייצב בלשכת התעסוקה? האם מדובר בתקנה המפלה בין עצמאים לשכירים?


חיוב המוסד לביטוח לאומי בתשלום קצבת זקנה מיוחדת

בית הדין לעבודה קבע כי המוסד לביטוח לאומי יחויב בתשלום קצבת זקנה מיוחדת חרף התנגדותו...


אישה בעלת עסק איננה זכאית לדמי לידה

האם בית הדין לעבודה יכיר בזכותה של בעלת עסק עצמאית לדמי לידה, אם לאו?


דחיית בקשת בני משפחתו של מחבל לקבלת קצבת שאירים מביטוח לאומי

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי בני משפחתו של מחבל אשר ניסה לבצע פיגוע בעיר העתיקה בירושלים לא יקבלו קצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי...


קצבת תלויים נשללה בעקבות יחסים ידועים בציבור עם בן זוג חדש

בית הדין לעבודה קבע כי המוסד לביטוח לאומי היה רשאי לשלול רטרואקטיבית קצבת תלויים מאלמנה בגין חייה עם ידוע בציבור. עם זאת, הוגבלה תקופת השלילה הרטרואקטיבית באופן משמעותי...


הקלה בשיעור השתתפות עצמית ברכישת מכשירי ניידות

משרד הבריאות הודיע כי החל מינואר 2013 תיכנס לתוקפה רפורמה המקלה באופן משמעותי על רכישת מכשירי ניידות מבחינת שיעור ההשתתפות העצמית...


עצמאי לא שילם ביטוח לאומי ולא יהיה זכאי לדמי פגיעה לאחר תאונת עבודה

עצמאי אשר לא פעל לשם רישומו בתור "עובד עצמאי" בביטוח הלאומי לא יהיה זכאי לקבל דמי פגיעה לאחר תאונת עבודה...


תביעה לתשלום דמי אבטלה במהלך חופשת לידה ללא תשלום

נשים רבות מבקשות להאריך את חופשת הלידה המגיעה להם מכוח החוק במספר שבועות נוספים. האם הן זכאיות בתקופה זו לדמי אבטלה?


קצבת אובדן כושר עבודה מביטוח פרטי אינה שוללת קצבת נכות כללי מביטוח לאומי

בית הדין לעבודה קבע כי קצבת נכות כללית המשולמת מביטוח לאומי לא תלויה בקצבת אובדן כושר עבודה המשולמת מביטוח פרטי...


תשלום קצבת שאירים מביטוח לאומי באופן רטרואקטיבי, ממתי?

קצבת שאירים באופן רטרואקטיבי לא תשולם מיום הפטירה אלא רק בעבור שנה ממועד הגשת התביעה...


1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא    >>