www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - משרד הביטחון

מחלת הסרטן עקב חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית על ספינת חיל הים

ערעור כנגד החלטת קצין התגמולים התקבל משיקולי צדק. בית המשפט הורה לקצין התגמולים לבחון לעומק את הקשר בין סרטן לבין חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית...


ערעור כנגד ועדה רפואית עליונה בעקבות אי התחשבות בתקנות רלבנטיות

בית המשפט קבע כי יש לקבל ערעור על החלטתה של הוועדה הרפואית העליונה במשרד הביטחון, וזאת משום שהוועדה לא שמה ליבה לשינויים בתקנות הרלבנטיות...


נכות מוסבת בעמוד השדרה בעקבות נכות עיקרית שנבעה מכריתת איבר

ערעור בנוגע לנכות מוסבת בעמוד שדרה בעקבות נכות עיקרית לאחר כריתת איבר במהלך שירות צבאי...


נכות בעין החמירה בעקבות קטטה בצבא

נכות בעין החמירה בצבא בעקבות קטטה - ערעור על אחוזי נכות שנקבעו על ידי משרד הביטחון...


וועדה רפואית במשרד הביטחון לא התייחסה לחוות דעת רפואית מטעם החייל

וועדה רפואית במשרד הביטחון, אשר לא התייחסה כנדרש לחוות דעת רפואית שהונחה לפניה מטעם המערער, תדון בעניינו של החייל פעם נוספת...


אובדן שיניים בעקבות סוכרת - הכרה בנכות מוסבת על ידי משרד הביטחון

האם בית המשפט יכיר באובדן שיניים כתוצאה משימוש באינסולין בשל סוכרת, בתור נכות מוסבת אשר נגרמה כתוצאה מהשירות הצבאי?


בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון בגין נכות צבאית

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטות שניתנו על ידי קצין התגמולים, ועדה רפואית לעררים, ובית המשפט המחוזי...


קדחת ים תיכונית (fmf) שהתפרצה במהלך השירות הצבאי

זוהי החלטה שנתן בית המשפט המחוזי, בדבר תביעתו של נכה צה"ל, בנוגע לדרגת הנכות שנקבעה לו ע"י משרד הביטחון. המבקש תבע את משרד הביטחון, בדרישה לקבוע לו דרגת נכות גבוהה יותר ממה שהחליטה הועדה הרפואית...


קצין תגמולים ופיצויים - בחירת זכויות - ביטוח לאומי או חוק הנכים?

האם בית המשפט יקבל ערעור על החלטת קצין התגמולים שלא לקבל תביעה שהוגשה כנגדו, וזאת משום שתגמולים משולמים בגין פגיעה זו על ידי המוסד לביטוח לאומי?


תביעה להכיר בה נכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) בגין מחלת האפילפסיה

מחלת אפילפסיה ושירות צבאי - העוררת הגישה תביעה להכיר בה נכה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) בגין מחלת האפילפסיה שלקתה בה בזמן ועקב שירותה הצבאי, לטענתה, התביעה נדחתה ע"י המשיב בהחלטתו מיום 21.5.02 ומכאן הערר...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10