www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - משרד הביטחון

תאונת עבודה לאנשי כוחות הביטחון, כיצד ניתן לקבל פיצויים?
כדי לקבל תגמולים ממשרד הביטחון יש לעמוד בשני תנאים: האחד, הפגיעה או המחלה אירעו במהלך השירות או בעקבותיו. והשני, קיומו של קשר סיבתי בין הפגיעה או המחלה לבין השירות הצבאי.

חבלה רשומה
מהי חבלה רשומה? מה חשוב לדעת לגבי חבלה רשומה? האם מחלה יכולה להיות חבלה רשומה?

נכות מוסבת לפי תקנה 9, מהי?
מהי נכות מוסבת לפי תקנה 9 לתקנות הנכים? כיצד נבחנת הנכות המוסבת? האם מדובר בהחמרה של המצב הרפואי?

הטרדה מינית בצבא ופגיעה נפשית - ההתנהלות מול משרד הביטחון
צבא הגנה לישראל מהווה לא רק כור היתוך בין שכבות ומגזרים שונים באוכלוסייה, אלא מקום חיכוך תמידי בין גברים ונשים...

מחלה קונסטיטוציונאלית במסגרת תביעה נגד קצין התגמולים
מהי מחלה קונסטיטוציונאלית? כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין מחלה מסוג זה (לדוגמא, כאשר מדובר במחלת נפש) לבין השירות הצבאי?

הלכת מרידור
מהי הלכת מרידור? האם היא עדיין תקפה בפסיקת בתי המשפט? אילו פסקי דין פוגעים בנפקותה של הלכה זו?

התנהגות רעה וחמורה - תביעה נגד קצין התגמולים
סעיף 9 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959, קובע כי נכה אשר נכותו נגרמה כתוצאה מהתנהגות רעה וחמורה מצדו, לא יהיה זכאי ליהנות מהוראות חוק זה...

קשר סיבתי בין תנאי השירות לבין הנכות
אימתי התקיים קשר סיבתי, עובדתי ומשפטי, בין תנאי שירותו של חייל (או איש ביטחון) לבין נכותו? כיצד מוכיחים קשר סיבתי? על מי מוטל נטל הראיה? כיצד ניתן להעביר את נטל הבאת הראיות?

הכרה בנכות נפשית בצבא בגין הטרדה מינית בבסיס
להשיג עבור החיילת הכרה על אף הקשיים והמכשולים שהונחו ע"י משרד הביטחון...

נכות נפשית בגין מלחמת לבנון - פיצויים לטבח
ההכרה בפגיעות נפשיות כתוצאה משירות צבאי איננה עניין של מה בכך. עו"ד אלי סבן העוסק בייצוג נפגעים מול משרד הביטחון הצליח לשכנע את...

הוכחת אסכולה רפואית מול משרד הביטחון, הכיצד?
במקרים בהם מוגשת תביעה כנגד קצין התגמולים מכוח חוק הנכים, ייתכן והצדדים יהיו חלוקים בנוגע לקיומה של אסכולה רפואית מסוימת...

מסקנות ועדת גורן בנוגע לתגמולים ממשרד הביטחון לנכי צה"ל
האם מסקנות ודעת גורן יובילו לשינוי של ממש באופן הגשת תביעות הפיצויים כנגד קצין התגמולים ומשרד הביטחון? מהם עיקרי המלצותיה של הועדה?

תביעה בגין תאונת דרכים במהלך השירות הצבאי - את מי תובעים?
את מי תובעים לאחר תאונת דרכים אשר אירעה לחייל במהלך שירותו הצבאי? האם יש להגיש תביעה נגד משרד הביטחון או שמא עדיף להגיש תביעה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

סעיף 2ב לחוק משפחות חיילים - נטל הראיה בהליך המשפטי
מהי משמעותו של סעיף 2ב לחוק המשפחות? על מי מוטל נטל הראייה במקרה של חייל אשר נפטר במהלך שירותו הצבאי?

קשר סיבתי בין מחלה גנטית לשירות צבאי
מהו הקשר הסיבתי בין מחלה גנטית לבין השירות הצבאי?

סוגי פגיעות שכיחות בגינן תובעים חיילים את משרד הביטחון
בהתאם לחוק הנכים, כל אנשי כוחות הביטחון לרבות שב"כ, מוסד, משטרה וכו’ רשאים להגיש תביעה, בגין חבלה ו/או מחלה שאירעה להם במהלך שירותם.

תביעה נגד משרד הביטחון, ביטוח לאומי, חברת ביטוח ובית חולים. נגד מי?
האם אפשר לתבוע את משרד הביטחון כאשר קיימת אפשרות לתבוע את המוסד לביטוח לאומי, חברת ביטוח או תביעה נ' בית חולים ברשלנות רפואית?

גזירה נגד חיילים אשר נפגעו שלא במהלך פעילות צבאית
לאחרונה פורסם כי בחוק ההסדרים מסתתרת גזירה נגד חיילים אשר נפגעו שלא במהלך פעילות צבאית מחוק ההסדרים עולה שלטענת המערכת רק 22% מהנפגעים שהוכרו מ-1984 הם נפגעי פעילות צבאית. נראה כי אין המדובר בניסיון כן ואמיתי לייעל את מערכת אגף השיקום, אלא להמשיך ולפגוע בנכי צה"ל שגם כך זכויותיהם נפגעו במהלך השנים האחרונות...

10 עצות לחיילים התובעים את הצבא בשל בעיית בריאות
אחת המשוכות הקשות העומדות בפני התובע היא הוכחת הפן העובדתי וקשירת הקשר הסיבתי בין תנאי שרותו להתפרצות המחלה ו/או אירוע החבלה, והשגת תיעוד בנוגע לחבלה על ידי דו"ח פציעה אשר יעיד על הנסיבות...

האם הנחה מארנונה לנכה צה"ל היא אישית או ניתנת להעברה?
סעיף 3 לחוק הפטור קובע, בין היתר, כי נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים יהיה זכאי לפטור מתשלום 2/3 מסכום הארנונה ...

1  2  3  4  לעמוד הבא   >>