www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ביטוח לאומי

שאלת תושבות אזרחות ישראלית - ילידת כפר קסאם הנשואה לגבר הגר בשטחים

האם המוסד לביטוח לאומי צריך להכיר בתושבותה של ילידת כפר קאסם הנשואה לגבר שגר בשטחים, בעוד היא גרה עם אימה בישראל?


האם אם מאמצת זכאית לקצבת ילדים ודמי לידה?

בית הדין לעבודה ציין כי החוק קובע את היום לגבי קצבת הילדים כיום הכרזת הילדים כברי אימוץ. דהיינו, מהיום בו ילד מוכרז כבר אימוץ, הוא מועבר למשפחה המאמצת וצו אימוץ ניתן לאחר תקופת מבחן...


עקר בית ישלם ביטוח לאומי וביטוח בריאות, בניגוד לעקרת בית

עקרת בית נשואה, אשר איננה עובדת ואיננה עצמאית, לא מחויבת בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. האם גם עקר בית, אשר נשוי לאישה עובדת, זכאי להטבה זו?


האם תשולם קצבת שאירים לאישה אשר חזרה לגור עם הגרוש לאחר הפרידה?

אלמנתו של אדם המבוטח בביטוח לאומי זכאית, לפי סעיף 252 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה 1995, לקצבת שאירים. סעיף 238 לחוק מגדיר אלמנה בתור מי שהייתה אשתו של המבוטח בעת פטירתו...


שלילת קצבת שאירים מאלמנה לאחר תאונת עבודה

המוסד לביטוח לאומי שלל קצבת שאירים מאלמנה וזאת לאחר שהאחרונה נפגעה בתאונת עבודה. האם ההחלטה נעשתה בדין?


תביעה לביטול חוב במוסד לביטוח לאומי התיישנה

האם הגשת בקשה להעברת חוב לועדה לביטול חובות במוסד לביטוח לאומי עוצרת את מרוץ ההתיישנות? האם יש להגיש ערעור למרות שהמוסד לביטוח לאומי איננו משיב על מכתבים?


רצח לאומני או רצח פלילי - תביעה להכרה בתור נפגע פעולות איבה

האם אלמנתו של דוד בוחבוט ז"ל, אשר נרצח על ידי שני פועלים ערבים, תוכר כנפגעת פעולות איבה? האם מדובר ברצח לאומני או שמא עסקינן בויכוח כספי בין הרוצחים לבין המנוח?


גימלת שמירת הריון כאשר עובדת עזבה מקום אחד מתוך שלושה

גמלת שמירת הריון אמורה לפצות את העובדת בגין הפסדי השתכרות כתוצאה מעזיבת מקום עבודה עד הלידה. כיצד יש לחשב גמלה זו כאשר העובדת עזבה מקום עבודה אחד מתוך שלושה?


גמלת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי לא תתקבל בגין העדר תושבות - OCD

המוסד לביטוח לאומי לא ישלם גמלת נכות כללית למבוטח הסובל מ-OCD וזאת משום שהאחרון לא היה תושב ישראל בעת שהחלה תקופת האי כושר עבודה...


תביעה נגד ביטוח לאומי בגין שלילת תושבות לאחר חתונה עם תושב שטחים

האם המוסד לביטוח לאומי שלל כדין את תושבותה של אזרחית ישראלית שהתגוררה בטייבה ועברה לגור עם בעלה בשטחים?


תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי - זימון נכה לקביעת נכות מחדש

השאלה אשר יש לבחון במקרה זה היא האם המוסד לביטוח לאומי פעל כדין כאשר זימן את המבוטח לבוא בפניו לצורך בדיקה מחדש, וזאת מכוח תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)...


 


הסתרת אינפורמציה מהמוסד לביטוח לאומי - גמלת הבטחת הכנסה

שלילת גמלת הבטחת הכנסה מתובעת בגין ניסיון להסתיר נכסים משפחתיים ואי מסירת אינפורמציה נכונה...


שלילת הבטחת הכנסה מאברך בגין לימודים של שעתיים ביום בכולל, האמנם?

האם אברך יאבד את זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה בגין היותו תלמיד במוסד תורני? מדובר בלימודים לא מחייבים בהיקף של שעתיים ביום...


קצבת שאירים לא תשולם לידועה בציבור בגין הסתרת מידע מהביטוח הלאומי

אין לשלם קצבת שאירים מהביטוח הלאומי לידועה בציבור אשר בן זוגה המנוח הסתיר את קיומה מהמוסד לביטוח לאומי על מנת לזכות בגמלת סיעוד...


הביטוח הלאומי שלל גמלת הבטחת הכנסה מאישה בגין מערכת יחסים עם גבר נשוי

גמלת הבטחת הכנסה הינה גמלה המוענקת על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתאם לעמידה במספר קריטריונים. אחד מתנאי הזכאות הללו הינה היות המבוטח הורה יחיד אשר חי עם ילד קטין...


הבדל בין עקר בית לעקרת בית מבחינת הביטוח הלאומי

האם הביטוח הלאומי מבדיל כדין בין עקרת בית לבין עקר בית במסגרת הדרישה לתשלום מס בריאות ודמי ביטוח לאומי?


עולי לוב יוכרו במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים

משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה קבעו כי 5,000 עולי לוב יזכו להכרה במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים. אי לכך, יהיו עולים אלו זכאים לקצבה חודשית קבועה...


שלילת הבטחת הכנסה בעקבות זכייה בחיש גד, האמנם?

האם קצבת הבטחת הכנסה של מבוטח תופסק לחודש אחד בגין הפקדה של זכייה בפרס בסך 7,000 שקלים מחיש גד?


קצבת שאירים לא תשולם לאלמנה אשר חיה עם ידוע בציבור

האם אלמנה אשר חיה עם ידוע בציבור זכאית לקבל קצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי?


השתלת כליה בחו"ל או טיפולי דיאליזה בארץ - מימון מטעם הביטוח הלאומי וקופת חולים

האם המוסד לביטוח לאומי, וקופת חולים מכבי, יממנו את הניתוח של המבוטח להשתלת כליה בחו"ל. האם מדובר בסכנה חיים מיידית או שמא יש להפנות את המבוטח לטיפולי דיאליזיה...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא    >>