www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ביטוח לאומי

בחינת מעמד אישה בעסק משפחתי מבחינת המוסד לביטוח לאומי

מהו מעמדה של אישה בעסק משפחתי מבחינת המוסד לביטוח לאומי? האם מדובר בעצמאית או בשכירה?


עיקרון השוויון במסגרת זכויות ניצולי שואה חולי שיטיון

עם כל הצער שבדבר, בסוגיות הנוגעות לזכויות ניצולי שואה, מוטלת על הרשויות המוסמכות חשיבות מיוחדת לשמור על עיקרון השוויון, אי לכך, אין כל מנוס מדחיית בקשתו של ניצול השואה שלפניי...


האם קיימת לאב זכות להחזר מזונות שנגבו ביתר על ידי ביטוח לאומי?

פעמים רבות, גברים אשר אמורים לשלם דמי מזונות ילדים אינם נושאים בנטל. במקרים כגון דא, פתוחה בפני הילדים, באמצעות אימם, הדרך לפנות לביטוח לאומי לשם גביית המזונות...


הבטחת הכנסה לאישה בדואית כאשר בעלה נשוי לשתי נשים נוספות

חוק הבטחת הכנסה הינו חוק בעל מטרה סוציאלית - להבטיח הכנסה דרושה לכל אדם בישראל...


גמלה רטרואקטיבית לילד נכה הסובל מאוטיזם, ממתי?

ההורים ערערו על החלטת הביטוח הלאומי וביקשו לקבל את הגמלה ממועד אבחון הלקות. בית הדין לעבודה דחה את התביעה, וכך גם נדחה ערעורם של ההורים והקטין בבית הדין הארצי לעבודה...


ביקורת על המוסד לביטוח לאומי בגין פגמים פרוצדוראליים

"התנהלות הביטוח הלאומי במקרה דנן עלתה כדי שרשרת של מחדלים פרוצדוראליים ועסקינן בלא פחות מרמיסה ברגל גסה, וללא הסבר המניח את הדעת, את כללי התקנות", נכתב בפסק הדין...


העסק נסגר ובעל מניות טען כי היה שכיר הזכאי לדמי אבטלה

האם המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי אבטלה לבעל מניות לאחר סגירת עסק, ויקבל את טענתו של התובע לכך שהוא היה גם שכיר?


המועד הקובע לצורך חישוב מענק נכות מעבודה

להלן פסק דין אשר עניינו מחלוקת בנוגע לפרשנות הוראות סעיפים 107 ו-296(ב) לחוק הביטוח הלאומי...


מבוטחים יוכלו לקבל קצבת שירותים מיוחדים כבר לאחר 31 ימים

אתר NEWS1 מפרסם הבוקר (11.6) כי אושרו הקלות מבחינת הזכאות של מבוטחים בביטוח לאומי לקצבת שירותים מיוחדים בוועדה הרווחה של הכנסת...


מחלוקת בנוגע לנסיבות מותו של אדם במסגרת תביעה לקצבת שאירים

בני משפחתו של ערבי ישראלי, אשר נהרג לאחר שנורה בעקבות תקיפת מאבטח בעיר העתיקה בירושלים, יקבלו קצבת שאירים מביטוח לאומי...


שיהוי ואיחור בהגשת תביעה לביטוח הלאומי לקביעת דרגת נכות

התביעה לתשלום דמי פגיעה והתביעה לתשלום גמלת נכות הן שתי תביעות שונות, ואין להסיק ממועד הגשת התביעה לדמי פגיעה על מועד הגשת התביעה לקביעת דרגת הנכות...


קצבת זקנה רטרואקטיבית, האמנם?

תביעה כנגד ביטוח לאומי לתשלום קצבה זקנה באופן רטרואקטיבי בגין אי ידיעת החוק. האם התביעה תתקבל?


האם גביית חובות על ידי המוסד לביטוח לאומי יכולה להתיישן?

בית הדין הארצי לעבודה קבע בפסיקתו לא אחת כי הקשר בין המוסד לביטוח לאומי, ובין מבוטחיו, קיים מכוח החוק ולא מכוח התחייבות ו/או חוזה. דהיינו, האם גביית חובות על ידי המל"ל יכולה להתיישן?


הכנסה רעיונית מנכס מקרקעין ושלילת זכאותו של מבוטח להבטחת הכנסה

בנו של אדם בנה נכס מקרקעין בסמוך לבית אביו. הנכס נותר רשום על שמו של האב, אך הבן ומשפחתו גרו במקום במשך שנים. האם הבעלות על הנכס תשלול הבטחת הכנסה מהאב?


ועדה רפואית לעררים הפחיתה את הנכות - ערעור לבית הדין לעבודה

בית הדין לעבודה נדרש לבחון האם לקבל ערעור כנגד החלטתה של ועדה רפואית לעררים, אשר הפחיתה את שיעור הנכות של המבוטח למרות שהוא היה זה אשר הגיש את הערר לפתחה...


קשישה איבדה חלק מקצבת הזקנה בגין קיום קשר של ידועים בציבור

קשישה אשר המוסד לביטוח לאומי החליט לשלול ממנה זכאות לתוספת השלמת הכנסה במסגרת קצבת זקנה, הגישה תביעה בעניין לבית הדין לעבודה...


קבלת ערעור על החלטה שהתקבלה בועדה לביטול חובות בביטוח לאומי

בית הדין לעבודה נדרש לבחון עתירה לביטול החלטות שהתקבלו על ידי הועדה לביטול חובות במוסד לביטוח לאומי...


ללא אישור רפואי של רופא נשים - לא תאושר גמלת שמירת הריון

אישה אשר לא השכילה להציג במועד אישור רפואי מרופא נשים, לא תוכל לזכות בגמלת שמירת הריון...


האם קטין נכה אשר נמצא בפנימייה בעלת אופי שיקומי זכאי לגמלה מביטוח לאומי?

תקנה 4(א)(2) לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התש"ע-2010 קובעת כי גמלאות לפי תקנות אלה...


חירש אילם - קביעת דרגת אי כושר

בית הדין לעבודה דחה את ערעורו של נכה – חירש אילם – על החלטתה של ועדה רפואית לעררים התכנסה לדון בעניינו במרץ 2011. מדובר בהחלטה במסגרתה נקבעה לנכה דרגת אי כושר יציבה בשיעור של 60%...


<<    הקודם   1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא    >>