www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ביטוח לאומי

מוגבלות בניידות - ערעור על החלטת הועדה לעררים וקבלתו בהסכמה

הביטוח הלאומי הסכים לקבל ערעור ולהשיב עניין לדיון בוועדה לעררים. האם ישולמו הוצאות משפט למרות הסכמה על קבלת הערעור? האם הדיון יערך בפני הוועדה באותו הרכב?


ערעור על החלטת הוועדה הרפואית בגין העדר נימוק

ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים במוסד לביטוח לאומי, וזאת בגין דחיית העלאת שיעור נכות נפשית ללא נימוק ראוי...


הסכם פשרה בנוגע לתאונת דרכים אשר הוכרה כתאונת עבודה

על פי חוק ביטוח לאומי, על מנת להכיר בתאונה כתאונת עבודה, היא צריכה להתרחש במהלך ועקב העבודה. הגדרה זו הורחבה בחוק ובפסיקה ונקבעו מצבים נוספים בהם אירועים שונים יוכרו כתאונת עבודה...


האם בית המשפט יפעיל את תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי?

תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי קובעת כי כאשר קובעים דרגת נכות לנפגע בעבודה, הועדה שקובעת את אחוזי הנכות יכולה לקבוע אחוזי נכות גבוהים יותר ממה שקובעים מבחני הביטוח הלאומי...


ערעור על החלטתה של הוועדה הרפואית לעררים בביטוח לאומי

בית המשפט קבע כי קשה לקבל את פרשנותה של הוועדה לכך שבמקרים בהם קובעים אחוזים בגין מגבלת התנועה, יש לאיין את סעיף 37(8)...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8