www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ביטוח לאומי

אישה חרדית לא תקבל דמי אבטלה בגין סירוב לעבוד במקום ללא הפרדה מגדרית

אישה חרדית סירבה לעבוד במקום בו אין הפרדה בין נשים לגברים ולא תקבל דמי אבטלה. כך קבע בית הדין האזורי לעבודה...


החלפת הרכב ועדה רפואית לאחר דיונים רבים ומספר ערעורים

בית הדין הארצי קבע כי יש להתערב בפסיקתו של בית הדין האזורי. נקבע כי עניינו של המשיב יועבר לוועדה רפואית בהרכב חדש וזאת מחמת מספר נימוקים...


גמלת שאירים לאלמנה אשר הייתה נשואה זמן קצר וידועה בציבור זמן ארוך

אלמנה הגישה תביעה לקבלת גמלת שאירים. לטענתה, למרות שהיא הייתה נשואה למנוח ארבעה חודשים בלבד, יש לזכור כי מדובר בנישואין שניים לאחר נישואין של 25 שנה ושישה ילדים משותפים...


קצבת שאירים ממקום העבודה של הבעל המנוח למרות חיים ארוכים בנפרד

בית המשפט קבע כי אישה אשר נאלצה לעזוב את ביתה בגין אלימות בעלה, תזכה לקבל ממקום עבודתו של הבעל המנוח קצבת שאירים...


דמי לידה והוכחת יחסי עובד מעביד

יחסי עובד מעביד מהווים לעיתים עניין מרכזי המונח לפתחן של הערכאות המשפטיות. היעדר קיומם של יחסים אלה עלול לפעול כאבן נגף בדרכם של בעלי דין כאשר הם מבקשים זכויות שונות מהמוסד לביטוח לאומי...


יחסי עובד מעביד בין עסק לבעליו - האם דמי אבטלה?

אדם עבד בעבודות אלומיניום במשך למעלה מ-34 שנים. למעשה, הוא הפעיל עסק לעבודות אלומיניום עם חבר והקשרים העסקיים בין השניים הסתיימו לאחרונה, ביוני 2009...


זקיפת הכנסה מפיצויי פיטורים במסגרת הבטחת הכנסה

סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, קובע כלל בנוגע לזקיפת הכנסה מנכס, גם אם לא צומחת למבוטח הכנסה ממשית מנכס זה...


דרגת אי כושר בשיעור 74% בלבד בכדי להימנע מתשלום קצבת נכות

המערער סובל מליקויים שונים בבריאותו. אי לכך, הגיש המערער תביעה לביטוח הלאומי לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995. הביטוח הלאומי קבע למערער דרגת אי כושר בשיעור 74%, אחוז אחת פחות מהשיעור המזכה אותו בקצבת נכות מלאה...


תביעה לקבל כספי קצבת ניידות אשר תשלומה הופסק בעקבות עזיבת ישראל

גמלת ניידות נוכתה מפיצויים לאחר תאונת דרכים - האם כספים יוחזרו לאחר מעבר לאוסטרליה והפסקת תשלום קצבת הניידות?


מבוטח נפטר בגין התקף אסטמה, האם בני המשפחה יזכו לקצבת תלויים?

בית הדין לעבודה בחן את יומו האחרון של המנוח וקבע כי מדובר ביום חריג במיוחד. אי לכך, נקבע כי התקף האסטמה בו לקה התובע יכול להיות שנגרם כתוצאה מתנאי העבודה. בית הדין לעבודה הורה על מינוי מומחה רפואי...


האם ישולם מענק אשפוז לאחר לידה מתוכננת בבית?

המוסד לביטוח לאומי משלם למוסדות רפואיים או בתי חולים מענק אשפוז לאחר לידה. במידה והיולדת ילדה מחוץ לישראל, החוק קובע כי מענק האשפוז ישולם ליולדת ישירות, בגובה הסכום אשר שולם לצורך האשפוז. מה דין לידה בבית אשר נעשית באופן מתוכנן?


האם מדובר בעזרה משפחתית או שמא עסקינן ביחסי עובד מעביד - תביעה לדמי לידה

בית הדין לעבודה נדרש לבחון את קיומם או העדרם של יחסי עובד מעביד בין אישה לבין בעלה (העצמאי). האם התובעת הייתה עובדת בעסק, והאם היא זכאית לדמי לידה?


חישוב נכויות בתביעת שיפוי של הביטוח הלאומי נגד חברות ביטוח

המוסד לביטוח לאומי הגיש במרץ האחרון ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בנוגע לתביעת שיפוי אשר הוגשה על ידו כנגד חברות ביטוח לאחר תאונת דרכים. מדובר בערעור על החלטתו של בית משפט השלום אשר קבע כי חישוב היחס אשר נגרם בין הנכויות שנגרמו כתוצאה מתאונת הדרכים, לבין נכויות אחרות, צריך להיעשות על ידי נוסחת השקלול המתמטית...


יתרת זכות בחשבון הבנק בעת הגשת תביעה לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

האם המוסד לביטוח לאומי ישלם גמלת הבטחת הכנסה למבוטחת אשר יש לה בחשבון הבנק "פלוס" של כ-17,000 שקלים?


זכות המוסד לביטוח לאומי לשיפוי מחברות הביטוח לאחר תאונת דרכים

סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 קובע כי במקרים בהם הביטוח הלאומי חייב לשלם לנפגע גמלה, ובמקביל קמה חבות של צד ג' לשלם תגמולים בגין אותה הגמלה, מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים או פקודת הנזיקין, קמה למל"ל הזכות לשיפוי מאותו צד ג' בעבור הגמלאות אשר שולמו וישולמו על ידו לנפגע...


עקרת בית - מחלוקת לגבי היותה עובדת עצמאית

סעיף 195 לחוק הביטוח הלאומי קובע איזה מבוטח זכאי לביטוח נכות. סעיף זה עושה אבחנה בין נכה באופן כללי לבין נכה אשר הינה עקרת בית...


אי המצאת פרטים תביא לדחיית תביעה לקבלת הבטחת הכנסה

סעיף 19(א) לחוק הבטחת הכנסה קובע כי לצורך קביעת זכאות לגמלה או להמשך תשלומה, התובע\המקבל חייב להמציא מסמכים שונים לפי דרישות המוסד לביטוח לאומי...


משכורת של עובדת הועלתה באופן פיקטיבי על מנת להגדיל דמי לידה

השאלה אשר עמדה בבסיסו של פסק הדין הינה – מהו הבסיס אשר על פיו יש לחשב את דמי הלידה המגיעים לתובעת, והאם שכרה הועלה באופן פיקטיבי לשם הגדלת שיעור דמי הלידה?


תשלומים של למעלה משלושה מיליארד שקלים בגין תאונות עבודה ב-2010

מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי מוסרת בכנס של המוסד לבטיחות וגיהות כי המוסד לביטוח לאומי שילם בשנת 2010 למעלה משלושה מיליארד שקלים בגין תאונות עבודה...


תביעה לדמי לידה לאחר עבודה בעסק משפחתי

האם המוסד לביטוח לאומי יכיר במבוטחת כזכאית לדמי לידה, וזאת למרות שהאחרונה עבדה בעסק משפחתי בהיקף משרה בלתי ידוע?


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  לעמוד הבא    >>