www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - רשלנות רפואית

מהו רכיב הפרת חובת זהירות בתביעת רשלנות רפואית?
חובת זהירות היא רכיב הנדרש להוכחת אחריות בהגשת תביעת רשלנות רפואית. הפרת חובת זהירות של רופא כלפי חולה יכולה להתרחש עקב אבחון שגוי, מתן תרופות לא מתאימות, טיפול לא מתאים ועוד.

מהו מבחן הרופא הסביר בתביעת רשלנות רפואית?
מבחן הרופא הסביר הוא מבחן המשמש את בית המשפט בתביעות רשלנות רפואית, כדי לקבוע האם הרופא הפר את חובתו כלפי המטופל, עקב סטייה מהתנהלות סבירה על פי הנורמות המקובלות.

העברת נטל הראיה בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?
העברת נטל הראיה מתייחסת להעברת האחריות בתביעת רשלנות רפואית, מן התובע לצוות הרפואי, בשל ההכרה כי במצבים רפואיים השליטה המלאה נמצאת לעתים קרובות אך ורק בידי הרופאים.

מהו קשר סיבתי בתביעות רשלנות רפואית?
בתביעת רשלנות רפואית, נטל ההוכחה מוטל על התובע, ועליו להוכיח בפני בית המשפט כי קיים קשר סיבתי בין התנהלות הרופא או הגורם המטפל לבין הנזק שנגרם לו.

טיפול פסיכולוגי רשלני, אימתי?
רשלנות רפואית בטיפול פסיכולוגי, או רשלנות של פסיכיאטר, עלולות להקים עילה לנפגע להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית...

ירושת ראש הנזק כאב וסבל לאחר רשלנות רפואית
האם ניתן לרשת פיצויי בעבור כאב וסבל, כאשר התובע נפטר בטרם הסתיים המשפט בעניינו?

רשלנות רפואית באבחון שפעת החזירים
בשבועות האחרונות העיתונים מלאים בנבואות קודרות באשר להתפשטות המחלה גם בישראל. משרד הבריאות חוזה שמאות אנשים ימותו בישראל ...

רשלנות רפואית, ילדים ואחריות הרופאים
במקרים שמדובר בטיפול בילדים, על רופא המוקד לצאת מנקודת הנחה שיכולתם של ילדים למסור אינפורמציה מדויקת בנוגע למצבם ... מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...

רשלנות רפואית במהלך טיפול אלטרנטיבי
נפגעת במהלך טיפול אלטרנטיבי? אולי עברת מקרה רשלנות רפואית ... על רפואה משלימה וטיפולים רשלניים ...

הולדה בעוולה, האם מותו טוב מחייו?
מהי הולדה בעוולה? את מי תובעים ובגין מה? מה הקשר בין הולדה בעוולה לרשלנות רפואית?

טענת הדבר מדבר בעד עצמו בתביעות רשלנות רפואית
בעולם בו העובדות שגרמו לתאונה אינן ידועות ואין בידי התובע יכולת להוכיח את התשתית העובדתית ממנה ניתן להסיק את התקיימות רכיבי העילה, נשללת היכולת להוכיח כי הופרה חובתו של המזיק וכי בשל הפרה זו נגרם לו הנזק...

רשלנות רפואית: אחריות משרד הבריאות עקב אי פיקוח
שאלת אחריותו של משרד הבריאות, לתוצאות טיפולים רשלניים ומזיקים, נדונה והוכרעה, באופן סופי ומחייב, בפרשת פלוני. בפרשה האמורה, דובר בטיפול מזיק של הזרקת סיליקון לאיבר המין של הנפגע ונקבע בעניין זה כי משרד הבריאות, התרשל בפיקוח על הפעילות הרפואית שנעשתה במכון המטפל

רשלנות רפואית: מילוי קמטים והזרקת סיליקון לצרכים קוסמטיים
סיבוכים אפשריים בטיפול קוסמטי של הזרקת סיליקון וסוגיית הסכמה מדעת בניתוחים פלסטיים...

פיצויים בשל נזק לא ממוני
מהו נזק לא ממוני בחישוב הפיצויים לניזוק? מהו כולל ועוד ...

פיצויים: פיצוי בגין קיצור או אובדן תוחלת חיים
לפיצוי בגין קיצור או אובדן תוחלת חיים כתוצאה ממעשה העוולה יש שני ממדים: ממד סובייקטיבי - ידיעת הניזוק על חייו שהתקצרו וממד אובייקטיבי - גם אם הניזוק אינו יודע שחייו התקצרו, יש להתחשב בקיצור שנגרם. הפסיקה דנה בשאלה, האם מדובר בראש נזק נפרד.

מהי עילת הסכמה מדעת בתביעת רשלנות רפואית?
הסכמה לטיפול רפואי כעילת תביעה היא עילה ייחודית, מטבע הדברים, לרשלנות רפואית. נושא

מידע רפואי שיש למסור לחולה לשם השגת הסכמה מדעת
איזה מידע רפואי נדרש בכדי לקבל הסכמה מדעת לטיפול רפואי? סקירת המצב המשפטי ...

רשלנות רפואית- אי מעקב רפואי אחרי תוצאות בדיקות
בשורה של פסקי דין נדונה השאלה מהי חובתו של רופא לעקוב אחר תוצאות בדיקות ...

מומחה רפואי - חוות דעת רפואית בתביעות רשלנות רפואית
תקנות סדר הדין האזרחי קובעות, כי אם רצה בעל דין להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי העניין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות.

ראיות בתביעת רשלנות רפואית - שאלת האחריות
קיימים מספר עקרונות כלליים בדיני הראיות, החלים הן בדין הפלילי והן בדין האזרחי, ואשר

1  2  3  לעמוד הבא   >>