www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תביעת ביטוח

כיצד מחשבים תביעת ביטוח לעיזבון מנוחה שנהרגה בתאונת דרכים?

מורה למתמטיקה נהרגה בדרך לעבודה בתאונת דרכים. הבעל והילדות הגישו תביעה לפיצויים נגד חברת הביטוח של הרכב, ובית המשפט נדרש לחשב את סכום העיזבון.  


הפסקת תגמולי הביטוח בעקבות הלשנה

חברת הביטוח הפסיקה לשלם תגמולים למבוטח שאיבד את כושר העבודה בעקבות השתלת כבד. הסיבה להפסקה היא מידע כוזב שהתקבל מיריבו העסקי של התובע.   


כיסוי ביטוחי בגין פעולת איבה לתושב שומרון

בית המשפט קבע כי תושב שומרון אשר נפגע בפעולת איבה זכאי להפעיל ביטוח משכנתא אשר נרכש מבעוד מועד...


תביעת ביטוח מכוח פוליסת ביטוח תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

האם חברת ביטוח אשר התקשרה עם אדם בפוליסת ביטוח תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות תהיה חייבת לכסות בגין שימוש באבסטין?


דחיית תביעה לפיצוי לפי פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה בגין סייג לגבי ניתוחי לב

האם תביעת ביטוח בגין אובדן כושר עבודה תידחה בעקבות חריג בפוליסה אשר לא נבדק מראש?


האם שינוי מוטבים בפוליסה הינו זכות שניתן לעקל?

האם ניתן לעקל זכות של מבוטח לשנות מוטבים בפוליסת ביטוח חיים מסוג "ריסק"?


ניתוח קיסרי אלקטיבי מכוסה על ידי פוליסת ביטוח קבוצתית

בית המשפט קבע כי חברת הביטוח הראל תממן במסגרת פוליסת ביטוח קבוצתית ניתוח קיסרי אלקטיבי...


ביטוח חקלאי בגין אובדן כושר עבודה - דוגמא לתביעה

בית המשפט השלום בתל אביב קיבל תביעה של חקלאי כנגד חברת ביטוח בגין אובדן כושר עבודה...


תביעה ייצוגית בעקבות סיווגי טנדרים ומיניוואנים בפוליסות ביטוח רכב

בעלי טנדרים ומיניוואנים הגישו תביעה ייצוגית כנגד חברות ביטוח בעקבות סיווג שגוי של הרכבים כרכבים מסחריים...


חבות חברת ביטוח לפצות בגין מוות כתוצאה מהתקף לב

האם חברת ביטוח תחויב בפיצויים לפי פוליסת ביטוח חיים בגין מוות כתוצאה מהתקף לב?


דחיית תביעת ביטוח צד ג' מחמת אי הוכחת התאונה

בית המשפט דחה תביעת ביטוח צד ג' אשר הוגשה בעקבות תאונת דרכים, וזאת משום שאירוע התאונה לא הוכח...


התאבדות או זכאות לתגמולים - נטל ההוכחה בתביעת ביטוח תאונות אישיות

בית המשפט דחה טענות חברת ביטוח בגין התאבדות מבוטח, וקבע כי בני משפחתו יקבלו תגמולים מכוח ביטוח תאונות אישיות...


תביעת ביטוח על בסיס פוליסת ביטוח לדירה - קבילותה של טענת התיישנות

בית המשפט קבע כי חברת ביטוח לא תוכל לטעון להתיישנות תביעה בגין נזקי דירה, וזאת בשל התנהלות בחוסר תום לב מצידה...


זיהוי חתימה על פוליסת ביטוח חיים למשכנתא באמצעות חוות דעת גרפולוג

בית המשפט מינה גרפולוג מומחה לשם זיהוי חתימה על פוליסת ביטוח חיים למשכנתא, וזאת לאחר טענות זיוף...


מידע כוזב אודות זהות נהג בתאונת דרכים, ופיצוי מחברת הביטוח חרף כך

מסירת מידע כוזב לאחר תאונת דרכים באשר לזהות הנהג איננה בהכרח שומטת את הקרקע תחת חובתה של המבטחת לפצות בגין הנזקים שנגרמו לרכב...


תרופה לסרטן צינור המרה לא אושרה בוועדת חריגים - הוועדה תוחלף

בית הדין לעבודה קבע כי וועדת חריגים במכבי שירותי בריאות נעלה את שעריה שלא כדין בפני מבוטחת חולת סרטן צינור המרה...


מסירת פרטים כוזבים לא הביאה לדחיית תביעת ביטוח רכב לאחר טוטאל לוסט

האם פרטים כוזבים אשר נמסרו לכאורה לנציג חברת ביטוח יפטרו את "ביטוח ישיר" מתשלום התגמולים לפי פוליסת ביטוח רכב?


המרת ביטוח צד ג' והפיכתו לביטוח מקיף - רשלנות סוכן ביטוח ומשמעותה

אדם פנה לסוכן ביטוח ורכש פוליסה לביטוח צד ג' לרכבו. בשלב מסוים, בעל הרכב פנה באמצעות אביו לסוכן הביטוח וביקש להרחיב את הפוליסה - מכיסוי צד ג' לכיסוי מקיף...


המפקח על הביטוח קבע כי רכבים מעל 3.5 טון לא יכללו בפוליסת ביטוח תקנית

הנחיית המפקח על הביטוח בהתאם לאמנה האירופית תכביד את הנטל על רכבים מסחריים וטנדרים במשקל 3.5 טון ומעלה...


דחיית תביעת ביטוח שהוגשה לאחר גילוי סרטן בלוטת התריס

מבוטחת לא גילתה על ניתוח עתידי לכריתת בלוטת התריס, ולא תקבל תגמולים במסגרת ביטוח מחלות קשות לאחר גילוי סרטן...


1  2  3  4  5  6  7  לעמוד הבא    >>