www.what2do.co.il

נכות - משרד הביטחון - מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית

דרגו את המאמר

נכות - משרד הביטחון - מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית

פרק חמישי
מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית
 

35. (1) ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר 

א. אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות 1%
ב. קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות  10%
ג. קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה 20%
ד. השפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה ניכרת בתנועות 30%
ה. בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים בלבד 50%
ו. בצורה קשה מאד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ירוד 80%
ז. בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים 100%
(2) Osteomyelitis chronica
א. ישנו את (Sinus) מפריש, תמידי
.I אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים והפרעות בתנועות 10%
.II אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים, קיימות הפרעות קלות בתנועה 20%
ב. ישנם sequesterוהפרשה מוגבלת 30%
ג. הצורה האמורה בפסקה ב, אך קיימים גם סימנים כלליים 50%
ד. הצורה האמורה בפסקה ג, אך קיימים סימנים כלליים תמידיים המחייבים שכיבה מתמדת במיטה 100%
(3) שחפת העצמות והפרקים
א. בתקופה החריפה של המחלה
.I בצורה קלה או בינונית 50%
.II בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה 70%

.III בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת כללית 100%
ב. לאחר חילוף התקופה החריפה
.I הטיפול נמשך, אין סימני פעילות 30%
.II הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות 50%
ג. מצב שלאחר שחפת שנתרפאה - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות בעצמות ובפרקים.
(4) מחלה או חבלה בפרק גדול בגף
א. כאבים כרוניים (monoarthralgia), מתועדים ללא ממצא אורגני וללא הגבלה בתנועות 1%
ב. הפרעה בצורה קלה בלי ממצא אובייקטיבי  5%
ג. הפרעה בצורה קלה, קיים ממצא אובייקטיבי 10%
הערה: אחוזי נכות לפי פסקה זו, לא ייקבעו במקום או במקביל לסעיף מבחן ספציפי בפרק זה.
(5) OSTEOPOROSIS
א. ממצא מעבדתי בלבד  1%
ב. בסיבוכים של אוסטאופורוזיס -
דרגת הנכות תיקבע לפי מיקום הפגיעה.
36. (1) ליקויי צורה בין אם נגרם חסר מועט של העצם ובין אם לאו
א. אין הפרעות אוביקטיביות  1%
ב. ישנן הפרעות אוביקטיביות - אחוזי הנכות   ייקבעו בהתאם להפרעות הנוירולוגיות.
(2) חסר בעצמות הגולגולת
א. עד שלושה סנטימטרים מרובעים 5%
ב. מעל לשלושה ועד חמישה סנטימטרים  10%
ג. מעל ל- 5 ועד ל- 10 סנטימטרים מרובעים  20%
ד. ביותר מ- 10 סנטימטרים מרובעים
.I ללא Hernia cerebri 30%
.II ישנה Hernia cerebri 80%

(3) במצבים שלאחר תיקון פלסטי של חסר בעצמות הגולגולת ייקבעו מחצית אחוזי הנכות בהתאם לסדר גודל החסר שהיה קיים לפני התיקון לפי סעיף קטן (2).
(4) במקרים לאחר פציעה בגולגולת עם סיבוכים תוך-גולגולתיים המלווים הופעות של שיתוקים, התקפים ג’קסוניים או הפרעות פונקציונליות אחרות,ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות. 

37. (1) קיבוע עמוד השדרה 

א. קיבוע עמוד השדרה הצווארי (Cervical Ankylosis)
I. בזווית נוחה 30%
II. בזווית בלתי נוחה 50%
זווית נוחה - הקיבוע הוא בגדר היציבה התקינה;
זווית בלתי נוחה - היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר.
ב. קיבוע עמוד השדרה הגבי (Dorsal Ankylosis)
I. בזווית נוחה 10%
II. בזווית לא נוחה  30%
זווית נוחה - זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית–אחורית חדה.
ג. קיבוע עמוד השדרה המותני (Lumbar Ankylosis)
I. במצב נוח 30%
II. במצב בלתי נוח 40%
III. במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת, ביציבה 50%
מצב נוח - שמירה על היציבה בגבולות הנורמה;
מצב בלתי נוח - שינוי ניכר או גס ביציבה.

ד. קיבוע מוחלט של כל עמוד השדרה
I. בזווית נוחה  60%
II. בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות
תנועות קלות של הצוואר 100%
זווית העולה על 30 מעלות לגבי הקו המאונך נחשבת לבלתי נוחה.
(2) הגבלת התנועות בעמוד השדרה
א. הגבלת התנועות בעמוד השדרה הצווארי (Cervical Spine)
I. כאבים כרוניים, מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות 1%
II. הגבלה מזערית  5%
III. הגבלה קלה  10%
IV. הגבלה בינונית  20%
V. הגבלה קשה  30%
VI. אי- יציבות של עמוד השדרה הצווארי שהוכחה בצילומי רנטגן בתנוחות שונות 30%
ב. הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי (Dorsal Spine)
I. כאבים כרוניים, מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות 1%
II. הגבלה מזערית או קלה  5%
III. הגבלה בינונית או קשה 10%
ג. הגבלת התנועות בעמוד השדרה המותני (Lumbar Spine)
I. כאבים כרוניים, מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות 1%
II. הגבלה מזערית  5%
III. הגבלה קלה 10%
IV. הגבלה בינונית  20%
V. הגבלה קשה 30%

(3) שברים בעמוד השדרה
א. מצב אחרי שבר בגוף החוליה
I. ללא תזוזה וללא שינוי צורה  1%
II. עם תזוזה קלה 5%
III. עם תזוזה ניכרת  10%
IV. עם שינויי צורה ותזוזה קשים 20%
ב. שבר של זיז החוליה (Processus)
I. שבר לא מחובר של זיז רוחבי (Processus Transversus) 1%
II. שבר לא מחובר של זיז קוצי
(Processus Spinosus) 5%
ג. שבר לא מחובר בעצם הזנב (Coccygeum) או עצם הסקרלי (Sacrum)
I. ללא תזוזה 1%
II. עם תזוזה 5%
בנוסף לשבר בעמוד השדרה, תיקבע נכות בגלל הגבלה בתנועות עמוד השדרה או הפרעות נוירולוגיות בהתאם למיקום האנטומי.
(4) עד (10) (נמחקו). 

38. (1) שינויים בצורת בית החזה הנגרמים כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח
א. השינויים הם בלתי ניכרים, אין הפרעות בנשימה ובפעולות הלב  1%
ב. מצבים שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות -
אחוזי הנכות ייקבעו בנוסף לליקוי תפקודי הריאות
I. (נמחק)
II. לאחר שבר בצלעות שלא התאחה מעל 3 חודשים 1%
III. לאחר כריתת צלע אחת 1%
IV. לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד 10%

V. לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד 20%
VI. לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 30%
VII. לאחר כריתת יותר מ- 6 צלעות מצד אחד 50%
(2) פציעת שרירי בית החזה
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה קשה 20%
39. (1) חיבור גרוע בלי התקצרות לאחר שבר של עצם הבריח או עצם השכם 1%
(2) אי- התאחות (Non union) בחלק האמצעי או הפנימי של עצם הבריח 10%
(3) נקע של עצם הבריח (Acromio-clavicular dislocation) ללא הגבלה בתנועות 5%
(4) (anterior) Sterno-clavicular dislocation 5%
(5) (posterior) Sterno-clavicular dislocation 20% 

                   צד   ימין   צד  שמאל 

40. (1) חיבור גרוע של עצם הזרוע (Humerus), קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת עם הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה קלה או בינונית 20% 10%
(2) חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת; צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המרפק או פרק הכתף בצורה קשה 30% 20%
(3) אי- התאחות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון (Fibrous union) 30%  20%
(4) אי- התאחות עצם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה (False flail joint) 50%  40%
(5) אי- התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה (Radius et Ulna) עם התהוות פרק נד מדומה 40% 35%

  ימין  שמאל
(6) אי- התאחות האולנה בחצי העליון או אי- התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי דפורמציה ניכרת 20% 15%
(7) כמו בסעיף קטן (6), קיימת דפורמציה ניכרת 30%  20%
(8) אי- התאחות האולנה בשליש התחתון 10% 10%
(9) אי- התאחות הרדיוס בשליש העליון 20%  15%
(10) חיבור גרוע של האולנה (Ulna) 10%  5%
(11) חיבור גרוע של הרדיוס (Radius) 10% 10%
(12) אבדן גף עליון
א. בפרק הכתף 80%   70%
ב. מעל מקום החיבור M. Deltoideus 75% 65%
ג. מתחת למקום החיבור
M. Deltoideus 70% 60%
(13) אבדן האמה
א. מעל מקום החיבור הרדיאלי של teres M. pronator 65% 55%
ב. מתחת למקום החיבור הרדיאלי של teres M. pronator 60% 50%
(14) אבדן היד בשורש 60% 50%
(15) אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד 55% 50%


41. (1) נקיעה חוזרת של הכתף Recurrent Humero-scapular) (Dislocation ימין שמאל
א. בקיעות שכיחות והכרח להיזהר
מתנועות מעל גובה השכם 20% 20%
ב. נקיעות שכיחות המופיעות בכל
תנועה 30% 20%
ג. נקיעות שכיחות הניתנות
להחזרה רק בעזרה רפואית 40% 30%
ד. לאחר ניתוח - פעולת הזרוע
טובה 5% 5%

  ימין שמאל 

(2) מפרק נד של הכתף (Flail Shouldar) 50% 40%
(3) קשיון (Ankylosis) של פרק הכתף

א. קשיון נוח 30% 25%
ב. קשיון לא נוח 50%  40%
בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 450-500 מהגוף בתנוחת- מה קדימה בקשיון לא נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 250 מהגוף או בריחוק מעבר ל- 060
(4) הגבלת התנועות בפרק הכתף
א. מעל לגובה השכם 1% 1%
ב. עד לגובה השכם 15%  15%
ג. עד 045 מהגוף או הגבלה ניכרת
בסיבוב כלפי חוץ או פנימה 25% 25%
ד. עד 030 מהגוף 35% 35%
(5) פרק המרפק
א. מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או הגבלות תפקודיות 1% 1%
ב. מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזוויות כגון Cubitus varus; Cubitus valgus או הוצאת ראש הרדיוס, ללא הגבלת התנועות 10% 10%
(6) קשיון במרפק
א. קשיון נוח 30% 20%
ב. קשיון לא נוח 40%  30%
קשיון נוח משמע - תנוחת המרפק בזווית שבין 070 עד 090 (ראה ציור מס’ 1) ובעמדה אמצעית של האמה;
קשיון לא נוח - תנוחה מעבר לגבולות הנ"ל עם הגבלה בסיבובי האמה (Pro-supinatio)

היד
ציור מס. 3
כפוף ויישור

 (7) הגבלת התנועות במרפק ימין שמאל
א. הגבלות בכיפוף
קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ- 250 והכיפוף אפשרי
I. מ- 00 עד 350 40% 30%
II. מ- 00 עד 060 30% 20%
III. מ- 00 עד 900 15% 10%
IV. מ- 00 עד 1500 1% 1%
ב. הגבלות ביישור
קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ- 1500 עד ל- 900 והיישור אפשרי עד לתנוחה
I. של 900  40%  30%
II. של 060 15% 10%
III. של 300 10%  10%
IV. מ- 00 עד 1500 1%  1%

  ימין  שמאל 

(8) במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה של יותר מ- 0% נכות, ייקבעו 10% נכות. במקרים של הגבלות תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 3, בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא נוח של המפרק

(9) מפרק נד של המרפק (Flail Elbow) 40% 30%
(10) שורש היד

א. מצב אחרי חבלה בפרק כף היד,  הפרעות מזעריות בתנועות 1% 1%
ב. קשיון נוח 20% 15%
ג. קשיון לא נוח 40% 30%
ד. קשיון בעמדה בינונית, בין נוח ובין לא נוח 30% 20%
קשיון נוח - כף היד נמצאת בכיפוף גבי של 150-250 ובאבדוקציה אולנרית או נויטראלית.
קשיון לא נוח - כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית.
ה. הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם אפשרות כיפוף גבי של 150 10% 5%
ו. איבוד ה- Pronatio וה- Supinatio, היד קבועה במצב של Supinatio או Hyperpronatio 30% 20%
ז. איבוד ה- Supinatio וה- Pronatio או הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב של Pronatio בעמדת נויטרלית 20% 10%
הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון Pseudoarthrosis of carpal-scaphoid; Lunatomalacia etc. אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 35.

סטיה רדיאלית ואולנרית
ציור מס. 4
עמדת ביניים

42. (1) פציעת שרירי הכתף 

  ימין  שמאל 

א. Trapezius, Serratus magnus, Levator scapulae
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20% 10%
III. בצורה קשה 30% 20%
ב. Pectoralis major, Minor, Latissimus dorsi, Teres major
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20%  20%
III. בצורה קשה 30% 30%
ג. Deltoideus
I. בצורה בינונית 20% 10%
II. בצורה ניכרת 30%  20%
III. בצורה קשה 40%  30%

   ימין  שמאל 

ד. Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis, Coracobrachialis
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20% 10%
III. בצורה קשה 30% 20%
(2) פציעת שרירי המרפק
א. Biceps, Brachialis, Brachioradialis
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20%  20%
III. בצורה קשה 30%  30%
ב. Triceps, anconeus
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20%  20%
III. בצורה קשה 30%  30%
ג. Flexor carpi, digiti
I. בצורה בינונית 10%  10%
II. בצורה ניכרת 20%  10%
III. בצורה קשה 30%  20%
ד. Extensor carpi, digiti
I. בצורה בינונית 10%  10%
II. בצורה ניכרת 10%  10%
III. בצורה קשה 20%  10% 

אצבעות הידיים
43. (1) אגודל 

א. קטיעת אגודל עם עצם המסרק או חלק ממנה 25% 20%
ב. קטיעת שני גלילים או גליל וחצי 20% 15%
ג. קטיעת הגליל הסופי 15% 10%
ד. קטיעת חצי הגליל הסופי 8% 8%

   ימין  שמאל
(2) אצבע 2
א. קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או חלק ממנה 15% 12%
ב. קטיעת לפחות 2 גלילים 12% 10%
ג. קטיעת 2 או 1 גלילים 10% 10%
ד. קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו 5% 5%
(3) אצבע 3
א. קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ממנה 15% 12%
ב. קטיעת לפחות 2 גלילים 12% 10%
ג. קטיעת 2 או 1 גלילים 10% 10%
ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו 5% 5%
(4) אצבע 4 או אצבע 5
א. קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם המסרק או חלק ממנה 10% 10%
ב. קטיעת לפחות 2 גלילים 10% 8%
ג. קטיעת 2 או 1 גלילים 8%  5%
ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו 5%  5%
44. קשיון לא נוח של האצבעות - קשיון באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר אינו מאפשר תפיסה או פתיחת היד ומפריע לפעולת האצבעות  הסמוכות:
קשיון לא נוח של האגודל - תנוחה המונעת אחיזה;
קשיון נוח - קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה (Pinch) -
(1) קשיון לא נוח של האצבעות - ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה בלי ראש עצם המסרק
(2) קשיון נוח של האגודל 10%  10%
(3) קשיון נוח של אצבע 2 7% 7%

   ימין  שמאל 

(4) קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או 5 5% 5%
45. (1) של האגודל או של אצבע 2 7%
(2) של יתר האצבעות (פרט לאצבע 1 ואצבע 2) לכל אצבע 5%
בפגימות מרובות של אצבעות הידיים: קטיעות, קשיון בפרקי האצבעות או פגימות אחרות וכן בשילוב פגימות שונות, ייקבעו אחוזי הנכות לאחר סיכום אחוזי הנכות לכל פגימה ופגימה בהתאם לסעיפים 43, 44, 45 (החישוב ייעשה כאמור בתקנה 3). 

46. שינוי צורת האגן: 

(1) אין השפעה על האברים הפנימייים שבאגן ואין הגבלה בתנועות 1%
(2) ישנה השפעה על האברים הפנימיים שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנגרמות לאברים הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי הנכות עבור הגבלת התנועות, לפי תקנה 3.
(3) Symphysiolysis או תזוזה של מחצית האגן עם נזק בפרק Sacroiliaca והפרעות סטטיות או הפרעות בהליכה  25% 

47. (1) אי- התאחות של עצם ה- Femur 

א. הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי 50%
ב. מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול  להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר 70%
(2) חיבור גרוע של עצם הירך או של השוקה (Tibia) (Faulty union of Femur or Tibia)
א. ללא הגבלת התנועות במפרקים  הסמוכים 10%
ב. עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה.

לענין זה, חיבור גרוע של אחת מהעצמות הנ"ל, פירושו - סטיה של הציר מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד להפרעה בסימטריה של הגפיים.
(3) אי- התאחות של הטיביה והפיבולה או  הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות שימוש במשענת 30%
(4) אי- התאחות עצמות ה- Tarsus או  Metatarsus או תוצאות אחרות של פציעות מכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות
א. בצורה קלה 1%
ב. בצורה בינונית  10%
ג. בצורה קשה  20%
ד. בצורה קשה מאד  30%
(5) התקצרות של רגל אחת
א. עד 2 סנטימטרים  1%
ב. מעל ל- 2 ועד 3 סנטימטרים  5%
ג. מעל ל- 3 ועד 5 סנטימטרים  10%
ד. מעל ל- 5 ועד 7 סנטימטרים  20%
ה. מעל ל- 7 סנטימטרים 40%
(6) קטיעת הגף התחתון
א. בפרק הירך 80%
ב. בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש  80%
ג. באמצע הירך או בשליש התחתון,  ישנה אפשרות של התקנת תחליף  מלאכותי 65%
(7) קטיעת השוק
א. עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה 55%
ב. ביותר מ- 5 סנטימטרים מתחת לחיבור מיתר הברך כולל Syme’s amputation 50%

48. (1) פרק הירך 

א. מפרק נד 70%
ב. קשיון לא נוח  50%
ג. קשיון נוח  40%
לענין זה, קשיון נוח - מצב בו הגוף נמצא בכיפוף מ- 200 עד 300, האבדוקציה היא מ- 00 עד 100; הרוטציה - נויטרלית.
פרק הירך - ציור מס. 5
הגבלות התנועה בכפוף

ד. הגבלה במתיחה (extensio):
הגף איבד התנועות בזווית מ- 00 עד 150 15%
ה. הגבלה בכיפוף המפריעה לישיבה 20%
ו. הגבלה בהטייה (abductio), קירוב (adductio) או סיבוב (rotatio) של הגף 20%
ז. הגבלה בינונית בכל התנועות 30%
(2) הברך
א. אי- יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד משקל הגוף לצד אחד) 30%
ב. אי- יציבות אחורית- קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף 20%
ג. קשיון נוח  30%

ד. קשיון לא נוח 50%
קשיון לא נוח - פירושו: עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ- 10 (genu recurvatum) או כיפוף ביותר מ- 300 או סטיה צדדית (varus valgus) של יותר מ- 200.
ה. הגבלת תנועות הכיפוף
I. הכיפוף אפשרי בזווית מ- 00 עד 900  1%
II. הכיפוף אפשרי בזווית מ- 00 עד 700  5%
III. הכיפוף אפשרי בזווית מ- 00 עד 450  10%
IV. הכיפוף אפשרי בזווית מ- 00 עד 300  20%
V. הכיפוף אפשרי בזווית מ- 00 עד 150  30%
ו. הגבלה ביישור הברך
I. יישור הברך אפשרי עד 50  1%
II. יישור הברך אפשרי עד 100 10%
III. יישור הברך אפשרי עד 150  20%
IV. יישור הברך אפשרי עד 300  40%
V. יישור הברך אפשרי עד 450 50%
פרק הברך - ציור מס. 6
מדידת הגבלות התנועה
עמדת ביניים

ז. נזק במניסקוס
I. נזק במניסקוס בצורה קלה 10%
II. נזק במניסקוס עם Locking 20%
III. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס
ללא הפרעות תפקודיות 1%

IV. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים  10%
(3) קרסול
א. הגבלה בתנועת פרק הקרסול
I. בצורה קלה  5%
II. בצורה בינונית  10%
III. קשיון נח  20%
IV. קשיון לא נח  30%
ב. נקע בקרסול
קביעת דרגת הנכות תתבסס על בדיקה קלינית וצילום מתיחה השוואתי (stress roentgenogram)
I. מצב אחרי נקע יותר מפעמיים ללא עדות לפגיעה ברצועות, וללא פתיחה משמעותית 1%
II. אי- יציבות של הרצועות, בצורה קלה עד בינונית, פתיחת יתר (excess opening) מעל 50 עד 100  5%
III. אי- יציבות של הרצועות בצורה ניכרת, פתיחת יתר מעל 100 עד 150 10%
IV. אי- יציבות של הרצועות בצורה קשה, פתיחת יתר מעל 150 20% 

49. (1) רגל שטוחה Pes planus - Pes valgus חד או דו- צדדית 

א. בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי כף הרגל חפשיות; אין כיווץ שרירים 1%
ב. בצורה בינונית - ישנה הגבלה בתנועות במפרקי הטרטוס  10%
ג. בצורה קשה - קיים כיווץ שרירים ו- Callositas נרחבים 20%
(2) Pes cavus חד או דו- צדדית
א. בצורה קלה, התנועות במפרקי כף הרגל חופשיות 1%

ב. עם כיווץ קבוע (Clawing) של האצבעות והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל 10%
ג. הדפורמציה המתוארת בסעיף קטן ב בצורה יותר קשה ועם Callositas נרחבים 15%
ד. בצורה קשה מאד 20%
ה. Talipes covovarus קשה  30%
ו. הגבלה בתנועות פרקי כף הרגל: subtalar joint או tarsal joints -
I. הגבלה קלה ללא דפורמציה 5%
II. קשיון נח עם דפורמציה  10%
III. קשיון לא נח 20%
(3) קשיון נוח של פרקי ה- Tarsus כגון אחרי Triple arthrodesis 10%
(4) Metarsalgia טראומית אחרי דפורמציה של הקשת הרחבית 10%
(5) קטיעה לפי Lisfranc או לפי Chopart עם
נטיה לעמדת Epuinus 30%
(6) קטיעה כמתוארת בסעיף קטן (5) לאחר
ארטרודזיס בתנוחה נוחה 25%
(7) קטיעה Transmetatarsal 25% 

50. (1) קטיעת האצבעות: 

א. של כל האצבעות
I. עם ראשי ה- metatarsalia 25%
II. בלי ראשי ה- metatarsalia 15%
ב. של אצבע 1
I. עם ראש ה- metatarsus 20%
II. בלי ראש ה- metatarsus 10%
ג. של אצבע בודדת או שתי אצבעות פרט לבוהן
I. עם ראש ה- metatarsus 10%
II. בלי ראש ה- metatarsus 5%

ד. של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן
I. עם ראש ה- metatarsus 15%
II. בלי ראש ה- metatarsus 10%
(2) Hallux valgus חד- צדדית קשה 5%
(3) Hallux rigidus חד- צדדית קשה 10%
(4) אצבע פטיש
א. אצבע בודדת  1%
ב. בכל האצבעות, חד- צדדית ומבלי pes cavus 10%
(5) המצב שלאחרי ניתוח של Hallux valgus כשהוא מלווה בהרחקת ראש ה- metatarsus 10%
(6) מצב שלאחרי ניתוח Hallux valgus תוך כדי שמירת ראש ה- metatarsus 5% 

51. (1) פציעת קבוצת השרירים 

Pyriformis, Gamellus, Obturator, Quadratus fem.
א. בצורה בינונית  10%
ב. בצורה ניכרת 20%
ג. בצורה קשה 30%
(2) Gluteus maximus, Medius, Minimus
א. בצורה בינונית  20%
ב. בצורה ניכרת 30%
ג. בצורה קשה 50%
(3) Illio-psoas Pectineus
א. בצורה בינונית  20%
ב. בצורה ניכרת 20%
ג. בצורה קשה 30%
(4) Adductor longus, Brevis, Magnus, Gracilis
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה ניכרת 20%
ג. בצורה קשה 30%

(5) Sartorius, Rectus femoris, Vastus externus, intermedius-internus, tensor fasciae latae
א. בצורה בינונית  10%
ב. בצורה ניכרת 20%
ג. בצורה קשה  30%
(6) Semitendinosus Biceps femoris, Semi-membranosus
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה ניכרת  20%
ג. בצורה קשה  30%
(7) Tibialis anterior, Extensor digit. longus, Peroneus tertius
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה ניכרת  10%
ג. בצורה קשה  20%
(8) Ttriceps surae, Tibialis posterior, Peroneus longus, Flexor hallucis longus, Flexor digit., Longus, Popliteus
א. בצורה בינונית  10%
ב. בצורה ניכרת  20%
ג. בצורה קשה  20%
(9) Extensor hallucis brevis, Extensor digit. brevis, Interossei
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה ניכרת  10%
ג. בצורה קשה  20%
(10) Flexor digit. brevis, Abductor hallucis, Quadratus plantae, Adductor hallucis, Flexor hallucis
א. בצורה בינונית  10%
ב. בצורה ניכרת 20%
ג. בצורה קשה 30%

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.