www.what2do.co.il

נכות- תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות -

דרגו את המאמר

נכות- תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות -
פרק שלישי
תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות 


29. צד דומיננטי צד לא דומיננטי

(1) I המיפרזיס Hemiparesis -
א. בצורה מזערית 10% 5%
ב. בצורה קלה 30%  20%
ג. בצורה בינונית 50%  40%
ד. בצורה קשה 70%  60%
II המיפלגיה Hemiplegia 100% 100%
III הפרעות בתחושה ללא
שיתוק (המיאנסטזיה) 10% 5%
(2) I פראפרזיס Paraparesis-
א. בצורה מזערית 10%
ב. בצורה קלה 20%
ג. בצורה בינונית 50%
ד. בצורה קשה,
כושר הליכה מוגבל 85%
ה. בצורה קשה,
איבוד כושר הליכה 100%
II פראפלגיה Paraplegia 100%
III תסמונת זנב הסוס Cauda Equina Syndr- אחוזי הנכות יקבעו לפי חומרת השיתוק המוגדרת בפסקה (I).
(3) I קוודריפארזיס Quadriparesis-
א. בצורה קלה מאד 30%
ב. בצורה קלה 60%

ג. בצורה בינונית 90%
ד. בצורה קשה 100%
II קוודריפלגיה Quadriplegia 100%
(4) I אי שליטה נוירוגנית על הסוגרים -
א. בצורה חלקית 30%
ב. איבוד שליטה מלא 70%
הערה: לא ייקבעו אחוזי נכות נוספים לפי סעיף זה בפראפרזיס בדרגת נכות של 85% ויותר ובקוודריפרזיס דרגת נכות של 90% ויותר, כי אחוזי הנכות כבר כלולים בקביעה לפי הסעיפים המתאימים של פרפרזיס וקוודריפרזיס.
II איבוד נוירוגני של כח גברא - הנכות תיקבע לפי סעיף 24(9).
(5) פגימות בעצבי המוח
א. עצב V (Trigeminus)
.I בצורה קלה 10%
.II בצורה בינונית 20%
.III בצורה בינונית עם הפרעות תחושתיות ניכרות 30%
.IV בצורה קשה 40%
ב. עצב VII (Facialts)
.I בצורה קלה 1%
.II בצורה בינונית 10%
.III בצורה קשה 30%
ג. עצב X (Vagus)
.I בצורה קלה מאד 1%
.II בצורה קלה 10%
.III בצורה בינונית 20%
ד. עצב XI (Accessorius)
.I בצורה קלה 1%
.II בצורה בינונית 10%
.III בצורה קשה 20%

ה. עצב XII (Hypoglossus)
.I בצורה קלה 10%
.II בצורה בינונית 30%
.III בצורה קשה 40%
(6) Neuritis
.I בצורה קלה 1%
.II בצורה בינונית 10%
.III בצורה ניכרת 30%
.IV בצורה קשה 50%
(7) הפרעות בתקשורת (היגוי ושפה פנימית) -
א. הפרעות בהיגוי (דיזארטריה של  הדיבור בלבד)
.I הפרעות מזעריות 1%
.II בצורה קלה 10%
.III בצורה בינונית 20%
.IV בצורה ניכרת 40%
ב. הפרעות בשפה הפנימית (אפזיה  תחושתית בלבד)
.I הפרעות מזעריות 1%
.II בצורה קלה 10%
.III בצורה בינונית 20%
.IV בצורה ניכרת 40%
ג. הפרעות תקשורת מעורבות קשות
.I עם אפשרות תקשורת עם הזולת 60%
.II ללא אפשרות תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי 100%
אחוזי הנכות הכוללת ייקבעו על פי אחוז הנכות הגבוה שנקבע באחת הפיסקאות בסעיף קטן זה.

(8) הפרעות בקואורדינציה ותסמונת אקסטרה- פיר- מידליות
כגון: Choreo Athetosis, Chorea
ימין שמאל
.I בצורה קלה 30% 20%
.II בצורה בינונית 40% 30%
.III בצורה קשה 50% 40%
האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום.
(9) מחלת פרקינסון (Morbus Parkinson)
א. חצי גוףימין שמאל
.I בצורה קלה 30% 20%
.II בצורה בינונית 40% 30%
.III בצורה קשה 50% 40%
ב. גף עליון בלבד
.I בצורה קלה 20% 10%
.II בצורה בינונית 30% 20%
.III בצורה קשה 40% 30%
ג. גף תחתון בלבד
.I בצורה קלה 10% 10%
.II בצורה בינונית 20% 20%
.III בצורה קשה 30% 30%
(10) Tic
אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונוירוזיס
(11) אנצפלופטיה (Encephalopathia)
א. ירידה ברמה הקוגניטיבית
.I הפרעות מזעריות 1%
.II בצורה קלה 10%
.III בצורה בינונית 20%
.IV בצורה ניכרת 40%
.V בצורה קשה 60%

.VI אי יכולת קוגניטיבית 100%
ב. שינויים באישיות והפרעות בהתנהגות
.I הפרעות מזעריות 1%
.II בצורה קלה 10%
.III בצורה בינונית 20%
.IV בצורה ניכרת 40%
.V בצורה קשה 60%
.VI אי יכולת תיפקוד 100%
אחוזי הנכות לצורך חישוב הנכות הכוללת ייקבעו על פי אחוז הנכות הגבוה שנקבע באחת הפיסקאות בסעיף קטן זה.
בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים, תופעות  אפילפטיות, הפרעות בתקשורת (הפרעות בהיגוי והפרעות בשפה הפנימית) ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים.
הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות הקשורות בפגיעה המוחית הטראומטית האורגנית, כלולות בסעיף קטן זה ואין להוסיף עליהן אחוזי נכות לפי סעיפים 33, 34 ו_34א לתוספת זו. 

30. (1) כפיון (Grand Mal) 

בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה הנכות
תיקבע לפי הפירוט כלהלן:
א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 1%
ב. בצורה קלה - היו 1-4 התקפים במשך שנתיים 10%
ג. בצורה בינונית - היה בממוצע התקף אחד ב- 3-4 חדשים 30%
ד. בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים 50%
ה. בצורה קשה - היה בממוצע לפחות התקף אחד 80%
ו. בצורה קשה מאד - היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש 100%

(2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות
פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים קטנים (1) (א) עד (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 3.
(3) התקפים ליליים בלבד
הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי  הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן.
(4) כפיון פסיכומוטורי
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותן ועוצמתן של ההפרעות הבלתי פרכוסיות
(5) Minor Seizures(Petit Mal)
התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו- מנטליות, כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב הרוח, בזכירה וכדומה)
א. לא היו התקפים במשך שנתיים 1%
ב. היו בממוצע מדי חודש בחודשו -
.I בצורה קלה - לא יותר משני התקפים 10%
.II בצורה בינונית - יותר משני התקפים אך לא יותר מ- 4 20%
.III בצורה ניכרת - יותר מ- 4 התקפים 40%
.IV בצורה קשה - מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע 60%
.V בצורה קשה מאד - מצבי  סטטוס חוזרים 100%
(6) התקפים ג’קסוניים (Jacksonian) או מוקדים תנועתיים או תחושתיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים קטנים (1)-(5) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות.

31. (1) קבוצת השרשים (Radicular group) העליונה או האמצעית או התחתונה 

   מצד ימיןמצד  שמאל


א. שיתוק חלקי 

.I בצורה קלה 20% 10%
.II בצורה בינונית 40%  30%
.III בצורה קשה 50% 40%
ב. שיתוק מלא 70% 60% 

(2) כל קבוצת השרשים (Plexus) 

א. שיתוק חלקי
.I בצורה קלה 20% 10%
.II בצורה בינונית 40%  30%
.III בצורה קשה 60%  50%
ב. שיתוק מלא 80% 70% 

(3) שיתוק עצב Radialis 

א. שיתוק חלקי
.I בצורה קלה 20% 10%
.II בצורה בינונית 30%  20%
.III בצורה קשה 40%  30%
ב. שיתוק מלא 60%  50% 

(4) שיתוק עצב Medianus 

א. שיתוק חלקי
.I בצורה קלה מאד 5%  5%
.II בצורה קלה 10%  10%
.III בצורה בינונית 30%  20%
.IV בצורה קשה 40%  30%
ב. שיתוק מלא 60%  50%

(5) שיתוק עצב Ulnaris
א. שיתוק חלקי
.I בצורה קלה מאוד 1%  1%
.II בצורה קלה 5%  5%
.III בצורה בינונית 20%  10%
.IV בצורה קשה 30%  20%
ב. שיתוק מלא 50% 40% 

(6) שיתוק עצב Circumflexus humeriאו Musculo-cutaneus 

א. שיתוק חלקי
.I בצורה קלה 1%  1%
.II בצורה בינונית 10%  10%
.III בצורה קשה 20% 10%
ב. שיתוק מלא 30%  20% 

(7) שיתוק עצב Thoracalis longus 

א. שיתוק חלקי
.I בצורה קלה או בינונית 1%  1%
.II בצורה קשה 10%  10%
ב. שיתוק מלא 20%  10%
במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד. 

(8) הפרעות בתחושה: 

   ימין  שמאל
א. ירידה בתחושה בשטח קטן
ללא משמעות קלינית 1%
ב. ירידה בתחושה בכל אחת
מהאצבעות 2% 1%
ג. ירידה בתחושה בשטח גדול,
נטיה לטראומה לא מורגשת 10%  5%
הערה: אחוזי נכות לפי פסקה זו, לא ייקבעו במקביל לנכות בשל צלקת מפריעה או פגיעה בעצב מעורב.

32. (1) N. ischiadicus(Sctatic Nerve) 

א. שיתוק חלקי
.I בצורה קלה 10%
.II בצורה בינונית  20%
.III בצורה קשה  40%
ב. שיתוק מלא  60% 

(2) N. popliteus externus- (Common Peroneal Nerve) 

א. שיתוק חלקי
.I בצורה קלה  10%
.II בצורה בינונית  10%
.III בצורה קשה 20% 

(3) N. musculo-cutaneus(Superficial Peroneal Nerve) 

א. שיתוק חלקי
.I בצורה קלה או בינונית  1%
.II בצורה קשה 10% 

ב. שיתוק מלא  20% 

(4) N. tibialis anterior(Deep Peroneal Nerve) 

א. שיתוק חלקי
.I בצורה קלה  1%
.II בצורה בינונית 10%
.III בצורה קשה  20%
ב. שיתוק מלא  30% 

(5) N. tibialis posterior (Tibial Nerve) 

א. שיתוק חלקי
.I בצורה קלה  10%
.II בצורה בינונית 10%
.III בצורה קשה 20%
ב. שיתוק מלא  20%

(6) N. femoralis or N. cruralis
א. שיתוק חלקי
.I בצורה קלה או בינונית 10%
.II בצורה קשה  20%
ב. שיתוק מלא  30% 

(7) פגיעה בשורשים המותניים 

(Lumbo - sacral radicular group)
א. בצורה קלה ללא הפרעה בהליכה או עמידה 5%
ב. כנ"ל עם הפרעה קלה בהליכה או עמידה  10%
ג. בצורה בינונית, קשיים עם הגבלת מרחק
ההליכה, ללא צליעה משמעותית, קשיים
בעמידה ממושכת 20%
ד. בצורה ניכרת, צליעה בולטת, הליכה
אפשרית רק בעזרת מכשיר 30%
ה. בצורה קשה, שיתוק חלקי של הגף (Monoparesis) 50%
ו. שיתוק הגף (Monoplegia) 80%
ז. הפרעות בתחושה -
I. ירידה בתחושה בשטח קטן, ללא
משמעות קלינית 1%
II. פרסטזיה או ירידה בתחושה בשטח
גדול, נטיה לטראומה לא מורגשת 5%
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.