www.what2do.co.il

משרד הבטחון - תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש``ל-1969(8)

דרגו את המאמר

משרד הבטחון - תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש``ל-1969(8)

תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל-1969(8) 


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10(ב) ו-48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], אני מתקין תקנות אלה:
1. בתקנות אלה -
"פגימה" - מחלה או ליקוי גופני או שכלי שנפגע בו אדם;
"פגימה מוסבת" - פגימה הנובעת מחבלה או מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות;
"פגימה מוחמרת" - פגימה הנובעת מהחמרת מחלה כשאותה החמרה אירעה בזמן השירות עקב השירות;
"פגימה מוכרת" - פגימה מוסבת או פגיעה מוחמרת;
"מבחן" - מצב מסויים של פגימה שנקבעו לו אחוזי נכות בין בתקנות אלה ובין בתוספת;
"כושר שלם" - כושר גופני ושכלי שלם של אדם שאין לו פגימה;
"כושר לקוי" - יתרת אחוזי הכושר השלם לאחר שהופחתה ממנו דרגת הנכות;
"מבחן החל על הנכה" - מבחן החל על הנכה בזמן קביעת דרגת נכותו;
"מבחן החל על הנכה בתאריך מסויים או בתקופה מסויימת" - מבחן החל על הנכה בתאריך מסויים או בתקופה מסויימת, בהתאם לחומר הקיים בזמן קביעת דרגת נכותו; 

"אין נכות" - (נמחקה).
 
2. דרגת נכות של נכה שנפגם פגימה מוכרת אחת היא אחוזי הנכות שנקבעו למבחן החל על אותו נכה.
 
3. (א) דרגת נכות של נכה שנפגם מספר פגימות מוכרות היא הסכום של אחוזי הנכות שנקבעו למבחנים החלים על אותו נכה, שיחושבו באופן ובסדר המפורטים להלן: 

(1) בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות הגבוהים ביותר - אחוזי הנכות שנקבעו כאמור;
(2) בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות השניים במעלה - מספר אחוזים מן הכושר הלקוי כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותו המבחן; 

(3) בעד המבחן שנקבעו לו אחוזי הנכות השלישיים במעלה - מספר אחוזים מן הכושר הלקוי האחרון כמספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותו מבחן, וכן הלאה.

(ב) דרגת הנכות של פגימה מורכבת זוגית תיקבע בהתאם להגבלה בתפקידי הגוף הנובעת מהפגימה הזוגית, אם לא נקבע לפגימה זו מבחן מיוחד; דרגת הנכות האמורה לא תעלה על דרגה המהווה צירוף של דרגות נכות שייקבעו לפגימה הימנית ולפגימה השמאלית אילו אותן פגימות היו פגימות בודדות לפי תקנה 2, ובלבד שבשום אופן אין לקבוע לפגימה מורכבת דרגת נכות העולה על 100%.
(ג) נפגם נכה מספר פגימות מוכרות וביניהן גם פגימה מורכבת זוגית, יראו לענין תקנת משנה (א) את דרגת הנכות שנקבעה לפגימה המורכבת הזוגית לפי תקנת משנה (ב) כדרגת נכות שנקבעה לפגימה בודדת. 

4. דרגת הנכות הקבועה לצד כל פגימה גופנית כוללת גם את התגובה הנפשית הנובעת ממנה; אולם הועדה הרפואית רשאית לקבוע דרגת נכות נוספת עבור התגובה הנפשית, כמפורט בסעיף 34 לתוספת, אם מצאה כי התגובה הנפשית חורגת בעוצמתה מזו ההולמת את אותה פגימה.
5. (בוטלה).*
6. אחוזי הנכות בעד מספר פגימות מוסבות או מוחמרות יחושבו לפי תקנה 2 או 3, לפי הענין. 

7. אם צירוף של מספר פגימות הכולל פגימה מוחמרת גרם להתהוות פגימה מורכבת זוגית, מותר לקבוע את דרגת הנכות כאילו הפגימה המוחמרת היא פגימה מוסבת. 

8. (א) בתקנה זו -
"שלב מוסב" - שלב בהתפתחות פגימה הנובע מהחמרת המחלה שאירעה לנכה בזמן שירותו עקב שירותו;
"שלב בלתי מוסב" - שלב בהתפתחות הפגימה שאינו נובע  מהחמרת המחלה שאירעה לנכה בזמן שירותו עקב שירותו אלא ממהלכה הטבעי של המחלה ואשר היה בא גם לולא ההחמרה האמורה;
"היפגמות" - החלקים בגופו של הנכה והפעולות הגופניות או השכליות שלו שנפגמו על ידי הפגימות;
------------
* לפי תקנה 5 לתק’ תשמ"ג–1983 — שהוספה ע"י תק’ תשמ"ו–1985 — הוראות תקנה 2 לתק’ תשמ"ג–1983 (בענין ביטול תק’ 5 לתקנות העיקריות) תחולנה גם על בקשות לקביעת דרגת נכות שביום כ"ד באלול תשמ"ה (10 בספטמבר 1985) היו תלויות ועומדות בין בפני ועדה רפואית עליונה ובין בפני בית משפט.

"חלק מוסב בהיפגמות" - אותו חלק בהיפגמות שנגרם על ידי פגימה מוכרת;
"חלק בלתי מוסב בהיפגמות" - אותו חלק בהיפגמות שלא נגרם על ידי פגימה מוכרת;
"היפגמות מוסבת באופן חלקי" - היפגמות שיש בה חלק מוסב וחלק בלתי מוסב
.
(ב) היו השלבים או החלקים בהיפגמות מוסבת באופן חלקי של נכות הנובעת מפגימה מוחמרת, קשורים, תוך תקופה מסויימת, אלה באלה, בצורה שאין להבדיל באופן מתקבל על הדעת בין שלבים או חלקים מוסבים לבין שלבים או חלקים בלתי מוסבים, מותר לקבוע לגבי הנכות האמורה דרגת נכות השווה לחלק מסויים שייקבע מתוך אחוזי הנכות, שיפסקו מזמן לזמן תוך אותה התקופה, לגבי אותו נכה, כאילו הפגימה שממנה נובעת הנכות היתה פגימה מוסבת בלבד. 

9. (א) היתה פגימה מסויימת שהנכה נפגם בה, נובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה מוכרת שנפגם בה אותו נכה, רואים אותה פגימה כפגימה מוכרת, אף אם איננה נובעת באופן בלתי אמצעי מחבלה, מחלה או החמרת מחלה שאירעו בזמן השירות עקב השירות

(ב) לצורך דיון בבקשתו של נכה לפי תקנת משנה (א), רשאי יושב ראש ועדה רפואית לדרוש מנכה אישור רפואי מתאים.
(ג) הועדה הרפואית רשאית לקבוע שהקשר הסיבתי בין הפגימה החדשה לפגימה המקורית, שונה מן הקשר הסיבתי בין הפגימה הראשונית לשירות הצבאי. 

10. (א) בקביעת דרגה של נכה שנפגם פגימה מוכרת - 

(1) בקשיון או בהגבלת תנועות של פרק גדול אחד - לא יתחשבו בנזק שנגרם לשרירים הפועלים על אותו פרק;
(2) בשיתוק עצב גדול אחד - לא יתחשבו בשיתוק סעיפי אותו עצב או בנזק שנגרם לשרירים המועצבים על ידו.
(ב) נפגם נכה פגימה מוכרת בכמה קבוצות שרירים הפועלים על קטע אחד, ואחת הפגימות המוכרות שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר בהשוואה ליתר הפגימות האמורות היתה לה צורה שפורשה -
(1) כצורה קלה - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה בינונית;

(2) כצורה בינונית - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה ניכרת;
(3) כצורה ניכרת - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו למבחן שבו הפגימה האמורה הוגדרה כצורה קשה;
(4) כצורה קשה - תיקבע דרגת נכותו במספר אחוזי הנכות שנקבעו לאותה פגימה.
(ג) דרגת נכות של נכה שנפגם -
(1) בכמה פגימות מוכרות בפרק אחד - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקשיון של אותו פרק;
(2) בכמה פגימות מוכרות בגפה אחת - לא תעלה על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה, פרט אם נקבעו לאחת מהפגימות האמורות אחוזי נכות העולים על האחוזים שנקבעו לאותו קיטוע;
(3) בכמה פגימות מוכרות בעין אחת - לא תעלה על האחוזים שנקבעו לעיוורון של אותה עין.
(ד) דרגת נכות של נכה שנפגם כמה פגימות מוכרות בזרוע הימנית, תחושב לפי תקנה 3, ובלבד שאחוזי הנכות של אותן פגימות, פרט לפגימה שנקבעו לה אחוזי הנכות הגבוהים ביותר, ייחשבו כאילו היו הפגימות בזרוע השמאלית.
(ה) בקביעת דרגה של נכה שנפגם פגימה -
(1) לפי פרט 7(1) לתוספת, לא יתחשבו בנזק הנובע משינויים בקרום החזה שהתהוו כתוצאה משחפת פעילה;
(2) לפי פרט 7(3) לתוספת, לא יתחשבו בנזק הנובע מפגימה לפי פרט 34 לתוספת, וכן להיפך.
(ו) דרגת נכות לענין תקנות אלה תיקבע לפי מצבו של הנכה כשהוא משתמש בתרופות, עזרים ואמצעים אחרים בהתאם להוראות  הרפואיות, זולת אם נאמר בתקנות אלה במפורש אחרת.
(ז) לאחר השתלת אברים פנימיים חיים או תחליפים מלאכותיים, תיקבע דרגת נכות כמפורט להלן:
(1) שלב ראשון לאחר ההשתלה - דרגת נכות זמנית מרבית לפי ליקוי תפקודי של האבר או האברים; דרגה זאת, בהתאם לאבחנה וסוג הניתוח, תיקבע לתקופה של שלושה חודשים עד שנתיים ותוארך כל עוד קיימים סימני דחייה;

(2) שלב שני - בהעדר סימני דחייה, ואולם קיים צורך בטיפול מונע דחייה, תיקבע דרגת נכות הגבוהה בדרגה אחת מן הקבוע לליקוי התפקודי של האבר או האברים;
(3) שלב שלישי - בהעדר צורך בטיפול מונע דחייה, תיקבע דרגת נכות צמיתה לפי הקבוע לליקוי התפקודי של האבר או האברים. 

11. (א) נפגם נכה בפגימה מוכרת שהינה פגימה שאינה נקובה בתוספת, וכתוצאה ממנה לקה כושר פעולתו בין גופנית ובין שכלית במידה מסויימת, ויש בתוספת פגימה שממנה נובע אך ורק ליקוי בכושר אותה פעולה באותה מידה או במידה קרובה לה, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות כדרגת נכות שנקבעה בתוספת לגבי אותה פגימה. 

(ב) נפגם נכה בפגימה מוכרת וכתוצאה ממנה לקה כושר פעולתו, בין גופנית ובין שכלית, במידה מסויימת ואין למצוא בתוספת מבחן נקוב שיחול על הנכה הואיל ולא פורש מבחן מיוחד לאותה פגימה, אולם יש בתוספת מבחן לפגימה אחרת שממנה נובע ליקוי בכושר אותה פעולה באותה מידה או במידה קרובה לה, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות כדרגת נכות שנקבעה בתוספת לגבי אותו מבחן.
(ג) נפגם נכה בפגימה מוכרת ואין למצוא בתוספת מבחן שיחול על הנכה הואיל ולא פורש מבחן מיוחד לאותה פגימה, וכן אין להתאים לגבי אותו נכה מבחן כאמור בתקנת משנה (ב), אולם המצב של הפגימה החל על הנכה הוא בין שני מצבים שתוארו במבחנים שפורשו בתוספת לגבי אותה פגימה שבהם נקבעו דרגות נכות שונות, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות הקטנה בין שתיהן.
(ד) נפגם נכה בפגימה מוכרת ואין למצוא בתוספת מבחן שיחול על הנכה הואיל ולא פורש מבחן מיוחד לאותה פגימה, וכן אין להתאים לגבי אותו נכה מבחן כאמור בתקנת משנה (ב), אולם המצב של הפגימה החל על הנכה הוא פחות חמור ממצב שפורש בתוספת כמבחן מיוחד אשר לגביו נקבעה דרגת הנכות הקטנה ביותר בהשוואה לדרגות הנכות שנקבעו לכל יתר המבחנים שפורשו בתוספת לגבי אותה פגימה, תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות של 0%.
(ה) נפגם נכה בפגימה מוכרת שהיא פגימה שאינה נקובה בתוספת, ואין להתאים לה מבחן כאמור בתקנות משנה (א) עד (ד), תיקבע לגבי אותו נכה בשביל אותה פגימה דרגת נכות של 0%, אולם מותר לקבוע לפגימה האמורה דרגת נכות אחרת למעט אם היא פגימה כמפורט בתוספת שנקבע לצידה שאינה נכות.

12. (א) נקבעה לנכה דרגת נכות, תקבע הועדה הרפואית - 

(1) את תאריך תחילתה של דרגת הנכות;
(2) אם דרגת הנכות קבועה או זמנית;
(3) אם דרגת הנכות שנקבעה היא זמנית - מועד לבדיקת הנכה לשם קביעת דרגת נכותו מחדש.
(ב) הועדה רשאית לקבוע לנכה דרגות נכות שונות לגבי התקופה שלמן תחילת הנכות עד ליום שבו קבעה הועדה את דרגת הנכות. 

13. תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תשי"א–1951 - בטלות (להלן - התקנות הפוקעות). 

14. נתגלה בבדיקה חדשה לפי סעיף 37 לחוק כי לא חל שינוי במצב פגימתו של הנכה הנבדק, וכי לפגימתו נקבעה בתוספת דרגת נכות המראה אחוזי נכות פחותים מאלה שנקבעו לפי התקנות הפוקעות, רשאית הועדה הרפואית לקבוע לו דרגת נכות כפי שהיתה לו בזמן הבדיקה הרפואית האחרונה.
15. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), תש"ל–1969". 

-------------------------

------------
(8) פורסמו ק"ת מס’ 2465 מיום ג’ בחשון תש"ל (15.10.1969) עמ’ 217.
תוקנו ק"ת תשל"ז מס’ 3724 מיום 13.6.1977 עמ’ 1946.
ק"ת תש"ם מס’ 4118 מיום 1.5.1980 עמ’ 1476.
ק"ת תשמ"ג מס’ 4470 מיום 10.3.1983 עמ’ 914.
ק"ת תשמ"ד מס’ 4691 מיום 23.8.1984 עמ’ 2394.
ק"ת תשמ"ו מס’ 4858 מיום 20.9.1985 עמ’ 3.
ק"ת תשמ"ח: מס’ 5109 מיום 26.5.1988 עמ’ 854; מס’ 5115 מיום 24.6.1988 עמ’ 923 — תק’ (מס’ 2) תשמ"ח–1988.
ק"ת תשמ"ט מס’ 5147 מיום 20.11.1988 עמ’ 174 — תק’ (מס’ 3) תשמ"ט–1988.
ק"ת תש"ן: מס’ 5261 מיום 8.4.1990 עמ’ 550 — תק’ תש"ן–1990.
מס’ 5286 מיום 16.8.1990 עמ’ 966 — תק’ (מס’ 2) תש"ן–1990.
ק"ת תשנ"ב מס’ 5433 מיום 12.4.1992 עמ’ 948 — תק’ תשנ"ב–1992.
ק"ת תשנ"ה: מס’ 5625 מיום 13.9.1994 עמ’ 18 — תק’ תשנ"ה–1994. מס’ 5686 מיום 22.6.1995 עמ’ 1548 — תק’ (מס’ 2) תשנ"ה–1995; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס’ 5698 מיום 16.8.1995 עמ’ 1736 — ת"ט לתק’ (מס’ 2) תשנ"ה–1995.
ק"ת תשנ"ו: מס’ 5738 מיום 29.2.1996 עמ’ 601 — תק’ תשנ"ו–1996; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס’ 5768 מיום 27.6.1996 עמ’ 1348 — תק’ (מס’ 2) תשנ"ו–1996.
ק"ת תשנ"ח מס’ 5872 מיום 6.1.1998 עמ’ 276 — תק’ תשנ"ח–1998; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.
ק"ת תש"ס: מס’ 6027 מיום 30.3.2000 עמ’ 417 — תק’ תש"ס–2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס’ 6053 מיום 3.9.2000 עמ’ 864 — תק’ (מס’ 2) תש"ס–2000.
ק"ת תשס"א: מס’ 6063 מיום 25.10.2000 עמ’ 47 — תק’ תשס"א–2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס’ 6069 מיום 30.11.2000 עמ’ 168 (ת"ט לתק’ תשס"א–2000). מס’ 6085 מיום 12.2.2001 עמ’ 406 — תק’ (מס’ 2) תשס"א–2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.
ק"ת תשס"ג מס’ 6252 מיום 31.7.2003 עמ’ 870 – תק’ תשס"ג-2003; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.