www.what2do.co.il

תקנות ועדות רפואיות (תשכ``ו 1965)

דרגו את המאמר

תקנות ועדות רפואיות (תשכ``ו 1965)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29(א) ו- 48 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט- 1959 (נוסח משולב), אני מתקין תקנות אלה:1. הגדרות בתקנות אלה -"נכה" -
נכה שלגביו נתבקשה ועדה רפואית על ידי קצין תגמולים לקבוע את דרגת "בקשה" - בקשה שהוגשה על ידי קצין תגמולים לועדה רפואית לקבוע את דרגת נכותו של נכה."מזכיר" -
מי שראש אגף השיקום או סגנו מינו לענין תקנות אלה.
2. רשימה של רופאים 

(א) שר הבטחון ימנה רשימה של רופאים ומהם ימנה את יושבי ראש הועדה הרפואית.(ב) אחד היושבים ראש ימלא תפקיד של ממונה על ועדות רפואיות (להלן - הממונה) ויפקח על ביצוע תקנות אלה.(ג) הודעה המפרטת את שמות הרופאים ברשימה ואת מען הועדה הרפואית תפורסם ברשומות.3. הרכבת ועדות רפואיות
(א) יושב ראש הועדה הרפואית ירכיב לכל בקשה ובקשה ועדה רפואית מבין הרופאים ששמותיהם כלולים ברשימה לפי תקנה 2.(ב) ועדה רפואית תורכב מרופא אחד ועד שלושה רופאים, הכל כפי שיקבע יושב-ראש הועדה רפואית.(ג) כאשר הבקשה לקביעת דרגת נכות כוללת מספר פגימות תורכב הועדה הרפואית ממומחים אשר ידונו ויחליטו בועדה באותן פגימות; במקרים שבהם לא ניתן שהרכב של ועדה רפואית אחת ידון במספר פגימות, רשאי יהיה הממונה להורות על קיום מספר הרכבים של ועדות רפואיות לאותה בקשה.4. יושבי ראש הועדות
יושב-ראש הועדה הרפואית שנתמנה לפי תקנה 2(א) רשאי להטיל על חבר ועדה רפואית שהורכבה לפי תקנה 2 ליושב ראש בישיבת הועדה (להלן - יושב- ראש).5. החלטות הועדה ברוב דעות
החלטות בועדה המורכבת מיותר מחבר אחד, יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות תכריע דעת היושב- ראש.6. העברת החלטה ליושב-ראש הועדה הרפואית
(א) ישב בראש ועדה חבר שאיננו יושב-ראש הועדה הרפואית, תועבר כל החלטה של הועדה לעיונו של יושב-ראש הועדה הרפואית; אישר יושב-ראש הועדה הרפואית את החלטת הועדה, יודיע עליה לקצין התגמולים ובאמצעותו לנכה.(ב) יושב-ראש הועדה הרפואית רשאי לאשר את החלטת הועדה או להחזירה, בצירוף הערותיו, לדיון נוסף בועדה שנתנה את החלטתה, או להעביר את הבקשה לדיון חדש בפני ועדה בהרכב אחר.(ג) על החלטת הועדה שנתקבלה בדיון נוסף או בדיון חדש לפי תקנת משנה (ב) יודיע יושב-ראש הועדה הרפואית לקצין התגמולים ובאמצעותו לנכה.7. סדרי דיון
(א) יושב-ראש הועדה הרפואית או היושב-ראש יקבע את המועד והמקום שבו תדון הועדה בבקשה, ויודיע על כך לכה, באמצעות קצין התגמולים, לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור.(ב) לא התייצב הנכה לפני הועדה במועד ובמקום שנקבעו בהודעה, רשאית הועדה לדון ולהחליט שלא בפניו לפי החומר שברשותה; אולם אם הודיע הנכה לועדה לפני התחלת הדיון שלא יוכל להתייצב, מסיבות שאין שליטה עליהן, רשאי יושב-ראש הועדה הרפואית או היושב-ראש לדחות את מועד הדיון.8. הזמנת מומחים
יושב-ראש הועדה הרפואית או היושב-ראש או הועדה רשאים להזמין מומחים רפואיים לשם מתן חוות-דעת מקצועית.9. הודעת ההחלטה לנכה
(א) קצין התגמולים יודיע לנכה את ההחלטה שנתקבלה בועדה, ויציין בגוף ההודעה שהנכה רשאי לערער על ההחלטה לפני הועדה הרפואית העליונה תוך ארבעה- עשר יום מיום שהגיעה אליו ההודעה.(ב) הודעה לפי תקנת משנה (א) שנשלחה בדואר רשום, רואים אותה כאילו הגיעה לתעודתה כתום ששה ימים מיום מסירתה לדואר, אם לא הוכח שהגיעה ביום אחר.10. נוכחות בשעת הדיונים
בדיוניה של הועדה לא יהיו נוכחים אלא חברי הועדה, יושב-ראש הועדה הרפואית, המזכיר, קצין התגמולים או מי שהוסמך על ידיו, הנכה, ומי שיושב-ראש הועדה הרפואית או היושב-ראש התירו את נוכחותו.11. פרוטוקול
דיוני הועדה והחלטותיה, לרבות הצעות המיעוט שבין חבריה, יירשמו בפרוטוקול, והוא ייחתם בידי כל חברי הועדה הנוכחים בישיבה.12. תיקון טעויות
(א) הועדה רשאית לתקן את נוסח החלטותיה אם תמצא בהן טעות.(ב) על כל תיקון כאמור יחתמו כל חברי הועדה שחתמו על הפרוטוקול.(ג) יושב ראש הועדה הרפואית רשאי לתקן טעות סופר בתנאי שהתיקון תואם את החלטת הועדה וכוונתה; יושב ראש הועדה יחתום על תיקון כאמור וירשום את תאריך התיקון וסיבת התיקון.(ד) הממונה על ועדות רפואיות יהיה רשאי לבקש מועדה רפואית דיון חוזר לצורך תיקון טעות והשלמת הפרוטוקול האמור בתקנה 11.13. סודיות
הדיונים בועדה והעיון במסמכיה הם סודיים ואין למסור את תכנם או חלק ממנו לידיעתם של אחרים, אלא אם התיר יושב-ראש הועדה הרפואית לגלות מתכנם לצד מעוניין ובמידה שהתיר זאת.14. ביטול
תקנות הנכים (ועדות רפואיות), תש"י- 1950 (להלן - התקנות המתבטלות) - בטלות.15. הוראת מעבר
כל פעולה שנעשתה לפי התנות המתבטלות לפני יום פרסומן של תקנות אלה ברשומות יראו אותה כאילו נעשתה לפי תקנות אלה; את מינוי חברי ועדה רפואית ויושב-ראש הועדה שנעשתה לפי התקנות המתבטלות יראו כאילו היה מינוי הרשימה ויושב-ראש הועדה הרפואית לפי תקנות אלה.לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.