www.what2do.co.il

חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים)

דרגו את המאמר

חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים)
חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א - 1981
 
1. הגדרות
 
בחוק זה -
 
"סוהר" - אדם הנמנה עם שירות בתי הסוהר;
 
"חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט - 1959 (נוסח משולב), והתקנות לפיו;
 
"חוק משפחות החיילים" - חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י - 1950, והתקנות לפיו;
 
"חוק הגמלאות" - חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל - 1970;
 
"שירות בשירות בתי הסוהר" - שירותו של סוהר בשירות בתי הסוהר.
 
2. דין סוהר נכה
 
חוק הנכים יחול על סוהר, ולענין זה - כל מקום בחוק הנכים שמדובר בו בחייל, בחייל המשרת בצבא-הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע, בשירות או בשירות צבאי, ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות בתי הסוהר, הכל לפי העניין.
 
3. דין משפחת סוהר שנספה
 
חוק משפחות החיילים יחול על סוהר שנפטר ועל בני משפחתו של סוהר שנפטר, ולענין זה - כל מקום בחוק משפחות החיילים שמדובר בו בחייל, בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בסוהר או בשירות בתי הסוהר, הכל לפי הענין.
 
4. ברירה
 
(א) נפטר סוהר כתוצאה ממחלה או החמרת מחלה, בנסיבות שהיו מזכות את בני משפחתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים לולא הוראות סעיף זה, רשאים בני המשפחה שהם גם שאירים לפי חוק הגמלאות לבחור באחד מאלה:
 
(1) קצבה כאמור בסעיף 77 (ד)(1) לחוק הגמלאות;
 
(2) קצבה כאמור בסעיף 77 (ד)(2) לחוק הגמלאות;
 
(3) תגמולים לפי חוק משפחות החיילים, בתוספת קצבה כאמור בסעיף 78(ג) לחוק הגמלאות;
 
(4) תגמולים לפי חוק משפחות החיילים בתוספת המענק המשתלם לפי סעיפים 27 או 40 לחוק הגמלאות במקום הקצבה המשתלמת לפי סעיף 78(ג) לחוק הגמלאות.
 
(ב) בני משפחה כאמור שנתקיימו בהם התנאים לזכאות לפי סעיף 77(ה) לחוק הגמלאות, רשאים לבחור, במקום זכויותיהם לפי סעיף קטן (א), בתגמולים לפי חוק משפחות החיילים ובגמלאות לפי סעיף 77(ה) כאמור.
 
(ג) סעיף 77(ו) לחוק הגמלאות יחול, בשינויים המחוייבים, גם על גמלאות לפי חוק הגמלאות המשתלמות לפי סעיף זה.
 
5. אזכורים
 
כל חיקוק שבו מדובר בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים ייקרא כאילו מדובר בו גם בחוק זה.
 
6. זכויות יתר
 
כל חיקוק המעניק או נותן סמכות להעניק זכות יתר, פטור, שחרור מלא או חלקי מחובה המוטלת על פי דין או עדיפות או זכות אחרת, הניתנים לחייל נכה כמשמעותו בחוק הנכים או לבן משפחה של חייל שנספה כמשמעותו בחוק משפחות החיילים, רואים אותו כמעניק או נותן סמכות להעניק אותם גם לסוהר נכה או לבן משפחה של סוהר שנספה.
 
7. סוהר שנעדר
 
לענין סעיף 3 לחוק משפחות החיילים, במקום רשות צבאית מוסמכת יבוא, לגבי סוהר שנעדר, סוהר בכיר ששר הפנים מינהו לענין סעיף זה.
 
8. ביטול
 
חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התש"ך - 1960 בטל.
 
9. הוראת מעבר
 
חוק זה יחול, לגבי התקופה שלאחר פרסומו, גם על מי שפרש מהשירות בשירות בתי הסוהר לפני הפרסום ועל בני משפחתו של סוהר שנפטר לפני הפרסום, למעט -
 
(1) מי שהגיש בקשה לפי סעיף 4 לחוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התש"ך - 1960, והיא נדחתה;
 
(2) מי שהגיש בקשה כאמור, או בקשה לקצין התגמולים, אחרי שעברה תקופת ההתיישנות החלה לגביו לפי סעיף 8 לחוק האמור.
 
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.