www.what2do.co.il

חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ``א

דרגו את המאמר

חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ``א

חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א – 1981

1. הגדרות

בחוק זה -

"שוטר" - אדם הנמנה עם חיל המשטרה, לרבות מי שהוענקו לו כל החובות, הזכויות, הסמכויות והחסינויות של שוטר;

"חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט - 1959 (נוסח משולב), והתקנות לפיו;

"חוק משפחות החיילים" - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י - 1950, והתקנות לפיו.

"חוק הגמלאות" - חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב) התש"ל - 1970;

"שירות במשטרה" - שירותו של שוטר במשטרת ישראל.

2. דין שוטר נכה

חוק הנכים יחול על שוטר, ובו, לענין זה -

(1) כל מקום שמדובר בו בחייל ייקרא כאילו מדובר בשוטר;

(2) כל מקום שמדובר בו בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בשירות במשטרה;

(3) כל מקום שמדובר בו בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע ייקרא כאילו מדובר בשירות במשטרה של שוטר שכללי הגיוס והפיטורים הקבועים בפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א - 1971, חלים עליו.

3. דין משפחת שוטר שנספה

חוק משפחות החיילים יחול על שוטר שנפטר ועל בני משפחתו של שוטר שנפטר, ולענין זה - כל מקום בחוק משפחות החילים שמדובר בו

בחייל, בשירות או בשירות צבאי ייקרא כאילו מדובר בשוטר או בשירות במשטרה, הכל לפי הענין

4. ברירה

(א) נפטר שוטר כתוצאה ממחלה או החמרת מחלה, בנסיבות שהיו מזכות את בני משפחתו לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים לולא הוראות סעיף זה, רשאים בני המשפחה שהם גם שאירים לפי חוק הגמלאות לבחור באחד מאלה:

(1) קצבה כאמור בסעיף 77(ד)(1) לחוק הגמלאות;

(2) קצבה כאמור בסעיף 77(ד) (2) לחוק הגמלאות;

(3) תגמולים לפי חוק משפחות החיילים, בתוספת קצבה כאמור בסעיף 78(ג) לחוק הגמלאות.

(4) תגמולים לפי חוק משפחות החיילים בתוספת המענק המשתלם לפי סעיפים 27 או 40 לחוק הגמלאות במקום הקצבה המשתלמת לפי סעיף 78(ג) לחוק הגמלאות.

(ב) בני משפחה כאמור שנתקיימו בהם התנאים לזכאות לפי סעיף 77(ה) לחוק הגמלאות, רשאים לבחור, במקום זכויותיהם לפי סעיף קטן (א), בתגמולים לפי חוק משפחות החיילים ובגמלאות לפי סעיף 77(ה) האמור.

(ג) סעיף 77(ו) לחוק הגמלאות יחול בשינויים המחוייבים גם על גמלאות לפי חוק הגמלאות המשתלמות לפי סעיף זה

5. אזכורים

כל חיקוק שבו מדובר בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים ייקרא כאילו מדובר בו גם בחוק זה.

6. זכויות יתר

כל חיקוק המעניק או נותן סמכות להעניק זכות יתר, פטור, שחרור מלא או חלקי מחובה המוטלת על פי דין או עדיפות או זכות אחרת, הניתנים לחייל נכה כמשמעותו בחוק הנכים או לבן משפחה של חייל שנספה כמשמעותו בחוק משפחות החיילים, רואים אותו כמעניק או נותן סמכות להעניק אותם גם לשוטר נכה או לבן משפחה של שוטר שנספה.

7. שוטר שנעדר

לענין סעיף 3 לחוק משפחות החיילים, במקום רשות צבאית מוסמכת יבוא, לגבי שוטר שנעדר, קצין משטרה בכיר ששר הפנים מינהו לענין סעיף זה.

8. ביטול

חוק המשטרה (נכים ונספים), התשט"ו - 1955 - בטל.

9. (הנוסח שולב בחוק משכן הכנסת והרחבתו, תשכ"ח - 1968)

10. הוראות מעבר

חוק זה יחול, לגבי התקופה שלאחר פרסומו, גם על מי שפרש מהשירות במשטרה לפני הפרסום ועל בני משפחתו של שוטר שנפטר לפני הפרסום, למעט -

(1) מי שהגיש מבקשה לפי סעיף 4 לחוק המשטרה (נכים ונספים), התשט"ו - 1955, והיא נדחתה;

(2) מי שהגיש בקשה כאמור, או בקשה לקצין התגמולים, אחרי שעברה תקופת התיישנות החלה לגביו לפי סעיף 4(ה) לחוק האמור

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

תביעות נגד משרד הביטחון

מתי תוגש תביעה נגד משרד הביטחון? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר 

התיישנות - משרד הביטחון, צבא

מתי מתיישנת הזכות להגיש בקשות בגין פגיעה או מחלה במהלך השירות? 

פסוריאזיס, צבא - קשר בין המחלה לשרות

האם מחלת הפסוריאזיס יכולה להיגרם כתוצאה מתנאי השירות? אם כן כיצד נתבע פיצויים? 

כיב קיבה, שרות צבאי והקשר

כיצד ניתן להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ אולקוס (כיב קיבה) לבין שירות בצבא ו/או בכוחות הביטחון? 

הלם קרב

מהו הלם קרב? את מי תובעים במקרה של הלם קרב? מה מועד ההתיישנות? ועוד... 

הקשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי

לצורך בחינת שאלה האם יש קשר בין מחלת הסוכרת לשרות הצבאי יש לשים לב כי ישנם שני סוגי סכרת... 

הקשר בין השרות הצבאי למחלות נפש

כיצד מוכיחים קשר בין שירות צבאי או משטרתי ומחלת נפש אשר נגרמה או הוחמרה כתוצאה מתנאי השירות? 

בחירת זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי או לפי חוק הנכים?

חייל או שוטר שנפגע או חלה יכול לתבוע במסגרת ביטוח לאומי או קצין תגמולים, מהו המסלול המומלץ? 

נכי צה"ל וחוק הנכים, לאן?

חוק הנכים נכנס לתוקפו בשנת 1959. מדובר בחוק בעל מטרות סוציאליות ואשר עניינו לעזור ולאפשר סיוע לאנשי כוחות ביטחון אשר חלו או נפגעו או במסגרת שירותם... 

קצין תגמולים- מידע משפטי ומדריך להגשת תביעה

נפגעת בצבא? מעוניין להגיש תביעה נגד קצין תגמולים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.