www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רשלנות מקצועית

פיצויים לנוסעים בהפלגת נופש בגין רשלנות מקצועית של חברת הספנות

חברת ספנות תשלם פיצויים בסך כ-1,500,000 שקלים בעקבות רשלנות מקצועית בניהול שיט נופש. כל נוסע יהיה זכאי לפיצויי עבור עלות הנסיעה ועוגמת הנפש...


אחריות המשטרה בנזיקין בגין אי מניעת פשע

האם המשטרה תהיה אחראית לפצות קורבן עבירה בגין רשלנות שוטר אשר איפשרה באופן מסוים את התרחשות הפשע? האם קיימת אחריות בגין אי מניעת פשע?


איחור בהגשת תביעת ביטוח והתיישנות - רשלנות עורך דין

האם עורך דין אשר איחר בהגשת תביעת ביטוח, וכתוצאה מכך התביעה נמחקה על הסף, ישלם פיצויים ללקוחה?


רשלנות חברה וגרימת נזקי גוף - אי מתן הדרכה בנוגע לשימוש במכונה

חברה אשר משווקת מכונות למפעלים לא העבירה הדרכה מסודרת על דרך הפעלת המכונה. האם היא אחראית לנזקי גוף שנגרמו לעובד?


פיצויים בגין רשלנות מקצועית בייצוג משפטי בהליך רכישת דירה

עורכי דין ישלמו פיצויים של למעלה ממיליון שקלים בגין רשלנות מקצועית בעריכת עסקת נדל"ן...


מע"צ התעכבה בביצוע עבודות תשתית - האם רשלנות מקצועית?

תביעה בגין התעכבות בעבודות מע"צ אשר גרמו נזקים כלכליים, לכאורה, לתחנת דלק. האם מדובר במקרה של רשלנות מקצועית מצד מע"צ?


רשלנות מקצועית של עורך דין - השבת שכר טרחה מופקע

בני הזוג התקשרו עם הנתבע לצורך ייצוג משפטי בתביעה אשר הוגשה נגדם על ידי דיירי הבית המשותף בו הם מתגוררים. התובעים טוענים כי הנתבע אמר להם שמדובר בתביעה פשוטה אשר ההליכים המשפטיים בעניינה לא יהיו ידרשו יותר מישיבה אחת...


תביעה בגין רשלנות מקצועית של עורך דין אשר לא עידכן לקוח בנוגע לערעור

האם עורך הדין נהג תוך רשלנות מקצועית כאשר לא עדכן את הלקוחות בנוגע לערעור רלבנטי העומד ותלוי בבית המשפט העליון...


עורך דין התרשל בניהול תביעה בתחום הנדל"ן

בית המשפט המחוזי קבע כי עורך דין התנהל תוך רשלנות מקצועית כאשר לא מילא אחר בקשות לקוחותיו לתבוע פיצויי מוסכם במסגרת הסכם נדל"ן. האם ישולמו פיצויים?


עורך דין לא העריך לפני עריכת הסכם מכר את גובה היטל ההשבחה

בית המשפט קבע כי עורך דין אשר מסייע ללקוח בעריכת הסכם מכר צריך למסור לאחרון את כל הפרטים בנוגע למיסוי המקרקעין הרלבנטי, לרבות היטל השבחה...


רשלנות במוסך המתקן מכוניות פורשה, האמנם?

האם מוסך במרכז הארץ אשר מטפל במכוניות פורשה התנהל תוך רשלנות מקצועית?


ניסיון להטיל אחריות על בית השקעות לאחר רשלנות של סוכן פנסיוני

סוכן פנסיוני אשר נפסק כי עליו לשלם פיצויים בעקבות רשלנות מקצועית, הגיש בקשה לחלק את האחריות בינו לבין בית ההשקעות. לטענתו, רשלנות בית ההשקעות תרמה לנזק שנגרם ללקוח...


האם רשלנות שופט גרמה לכך שהתובע ייפגע מבחינה כלכלית?

תביעה בגין רשלנות של שופט, אשר עסקה בפרשנות סעיף 8 לפקודת הנזיקין, נדחתה על הסף על ידי בית המשפט חמת חסינות השופט...


רשלנות מקצועית של עורך דין בגין גביית שכר טרחה למרות מחיקת תביעה

התביעה נמחקה על הסף בגין העדר ממצאים רבלנטיים. האם עורכת הדין זכאית לשכר טרחה?


פיצויים ללקוח בגין רשלנות מקצועית של עורך דין - ניגוד עניינים

הלקוחה לא נתנה מראש את הסכמתה להחזרת התיקים לעורך הדין הקודם. אי לכך, עורכת הדין החדשה מצאה עצמה במצב של ניגוד עניינים בין הלקוחה ובין אדם אחר,


קבלן הורשע בגרימת מוות ברשלנות לאחר רשלנות בפיקוח על בטיחות בעבודה

התמוטטות דופן תעלה באתר בנייה הביאה למותו של עובד אשר ביקש לנקות צינור סתור בתוך התעלה. בעקבות האירוע המצער, הוגש כתב אישום כנגד הקבלן הראשי וזאת בגין גרימת מוות ברשלנות...


אחריות שומר של חברה להובלה, האם הופרה?

התובע גמר אומר להעביר את דירתו מישראל ולצ'כיה וזאת לשם העתקת מקום מגוריו. לצורך העברת הציוד, התקשר התובע עם חברה אשר מתמחה בהובלת תכולת דירות...


רשלנות מקצועית מצידו של בעל אולם אירועים בגין גניבה מרכב של אחד האורחים

אחריות בעל אולם אירועים לתשלום פיצויי לאחר גניבה מתוך רכב של אחד האורחים...


תביעה נגד סוכן ביטוח בגין מכירת פוליסת ביטוח של חברה זרה

רשלנות מקצועית מצידו של סוכן ביטוח לאחר מכירת פוליסת ביטוח של חברה זרה באופן בו המבוטחת לא הייתה מכוסה כלל בעת תאונת הדרכים...


חובה להגיד ללקוח על מתן ייעוץ בניהול השקעות אשר ניתן ללא רישיון

לקוח אשר מסר כ-120 אלף שקלים לאישה אשר הציגה עצמה בתור מומחית בשוק ההון ותחום ההשקעות, יזכה לפיצויי בעקבות הטיפול הרשלני בכספו...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  לעמוד הבא    >>