www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - רשלנות מקצועית

רשלנות מקצועית במסגרת אי גילוי פרטים בעסקת מקרקעין

בית המשפט המחוזי קבע כי עורך דין אשר ייצג בני זוג במסגרת ביצוע עסקת מקרקעין, ישלם פיצויים לבני הזוג בעקבות רשלנות מקצועית...


אי מתן הסבר ללקוח על משמעות הליך במתכונת סעיף 79א'

דיונים בתיק מכוח סעיף 79א' לחוק בתי המשפט מעניק לבית המשפט סמכות לקצר את ההליכים המשפטיים בתובענה ולתת פסק דין ללא כניסה לעובייה של הקורה במקרה הנדון...


שכר טרחה גבוה של עורכי הדין של ארקדי גאידמק - שלב הסיכומים במשפט

באת כוחו של עורך דין שביט התרכזה במסגרת סיכומיה בפרשנות הפתוחה אשר ניתן להעניק לסעיף המדובר. לטענתה, לא ניתן לקבוע מהם האינטרסים העומדים מאחורי הסעיף שכן מדובר בסעיף ארכאי ולא ברור...


רשלנות שוטרים בטיפול בתלונה בדבר העדרות צעירה

בית המשפט המחוזי קבע כי משטרת ישראל התרשלה בטיפול במקרה ההיעדרות של ענבל עמרם, צעירה אשר נרצחה על ידי ערבי מהשטחים...


תביעה נגד בית המשפט המחוזי בגין אובדן חומר משפטי

זוג הורים אשר הגישו תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה, ותביעתם נדחתה בבית המשפט המחוזי (וגם ערעורם בעליון), הגישו תביעה נוספת בגין רשלנות מקצועית של שופטי ועובדי בית המשפט המחוזי בירושלים...


פרסום שם עורך דין אשר הוגשה כנגדו תביעה

בית המשפט לענייני משפחה נדרש לבחון האם יש להתיר את פרסום שמו של עורך דין אשר נטען כלפיו כי נקט בהשפעה בלתי הוגנת על מנוחה והטה צוואתה לטובתו...


מצג שווא - טרום מתמחה הציג עצמו בתור עורך דין

טרום מתמחה במשרד עורכי דין אשר הציגה עצמה בתור עורכת דין מן המניין ובגין כך התקשרה עם אישה לצורך מתן סיוע משפטי, תשלם לאחרונה פיצויים בגין הטעייתה...


רשלנות מקצועית של עורך דין בגין הפרת אחריות כלפי צד שני להסכם מקרקעין, האמנם?
האם עורך דין הינו אחראי כלפי צד שני להסכם כאשר הוא מייצג את הקונים ולא את הרוכשים?

חברה אשר לא עמדה בהתחייבות חוזית - האם רשלנות מקצועית?
בית המשפט השלום קיבל תביעה בגין רשלנות מקצועית אשר הוגשה על ידי בעל עסק לשיווק אבני חן, כנגד חברה אשר הייתה אמורה לספק עבורו חיקוי של אבן יקרה...

נזיפה והשעיה של עורך דין בגין אי הגשת תביעה למרות התחייבות
בית המשפט המחוזי החמיר את עונשו של עורך דין אשר התנהל תוך רשלנות מקצועית כאשר לא מסר מסמכי תביעה של לקוחה אשר ייצג...

רשלנות מקצועית של עורך דין כלפי צד שני במסגרת ייצוג צד אחר
האם עורך דין המייצג אדם במסגרת חתימה על הסכם, עלול להתנהל תוך רשלנות מקצועית כלפי הצד השני?

ערעור על אופן חלוקת כספי הפיצויים בין לקוחות לבין עורך דין
בנסיבות המיוחדות של המקרה, בית המשפט קבע כי החלטתו של בית המשפט המחוזי הינה פסק דין משלים ועל כן בני המשפחה יכולים לערער עליה...

פיצויים בעקבות רשלנות מקצועית בזמן שיפוצים בבית
בית המשפט לתביעות קטנות נדרש לדון בתביעה אשר הוגשה בגין רשלנות מקצועית של קבלן עצמאי המבצע עבודות שיפוץ...

רשלנות מקצועית של עורך דין אשר לא דיווח על רכישת דירה לרשויות המס
האם עורך דין אשר לא דיווח לרשויות המס בנוגע לביצוע עסקת רכישה במקרקעין, לאחר שנטל את הייצוג בתיק בעקבות אי שביעות רצונם של הרוכשים לגבי ייצוג קודם, אשם ברשלנות מקצועית?

האם רשלנות בביצוע בדיקת מעלית על ידי מכון התקנים הישראלי?
האם מכון התקנים הישראלי התנהל ברשלנות מקצועית בבואו לבצע בדיקת מעלית? האם עליו לפצות את התובעים?

עצה שגויה של משרד עורכי דין, האם רשלנות מקצועית?
תביעה בגין רשלנות מקצועית של משרד עורכי דין, הוגשה על ידי רשת מסעדות...

מצג שווא לגבי סיכויי תביעה, רשלנות של עורך דין
תביעה אשר עסקה בחוסר תום לב של עורך דין, הוגשה כהליך בעניין רשלנות כנגדו...

האם רשלנות מקצועית של עורך דין בגין אי חקירת עד?
בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה תביעה אשר עסקה ברשלנות מקצועית של עורך דין לאחר ייצוג בתביעת פיצויי מול עיריית תל אביב...

גביית שכר טרחה גדול על ידי עורך דין - האם רשלנות?
תביעות רבות מוגשות בגין רשלנות מקצועית של עורכי דין מדי שנה. פעמים רבות מלינים התובעים על כך שעורך הדין לא עשה די על מנת לייצגם כיאות...

דחיית בקשה לייצוג בגין אי כדאיות כלכלית, האמנם?
תביעות בעניין רשלנות מקצועית של עורכי דין מגיעות פעמים רבות לפתחן של הערכאות המשפטיות בישראל...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  לעמוד הבא    >>