www.what2do.co.il

חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה)

דרגו את המאמר

חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה)
חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-20021. הגדרות

בחוק זה -

"בן משפחה" - בן זוג, ילד, הורה, אח או אחות, או בן משפחה אחר שהיה תלוי בנפגע תאונת דרכים;

"נפגע תאונת דרכים" - אדם שנפטר כתוצאה מתאונת דרכים;

"תאונת דרכים" - כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;

"השר" - שר העבודה והרווחה.2. מרכז סיוע לבני משפחה של נפגעי תאונות דרכים

(א) מוקם בזה, במשרד העבודה והרווחה, מרכז סיוע לבני משפחתם של נפגעי תאונות דרכים, שימומן לפי הוראות סעיף 6 (להלן - המרכז).(ב) המרכז ינוהל על ידי מנהל שימנה השר מבין עובדי המדינה שבמשרדו; למרכז יהיה צוות היגוי ואלה חבריו:

(1) שלושה נציגי משרדי הממשלה שימנה השר הממונה על אותו משרד מבין עובדי המדינה שבמשרדו והם: משרד העבודה והרווחה שנציגו יהיה היושב-ראש, משרד התחבורה ומשרד הבריאות;

(2) נציג המשטרה שימנה השר לביטחון הפנים מבין המשרתים במשטרת ישראל;

(3) נציג המוסד לביטוח לאומי שימנה השר מבין עובדי המוסד;

(4) חמישה נציגי ציבור שימנה השר והם: פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977, עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996, נציג המרכז לשלטון מקומי ושני נציגים של ארגונים המייצגים נפגעי תאונות דרכים.(ג) צוות ההיגוי ייעץ למנהל המרכז בנושאים הקשורים בפעילות המרכז.(ד) חבר צוות ההיגוי לא יהיה זכאי לתמורה בעד שירותיו לפי חוק זה, ואולם הוא יהיה זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במילוי תפקידו, כפי שייקבע.3. מטרות המרכז ותפקידיו

(א) מטרות המרכז ותפקידיו הם:

(1) להעביר ליחידה המשטרתית את הסכומים למימון ההקמה, ההדרכה והפעילות שלה;

(2) לקדם ולשפר את הסיוע הניתן לבני משפחתו של נפגע תאונת דרכים, באמצעות משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, או באמצעות גופים או יחידים שמטרתם מתן סיוע לבני משפחתם של נפגעי תאונות דרכים ולמי שנפצעו או שנחבלו בתאונות דרכים;

(3) לייעל ולתאם את הטיפול בבני משפחתם של נפגעי תאונות דרכים;

(4) לבצע מחקרים, סקרים ובדיקות אחרות לצורך גיבוש מדיניות סיוע לבני משפחתם של נפגעי תאונות דרכים;

(5) להכין חומר כתוב הכולל מידע בדבר זכויותיהם של בני משפחתם של נפגעי תאונות דרכים ובדבר שירותי קהילה ומוסדות לייעוץ ולטיפול בבני משפחתם של נפגעי תאונות דרכים, שיימסר למשפחה;

(6) ליזום ולסייע בהקמה והנחיה של קבוצות תמיכה לבני משפחתם של נפגעי תאונות דרכים;

(7) לפעול בכל נושא אחר שהמרכז ימצא לנכון, לצורך תיאום וקידום הטיפול בבני משפחה של נפגעי תאונות דרכים או במי שנפצעו או שנחבלו בתאונת דרכים.(ב) מנהל המרכז, בהתייעצות עם צוות ההיגוי, יחליט על הפעולות הנדרשות לצורך ביצוע המטרות המפורטות בסעיף קטן (א), ובכפוף להוראות סעיף 6(ב) על ייעוד כספי המרכז ומימון הפעולות שאושרו, כאמור, במסגרת תקציב המרכז.(ג) פעולות המרכז לפי חוק זה ייעשו, ככל האפשר, בעזרת מתנדבים מקרב בני משפחותיהם של נפגעי תאונות דרכים.4. היחידה המשטרתית

במשטרת ישראל תוקם יחידה שתרכז את ההודעות בנוגע לנפגעי תאונות הדרכים ותהיה אחראית למתן הודעות לבני משפחתם של הנפגעים, כאמור בסעיף 5 (בחוק זה - היחידה המשטרתית); היחידה המשטרתית תעביר למרכז נתונים על פעולותיה.5. מסירת הודעה לבני משפחה

(א) נפטר אדם כתוצאה מתאונת דרכים, תימסר על כך הודעה לבן משפחתו; ההודעה תימסר על ידי שוטר, שילווה על ידי מי שמונה לכך על ידי הרשות המקומית וכן על ידי נציגי גורמים אחרים, ככל שנדרש בנסיבות הענין; לצורך זה תמנה כל רשות מקומית נציג מבין עובדיה או שלא מבין עובדיה.(ב) רשות מקומית תמנה עובד, שיהיה אחראי לקיום הקשר השוטף עם היחידה המשטרתית ולתיאום בתוך הרשות המקומית, ובינה לבין הגורמים הנוספים שימונו, כאמור בסעיף קטן (א), בין השאר לשם הבטחת ליווי לשוטר בעת מסירת ההודעה בהתאם להוראות אותו סעיף קטן.6. מימון

(א) לשם מימון פעולות המרכז יועברו אליו %2 מהתקציב השנתי של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, בהתאם לחוק המאבק הלאומי בתאונות הדרכים, התשנ"ז-1997.(ב) מחצית מהסכום האמור בסעיף קטן (א) יועבר ליחידה המשטרתית, באמצעות המרכז;

שר האוצר, בהתייעצות עם השר והשר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע שיעור אחר.(ג) שר האוצר רשאי לקבוע מועדים וליתן הוראות בכל הנוגע להעברת הסכומים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).7. סייג לתחולה

חוק זה לא יחול על בני משפחתו של מי שנפגע בתאונת דרכים -

(1) בתקופת שירותו הצבאי ועקב שירותו;

(2) בפגיעת איבה, כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970.8. ביצוע

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות לענין מסירת הודעה למשפחה בהתאם להוראות סעיף 5.9. תחילה

תחילתו של חוק זה ביום 12.5.2002.


לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מהי תאונת דרכים ?

מהי תאונת דרכים לאור חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...הסברים ועצות משפטיות 

תאונת דרכים את מי תובעים?

נפגעת בתאונת דרכים? נגרמו לך נזקי גוף? את מי תובעים לאחר תאונת דרכים? 

מי זכאי לפיצויים?

עברת תאונת דרכים? נפגעת? מי זכאי לפיצויים לאחר תאונת דרכים...הסברים, מאמרים ועוד... 

חישוב פיצויים בתאונת דרכים

נפגעת בתאונת דרכים? איך תדע מה מגיע לך...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורך דין ללא התחייבות 

עצות לנפגעים בתאונות דרכים

נפגעת בתאונה? נגרמו לך נזקי גוף? לרשותך עצות משפטיות, פסקי דין מאמרים ופניה אל עורך דין באתר... 

תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים

מהו תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים? למי מגיע תשלום תכוף ומתי? להלן מאמר מקיף העוסק בסוגיה זו... 

תאונת דרכים עם חבלות קלות

לתשומת לבך, אם נפגעת בתאונה, אם נגרם לך נזק קטן לכאורה ייתכן ומגיע לך פיצוי... 

עבר רפואי ותאונת דרכים

מה הקשר בין עבר רפואי של נפגע בתאונה ופיצויים עתידיים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

הקשר בין אבדן כושר השתכרות, נכות רפואית ותיפקודית

תאונות דרכים - אבדן כושר השתכרות, נכות רפואית, נכות תיפקודית...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורך דין באתר 

תאונות אופנוע - רכב דו גלגלי

תאונות אופנוע - רכב דו גלגלי

את מי תובעים לאחר תאונה תוך רכיבה על קטנוע או אופנוע כבד? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.