www.what2do.co.il

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים)

דרגו את המאמר

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים)

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), התשמ"ט-1989בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ו לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן - החוק) ולפי סעיף 108 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 אני מתקין תקנות אלה:1. הגדרות

בתקנות אלה -

"בקשה" - בקשה לתשלום תכוף לפי סעיף 5א לחוק;

"חסוי" - כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962;

"תקנות סדר הדין" - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984;

"תשלום תכוף", "תלויים" ו"תביעה עיקרית" - כמשמעותם בסעיפים 5 ו-5א לחוק.2. דרישה

(א) דרישה לתשלום תכוף ממי שחייב בפיצויים לפי החוק, תהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת ותהא נתמכת בתצהירו של הפונה.(ב) היה הפונה חסוי - יתן את התצהיר אפוטרופסו או ידידו הקרוב, לפי הענין.3. צרכי מחיה

(א) צרכי מחיה, לענין סעיף 5(ב)(2) לחוק, הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.(ב) בקביעת שיעור התשלום החדשי שיהא בו כדי לספק את צרכי מחייתו של הנפגע ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו, או את צרכי מחייתם של התלויים בנפגע, לפי הענין, יש להתחשב בהכנסתו של הנפגע ממשכורת, שכר עבודה, משלח יד, עסק או מכל מקור אחר בתקופה שקדמה לתאונה, וכן בהוצאותיו מתוך הכנסה זו לצרכי מחיה בתקופה האמורה; כמו כן יש להתחשב בהכנסתו לאחר התאונה של הנפגע, של הפונה או של המבקש, לפי הענין, ממשכורת, שכר עבודה, משלח יד, עסק, קיצבה עקב התאונה או מכל מקור אחר.(ג) בהתחשבות בהכנסתו של הנפגע קודם לתאונה כאמור בתקנת משנה (ב), לא תובא בחשבון הכנסה שעלתה על ההכנסה המרבית כמשמעותה בסעיף 4(א)(1) לחוק.4. צרכי סיעודצרכי סיעוד לענין סעיף 5(ב)(2) לחוק הם הזדקקות לשירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום- יום או בהשגחה או בניהול משק הבית;

לענין זה -

"פעולות יום-יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית;

"השגחה" - פיקוח על הנפגע למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים.5. סדר דין בבקשה

(א) בקשה לבית המשפט תוגש לפי הוראות תקנות אלה והדיון בה יתנהל לפיהן.(ב) תקנות סדר הדין יחולו על הדיון בבקשה במידה שאינן סותרות הוראות תקנות אלה ובשינויים המחוייבים.6. בקשה ותצהיר

(א) בקשה תהא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת ותהא נתמכת בתצהירו של המבקש.(ב) היה המבקש חסוי - יתן את התצהיר אפוטרופסו או ידידו הקרוב, לפי הענין.7. הזמנה וכתב תשובה

(א) הוגשה בקשה, תומצא למשיב הזמנה ערוכה לפי טופס 3 שבתוספת ובה יוזמן להגיש כתב תשובה לבקשה, תוך שלושים ימים לאחר קבלת ההזמנה או תוך זמן אורך יותר שקבע בית המשפט או הרשם.(ב) המשיב יהיה רשאי לצרף תצהיר לכתב התשובה.8. אי-קיום התקנות

מבקש שלא ימלא אחר הוראה מהוראות תקנות אלה, רשאי בית המשפט לצוות על מחיקת בקשתו או לצוות עליו לקיים את ההוראה בתוך זמן שיקבע.9. הדיון בבקשה

(א) במועד שנקבע לדיון בבקשה יתייצב המצהיר עצמו בבית המשפט כדי שניתן יהיה לחקרו על תצהירו; דין אי התייצבות לפי תקנה זו כדין אי התייצבות לדיון לפי תקנה 157 לתקנות סדר הדין.(ב) לא ביקש המשיב לחקור את המצהיר או שהחקירה נסתיימה, יחליט בית המשפט אם יש מקום להבאת ראיות אחרות או נוספות בנוגע לשאלה פלונית שקבע.(ג) בתום הדיון בישיבה הראשונה יתן בית המשפט את החלטתו בבקשה, זולת אם ראה לנכון לדחות את המשך הדיון לשם הבאת ראיות כאמור בתקנת משנה (ב).(ד) החליט בית המשפט שישולם למבקש תשלום תכוף, יקבע בהחלטתו את המועד האחרון להגשת התביעה העיקרית.10. איחוד התביעה והבקשה

הוגשה הבקשה יחד עם התביעה העיקרית או לאחר שזו כבר הוגשה לבית המשפט, יאוחדו שתיהן באותו תיק בית משפט.11. ביטול

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (סדרי דין מקוצר לתשלום תכוף), התשל"ו - 1976 - בטלות.12. תחולה והוראות מעבר

(א) הוראות תקנות אלה יחולו גם על תיקים של בקשות ותביעות לתשלום תכוף התלויים ועומדים לפני בית משפט ביום תחילתן.(ב) ננקטו הליכים בתיקים כאמור בתקנת משנה (א) לפני תחילתן של תקנות אלה, יראו אותם כאילו ננקטו לפיהן, אולם בית המשפט רשאי להורות על השלמת מסמכים ופרטים חסרים שיש להמציאם לפי תקנות אלה.

תוספת

טופס 1 (תקנה 2)דרישה לתשלום תכוףלכבוד ------- (החייב בפיצויים לי החוק)אני הח"מ, -------, פונה בזה אליך בדרישה לשלם לי תוך 60 ימים מקבלת דרישתי זו, כחלק מהפיצויים המגיעים לי ממך לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 -

א) הוצאות שהוצאתי/שהוציא הנפגע* לצרכי ריפוי, לרבות הוצאות אישפוז בבית חולים;

ב) תשלומים חדשיים שיהא בהם כדי לספק, עד להחלטה הסופית בענין הפיצויים -

את צרכי ריפויי וסיעודי ואת צרכי מחייתי ומחיית בני משפחתי שפרנסתם עלי* (אם הדרישה מוגשת בידי הנפגע).

את צרכי מחייתי ומחיית יתר התלויים בנפגע* (אם הדרישה מוגשת בידי מי שתלוי בנפגע).

ואלה הפרטים הנוגעים לדרישתי האמורה:

(א) פרטי הפונה:

(1) שם הפונה ומספר זהותו -------

(2) תאריך הלידה -------

(3) המען והמיקוד -------

(ב) פרטי בני משפחתו של הנפגע שפרנסתם עליו או פרטי התלויים בו, לפי הענין:

שם משפחה ושם פרטי, ---- מס’ הזיהות, --- תאריך הלידה,--- המען,--- הקרבה לנפגע:* *

(1)

(2)

(3)

(ג) פרטי התאונה:

(1) תאריך

(2) מקום

(3) תאור התאונה וכיצד נגרמה

(4) פרטי רכב המעורב

(ד) פרטי הנפגע:

(1) אם הנפגע הוא הפונה (כן/לא*)

אם לא -

(1) הפרטים שבסעיף (א) לעיל

(2) יחס הקרבה בין הפונה לנפגע

(2) האם נפגע בתוך רכב (כן/לא*)

אם כן -

(1) האם היה הנוהג ברכב בשעת התאונה

(2) האם היה המחזיק ברכב בשעת התאונה

(3) האם היה בעל הרכב בשעת התאונה

(ה) פרטי נזק הגוף:

(1) מהות הפגיעה ------- (יש לצרף תעודה או תעודות רפואיות).

(2) אם הוגשה עזרה רפואית ראשונה - יש לצרף תעודה רפואית על כך.

(3) אם הנפגע אושפז - שם בית החולים, המחלקה ותקופת האשפוז (יש לצרף סיכום מחלה).

(ו) פרטי העיסוק, ההכנסות וההוצאות* * *

(א) לפני התאונה:

(1) עיסוקו של הנפגע ומקום עבודתו

(2) הכנסותיו של הנפגע בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה, ברוטו ונטו, לפי מקורותיהן - כל חודש בנפרד

(3) הוצאותיו של הנפגע לצרכי מחיה, מתוך ההכנסות האמרות בפריט (2), בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה

(4) אם הפונה אינו הנפגע - סכום התמיכה החדשית שקיבל הפונה מהנפגע בששת החודשים האחרונים שקדמו לתאונה

(ב) ההכנסות לאחר התאונה:

(1) ממעסיק/עסק/משלח יד*

(2) מהמוסד לביטוח לאומי

(3) מתגמול/גימלה/קיצבה/קרן פנסיה *

(4) מכל מקור אחר (ציין את המקור)

(ז) פרטי ההוצאות הנדרשות (יש לצרף קבלה/חשבונית מס):

(1) פרטי ההוצאות לאשפוז וסכומן

(2) פרטי ההוצאות הרפואיות האחרות וסכומן (מלבד אשפוז)

(3) פרטי ההוצאות לסיעוד וסכומן

(4) פרטי ההוצאות למחייה וסכומן

(ח) לדרישה זו מצורפים מסמכים אלה:

(1)

(2)

(3)

אני מצהיר כי שמי הוא -------, מספר זהותי ------- והעובדות שציינתי בדרישתי דלעיל הן אמת.---------

חתימת המצהיר/הפונהאני הח"מ, ------- מאשר בזה כי ביום ------- הופיע(ה) בפני ------- מר/גב’ ------- שזיהה(תה) עצמו(ה) על ידי תעודת זהות מס’ ------- / המוכר(ת) לי

אישית, ואחרי שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר(ה) את נכונות הצהרתו(ה) דלעיל וחתם(ה) עליה בפני.תאריך ----------------

חתימת מקבל התצהיר* מחק את המיותר

* * בן משפחתו של הנפגע או תלוי בו הוא רק אחד מאלה: בן-זוג, הורה, ילד.

* * * (א) שכיר יצרף תלושי משכורת של ששת החדשים שקדמו לתאונה, ואם אצל מעבידו לא נוהגים תלושים כאלה - יצרף אישור מפורט של המעביד לגבי המשכורות האמורות, לכל חודש בנפרד.

(ב) עובד עצמאי יצרף העתק מהצהרתו למס הכנסה לשנה האחרונה שלגביה הגיש הצהרה ושקדמה לתאונה, ואם הגיש הצהרות למס הכנסה לתקופה שבין התאונה ועד להגשת הדרישה - יצרף גם העתק מהן.

(ג) צרכי מחיה לענין זה הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.

(ד) שירותי סיעוד לענין זה הם שירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום- יום או בהשגחה עליו או בניהול משק הבית.

טופס 2 (תקנה 6)בקשה לתשלום תכוףבבית המשפט -------

ב- -------תיק -------------- נגד -------(א) פרטי המבקש:

(1) שם המבקש ומספר זהותו

(2) תאריך הלידה

(3) המען והמיקוד

(ב) פרטי בני משפחתו של הנפגע שפרנסתם עיו או פרטי התלויים בו, לפי הענין:שם משפחה ושם פרטי, --- מס’ הזהות, --- תאריך הלידה, ---- המען, הקרבה לנפגע: * *

(1)

(2)

(3)

(ג) פרטי התאונה:

(1) תאריך

(2) מקום(3) תיאור התאונה וכיצד נגרמה

(4) פרטי הרכב המעורב

(ד) פרטי הנפגע:

(1) האם הנפגע הוא המבקש (כן/לא*)

אם לא -

(1) הפרטים שבסעיף (א) לעיל

(2) יחס הקרבה בין המבקש לנפגע

(2) האם נפגע בתוך רכב (כן/לא*)

אם כן -

(1) האם היה הנוהג ברכב בשעת התאונה

(2) האם היה המחזיק ברכב בשעה התאונה

(3) האם היה בעל הרכב בשעת התאונה

(ה) פרטי נזק הגוף:

(1) מהות הפגיעה ------- (יש לצרף תעודה או תעודות רפואיות).

(2) אם הוגשה עזרה רפואית ראשונה - יש לצרף תעודה רפואית על כך

(3) אם הנפגע אושפז - שם בית החולים, המחלקה ותקופת האשפוז (יש לצרף סיכום מחלה).(ו) פרטי בקשות קודמות:

(1) אם הוגשו כבר לבית משפט בקשות לתשלום תכוף בגין התאונה נשוא בקשה זו -

שם בית המשפט, תאריכי הגשת הבקשות ומה היתה ההחלטה בהן

(2) אם שולמו בר למבקש תשלומים תכופים בגין התאונה נשוא בקשה זו - פרטיהם ובאילו תאריכים שולמו

(ז) פרטי הדרישה שקדמה להגשת בקשה זו:

(1) תאריך משלוח הדרישה למשיב

(2) תאריך קבלת התשובה מהמשיב ומהותה

(ח) פרטי העיסוק, ההכנסות וההוצאות: * * *

(א) לפני התאונה

(1) עיסוקו של הנפגע ומקום עבודתו

(2) הכנסותיו של הנפגע בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה, ברוטו ונטו, לפי מקורותיהן - כל חודש בנפרד

(3) הוצאותיו של הנפגע לצרכי מחיה מתוך ההכנסות האמורות בפריט (2), בששת החדשים האחרונים שקדמו לתאונה

(4) אם המבקש אינו הנפגע - סכום התמיכה החדשית שקיבל המבקש מהנפגע בששת החודשים האחרונים שקדמו לתאונה

(ב) ההכנסות לאחר התאונה

(1) ממעסיק/עסק/משלח יד*

(2) מהמוסד לביטוח לאומי

(3) מתגמול/גימלה/קיצבה/קרן פנסיה*

(4) מכל מקור אחר (ציין את המקור )

(ט) פרטי ההוצאות הנדרשות (יש לצרף קבלה/חשבונית מס):

(1) פרטי ההוצאות לאשפוז וסכומן

(2) פרטי ההוצאות הרפואיות האחרות וסכומן (מלבד אשפוז)

(3) פרטי ההוצאות לשירותי סיעוד וסכומן

(4)פרטי ההוצאות לצרכי מחיה וסכומן

(י) לבקשה זו מצורפים מסמכים אלה:

(1)

(2)

(3)

(יא) לבית משפט זה הסמכות לדון בבקשה הואיל ו:

(יב) בקשת המבקש ותצהירו

אני פונה בזה לבית המשפט בבקשה למתן החלטה לתשלום תכוף של הוצאות או תשלומים חדשיים* לפי סעיף 5 לחוק ומצהיר(ה) כדלקמן:

שמי הוא ------- , מספר זהותי: ------

והעובדות שציינתי בבקשתי דלעיל הן אמת.---------

חתימת המצהיר/המבקשאני הח"מ, ------- מאשר בזה כי ביום ------- (הופיע(ה) בפני ------- מר/גב’ ------- שזיהה(תה) עצמו(ה) על ידי תעודת זהות מס’ ------- המוכר(ת) לי

אישית, ואחרי שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר(ה) את נכונות הצהרתו(ה) דלעיל וחתם(ה) עליה בפני.תאריך ------- --------

חתימת מקבל התצהיר

* מחק את המיותר

* * בן משפחתו של הנפגע או תלוי בו הוא רק אחד מאלה: בן-זוג, הורה, ילד.

* * * (א) שכיר יצרף תלושי משכורת של ששת החדשים שקדמו לתאוה, ואם אצל מעבידו לא נוהגים תלושים כאלה - יצרף אישור מפורט של המעביד לגבי המשכורות האמורות, לכל חודש בנפרד.

(ב) עובד עצמאי יצרף העתק מהצהרתו למס הכנסה לשנה האחרונה שלגביה הגיש הצהרה ושקדמה לתאונה, ואם הגיש הצהרות למס הכנסה לתקופה שבין התאונה ועד להגשת הדרישה - יצרף גם העתק מהן.

(ג) צרכי מחיה לענין זה הם צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.

(ד) שירותי סיעוד לענין זה הם שירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום- יום או בהשגחה עליו או בניהול משק הבית.טופס 3 (תקנה 7)הזמנה בבקשה לתשלום תכוףבבית המשפט ------- תיק -------

ב -------------- נגד -------אל: -------

דע כי המבקש/ת הגיש(ה) נגדך בקשה לתשלום תכוף לפי סעיף 5א לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, כמפורט בבקשה המצורפת להזמנה זו, על נספחיה.

אם יש בדעתך להתגונן, הנך מוזמן להגיש לבית משפט זה כתב תשובה לבקשה תוך 30 ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו, הכל כאמור בקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (סדר דין בבקשה לתשלום תכוף), התשמ"ט-1989.תאריך ------- -------

חתימת פקיד בית משפטלשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מהי תאונת דרכים ?

מהי תאונת דרכים לאור חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים...הסברים ועצות משפטיות 

תאונת דרכים את מי תובעים?

נפגעת בתאונת דרכים? נגרמו לך נזקי גוף? את מי תובעים לאחר תאונת דרכים? 

מי זכאי לפיצויים?

עברת תאונת דרכים? נפגעת? מי זכאי לפיצויים לאחר תאונת דרכים...הסברים, מאמרים ועוד... 

חישוב פיצויים בתאונת דרכים

נפגעת בתאונת דרכים? איך תדע מה מגיע לך...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורך דין ללא התחייבות 

עצות לנפגעים בתאונות דרכים

נפגעת בתאונה? נגרמו לך נזקי גוף? לרשותך עצות משפטיות, פסקי דין מאמרים ופניה אל עורך דין באתר... 

תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים

מהו תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים? למי מגיע תשלום תכוף ומתי? להלן מאמר מקיף העוסק בסוגיה זו... 

תאונת דרכים עם חבלות קלות

לתשומת לבך, אם נפגעת בתאונה, אם נגרם לך נזק קטן לכאורה ייתכן ומגיע לך פיצוי... 

עבר רפואי ותאונת דרכים

מה הקשר בין עבר רפואי של נפגע בתאונה ופיצויים עתידיים? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

הקשר בין אבדן כושר השתכרות, נכות רפואית ותיפקודית

תאונות דרכים - אבדן כושר השתכרות, נכות רפואית, נכות תיפקודית...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורך דין באתר 

תאונות אופנוע - רכב דו גלגלי

תאונות אופנוע - רכב דו גלגלי

את מי תובעים לאחר תאונה תוך רכיבה על קטנוע או אופנוע כבד? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.