www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - רשלנות רפואית

רשלנות רפואית במעקב הריון, באילו מקרים תוגש תביעה?
רשלנות רפואית במעקב הריון תבוא לידי ביטוי כאשר גורם רפואי אשר היה מעורב בהריון גרם נזק ליולדת או לעובר. כדי להגיש תביעה יש להוכיח קשר סיבתי בין הנזק להפרת חובת הזהירות של הצוות הרפואי.

תיקון כתב תביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?
בית המשפט רשאי, בכל שלב, להתיר לכל אחד מהצדדים במשפט לשנות או לתקן את כתבי הטענות בדרך ובתנאים הנראים לו צודקים, לרבות בתביעה שהוגשה בגין רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית באבחון סרטן, מתי תוגש תביעה?
כאשר רופא לא מאבחן גידול סרטני בזמן סביר המצופה ממנו, עלולה לקום נגדו עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית.

רשלנות בניהול מידע רפואי, מתי תוגש תביעה?
כל מטופל זכאי לקבל מהרופא המטפל בו או מהמוסד הרפואי, כולל קופת חולים, בית חולים, מכון פרטי, רופא שיניים ועוד, מידע מהרשומה הרפואית המתייחס אליו, לצורך המשך טיפול, למעקב או לידע אישי.

הגנה בתביעה בגין עוולת תקיפה, באילו מקרים?
עוולת התקיפה יכולה להוות עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית כאשר הרופא ביצע טיפול רפואי נגד רצונו וללא הסכמתו של המטופל, גם אם לא נגרם נזק.

הפרת חובת הגילוי לפי חוק זכויות החולה, מתי ניתן לקבל פיצויים?
רופא מטפל נדרש למסור למטופל כל מידע חיוני עבור החלטתו של המטופל אם להסכים לטיפול או לא. במקרה של הפרת חובת הגילוי, ניתן להגיש תביעה עקב שלילת האפשרות לבחור ופגיעה באוטונומיה.

רשלנות רפואית בניתוח קיסרי, מתי תוגש תביעה?
כדי לקבוע אם בניתוח הקיסרי שבגינו הוגשה תביעה התקיימה רשלנות רפואית שגרמה ליולדת או ליילוד נזק חמור, בוחן בית המשפט האם התקיימו ארבעת היסודות של עוולת הרשלנות.

מהו רכיב הפרת חובת זהירות בתביעת רשלנות רפואית?
חובת זהירות היא רכיב הנדרש להוכחת אחריות בהגשת תביעת רשלנות רפואית. הפרת חובת זהירות של רופא כלפי חולה יכולה להתרחש עקב אבחון שגוי, מתן תרופות לא מתאימות, טיפול לא מתאים ועוד.

מהו מבחן הרופא הסביר בתביעת רשלנות רפואית?
מבחן הרופא הסביר הוא מבחן המשמש את בית המשפט בתביעות רשלנות רפואית, כדי לקבוע האם הרופא הפר את חובתו כלפי המטופל, עקב סטייה מהתנהלות סבירה על פי הנורמות המקובלות.

העברת נטל הראיה בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?
העברת נטל הראיה מתייחסת להעברת האחריות בתביעת רשלנות רפואית, מן התובע לצוות הרפואי, בשל ההכרה כי במצבים רפואיים השליטה המלאה נמצאת לעתים קרובות אך ורק בידי הרופאים.

מהו קשר סיבתי בתביעות רשלנות רפואית?
בתביעת רשלנות רפואית, נטל ההוכחה מוטל על התובע, ועליו להוכיח בפני בית המשפט כי קיים קשר סיבתי בין התנהלות הרופא או הגורם המטפל לבין הנזק שנגרם לו.

טיפול פסיכולוגי רשלני, אימתי?
רשלנות רפואית בטיפול פסיכולוגי, או רשלנות של פסיכיאטר, עלולות להקים עילה לנפגע להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית...

ירושת ראש הנזק כאב וסבל לאחר רשלנות רפואית
האם ניתן לרשת פיצויי בעבור כאב וסבל, כאשר התובע נפטר בטרם הסתיים המשפט בעניינו?

רשלנות רפואית באבחון שפעת החזירים
בשבועות האחרונות העיתונים מלאים בנבואות קודרות באשר להתפשטות המחלה גם בישראל. משרד הבריאות חוזה שמאות אנשים ימותו בישראל ...

רשלנות רפואית, ילדים ואחריות הרופאים
במקרים שמדובר בטיפול בילדים, על רופא המוקד לצאת מנקודת הנחה שיכולתם של ילדים למסור אינפורמציה מדויקת בנוגע למצבם ... מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר ...

רשלנות רפואית במהלך טיפול אלטרנטיבי
נפגעת במהלך טיפול אלטרנטיבי? אולי עברת מקרה רשלנות רפואית ... על רפואה משלימה וטיפולים רשלניים ...

הולדה בעוולה, האם מותו טוב מחייו?
מהי הולדה בעוולה? את מי תובעים ובגין מה? מה הקשר בין הולדה בעוולה לרשלנות רפואית?

טענת הדבר מדבר בעד עצמו בתביעות רשלנות רפואית
בעולם בו העובדות שגרמו לתאונה אינן ידועות ואין בידי התובע יכולת להוכיח את התשתית העובדתית ממנה ניתן להסיק את התקיימות רכיבי העילה, נשללת היכולת להוכיח כי הופרה חובתו של המזיק וכי בשל הפרה זו נגרם לו הנזק...

רשלנות רפואית: אחריות משרד הבריאות עקב אי פיקוח
שאלת אחריותו של משרד הבריאות, לתוצאות טיפולים רשלניים ומזיקים, נדונה והוכרעה, באופן סופי ומחייב, בפרשת פלוני. בפרשה האמורה, דובר בטיפול מזיק של הזרקת סיליקון לאיבר המין של הנפגע ונקבע בעניין זה כי משרד הבריאות, התרשל בפיקוח על הפעילות הרפואית שנעשתה במכון המטפל

רשלנות רפואית: מילוי קמטים והזרקת סיליקון לצרכים קוסמטיים
סיבוכים אפשריים בטיפול קוסמטי של הזרקת סיליקון וסוגיית הסכמה מדעת בניתוחים פלסטיים...

1  2  3  4  לעמוד הבא   >>