www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - רשלנות רפואית

פיצויים בשל נזק לא ממוני
מהו נזק לא ממוני בחישוב הפיצויים לניזוק? מהו כולל ועוד ...

פיצויים: פיצוי בגין קיצור או אובדן תוחלת חיים
לפיצוי בגין קיצור או אובדן תוחלת חיים כתוצאה ממעשה העוולה יש שני ממדים: ממד סובייקטיבי - ידיעת הניזוק על חייו שהתקצרו וממד אובייקטיבי - גם אם הניזוק אינו יודע שחייו התקצרו, יש להתחשב בקיצור שנגרם. הפסיקה דנה בשאלה, האם מדובר בראש נזק נפרד.

מהי עילת הסכמה מדעת בתביעת רשלנות רפואית?
הסכמה לטיפול רפואי כעילת תביעה היא עילה ייחודית, מטבע הדברים, לרשלנות רפואית. נושא

מידע רפואי שיש למסור לחולה לשם השגת הסכמה מדעת
איזה מידע רפואי נדרש בכדי לקבל הסכמה מדעת לטיפול רפואי? סקירת המצב המשפטי ...

רשלנות רפואית- אי מעקב רפואי אחרי תוצאות בדיקות
בשורה של פסקי דין נדונה השאלה מהי חובתו של רופא לעקוב אחר תוצאות בדיקות ...

מומחה רפואי - חוות דעת רפואית בתביעות רשלנות רפואית
תקנות סדר הדין האזרחי קובעות, כי אם רצה בעל דין להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי העניין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות.

ראיות בתביעת רשלנות רפואית - שאלת האחריות
קיימים מספר עקרונות כלליים בדיני הראיות, החלים הן בדין הפלילי והן בדין האזרחי, ואשר

רשלנות רפואית- מהי פגיעה באוטונומיה?
הזכות לאוטונומיה היא הבסיס לתורת ההסכמה מדעת. השופט אור קבע, כי זהו נזק בר פיצוי בדיני הנזיקין וכי פגיעה באוטונומיה מהווה הפרה של חובת הזהירות של הרופא כלפי החולה...

רשלנות רפואית- אבחון התקף לב

רשלנות רפואית - אובדן סיכויי החלמה
הסוגיה נדונה לראשונה בהקשר של תביעות רשלנות רפואית בעניין קופ"ח כללית נ' פאתח שעסק בשיתוק שנגרם למשיב בעצב הפנים הימני כתוצאה מניתוח

המבחן לקיומה של התרשלות בתביעות רשלנות רפואית
המבחן לקיום התרשלות בתביעות נזיקין הוא קנה המידה של האדם הסביר, הבוחן כיצד אדם

מהו משך זמן ניהול תיק רשלנות רפואית?
מהו משך חייו של תיק רשלנות רפואית מפתיחתו עם הגשת התביעה ועד סגירתו בעקבות מתן פסק דין בתיק?

רשלנות רפואית של צוות אחיות במחלקת פגים
המדובר התינוקות אשר בשל משקלה הקט טופלה במחלקת הפגים של בית החולים רמב"ם. בחלוף 8 ימים ביום בעודה באינקובטור בבית החולים נקטע חלק מאצבע הזרת בידה השמאלית של התינוקת...

טיפול שיניים רשלני ותביעת רשלנות רפואית
הנתבע המליץ בפניה על השתלת שתלים בלסת התחתונה, תוך שהוא מבטיח לה כי אין בביצוע הפרוצדורה הרפואית האמורה כל סיכון וההצלחה מובטחת.

רשלנות רפואית: איחור באבחון גידול שפיר
נטען כי התרשל הרופא המטפל משלא השלים את הבירור הרפואי עד לאבחון הגורם לתלונותיה בדבר ירידה בשמיעה, רשלנות אשר הביאה לגילוי המאוחר של הגידול ...

רשלנות רפואית בזמן הפלה מתוכננת
טיפול רפואי רשלני אשר גרם נזק לתובעת בעת הפלה מתוכננת ...

רשלנות רפואית בטיפול במרפאת קופת חולים
במהלך טיפול להוצאת תפרים מגבה , לאחר ניתוח להסרת נקודות חן, נפלה התובעת על משקוף ונחבלה בפניה וכתוצאה מכך נגרם לה חתך עמוק בשפתה העליונה מצד שמאל וניתוק השריר ...

מהי עוולת הפרת חובה חקוקה וחובת הסודיות ביחס לרשלנות רפואית?
אין מחלוקת כי על רופא/עובד במוסד רפואי חלה חובה לשמור על הסודיות הרפואית של מטופליו וחובה זו נועדה לטובתם והגנתם של המטופלים ...

רשלנות רפואית השתלת שיער
מתעורר החשש כי האינטרס של המכון או הרופא לבצע את השתלת השעיר יגבר על הזהירות הנדרשת בבחינת התאמתו של המטופל לביצוע הניתוח ...

רשלנות רפואית, מהי עוולת הרשלנות?
כדי להכריע בשאלה האם קמה לתובעת עילת תביעת בנזיקין בשל רשלנות הנתבעים ו/או מי מטעמם, יש לענות על שלוש שאלות ...

<<   הקודם  1  2  3  4  לעמוד הבא   >>