‏תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט``ז -


‏תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט``ז -
‏תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט"ז - 1956‏

‏פתיח‏

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-115 לחוק הביטוח הלאומי, התשי"ד-1953, אני מתקינה תקנות אלה:‏1. הגדרות‏

בתקנות אלה -

"רופא מוסמך", "נפגע" - כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת-נכות לנפגעי-עבודה), התשט"ז-1956.‏2. מינוי פקידי שיקום‏

מינהלת המוסד תמנה, מבין עובדי המוסד שהוסמכו לפי סעיף 95 לחוק, פקידי שיקום מקצועי (להלן - פקיד שיקום).‏3. מידת השיקום המקצועי ואופן נתינתו‏

(א) שיקום מקצועי יינתן בדרך הכשרה מקצועית או בדרך אחרת במידה שנתמלאו לגבי נפגע תנאים אלה:

(1) דרגת נכותו כתוצאה מפגיעה בעבודה נקבעה ל-10% לפחות או - אם דרגת הנכות טרם נקבעה - עלולה דרגת הנכות, לדעת רופא מוסמך, להגיע ל-10% לפחות;

(2) עקב הפגיעה בעבודה, אינו מסוגל יותר לעבודתו הקודמת או לעבודה מתאימה אחרת שידע לעשותה ושניתן להעסיק בה את הנפגע או שהוא זקוק להכשרה מקצועית מיוחדת בכדי שיהיה מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת;

(3) הוא יהיה, לדעת פקיד השיקום, מתאים לשיקום מקצועי.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) רשאי המוסד ליתן שיקום מקצועי - אף אם דרגת הנכות היא פחות מ-10% אם רופא מוסמך אישר כי המשך עבודתו של הנפגע בעבודתו הקודמת עלול לסכן במיוחד את מצב בריאותו או את הבטיחות במקום עבודתו.‏4. תביעה לשיקום מקצועי‏

תביעה לשיקום מקצועי תוגש לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד ותוך שנה מהתאריך בו נקבעה לראשונה דרגת נכותו של הנפגע שאינה לזמן מוגבל ושאינה דרגת נכות זמנית.

המשיך הנפגע לאחר שנקבעה דרגת נכותו כאמור בעבודתו או בעבודה אחרת, או שקיימות, לדעת המוסד, נסיבות מיוחדות לאיחור בהגשת התביעה לשיקום מקצועי, רשאי המוסד ליתן לו שיקום מקצועי אף אם הוגשה התביעה אחרי התאריך כאמור.‏5. חובות הנפגע‏

נפגע חייב להתייצב בפני פקיד השיקום במקום ובמועד שנקבעו על ידיו לשם מתן הדרכה לנפגע בבחירת מקצוע בקשר לשיקומו ולשם ביצוע בדיקות ומבחנים אחרים, וכן חייב הנפגע להמציא מסמכים ותעודות שפקיד הרישום ידרוש להוכחת התנאים לפי תקנה 3 ולקביעת דרכי השיקום, ובלבד שהנפגע לא יחוייב בכל תשלום בקשר לכך.‏6. הכנת תוכנית השיקום‏

מצא פקיד השיקום כי נתמלאו התנאים לפי תקנה 3, יכין, תוך התייעצות בנפגע, את התכנית לפיה יינתן לו השיקום המקצועי (להלן - תכנית השיקום).‏7 .שינוי התכנית‏

נוכח פקיד השיקום כי ההתקדמות בשיקומו המקצועי של הנפגע אינה מניחה את הדעת מפאת אי-התאמתו או אי-יכולתו או מפאת אי-התאמת המקום בו ניתן השיקום, רשאי הוא לשנות את התכנית, לקבוע תכנית חדשה או להפסיק את השיקום.‏8. הוראות לפקיד שיקום‏

פקיד שיקום יפעל בהתאם להוראות המוסד שניתנו לפי סעיף 18 לחוק ופורסמו בירחון העבודה והביטוח הלאומי.‏9. תשלומים לנפגע‏

(א) לנפגע שניתן לו שיקום מקצועי ישולמו -

(1) הוצאות כלכלה, לינה ונסיעה שנגרמו לו בקשר לשיקום במקצוע בשיעור ובאופן שנקבעו בתקנות 43 ו-44 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956;

(2) ההפרש שבין קיצבת הנכות המשתלמת לו ובין קיצבת הנכות שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתה 100% אם הוא מועסק בהכשרתו המקצועית לשיקום לא פחות מ-20 שעות לשבוע, או אם לדעת לשכת העבודה של שירות התעסוקה, עקב שיקומו הוא אינו ניתן לסידור בעבודה לתקופת היותו בהכשרה מקצועית;

אם אין משתלמת לו קיצבת נכות ונתמלאו התנאים כאמור - ישולם לו סכום השווה לקיצבה שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתה 100% (להלן - דמי שיקום).

ישנה לנפגע הכנסה ממשלח-ידו בתקופת מתן השיקום המקצועי, רשאי פקיד השיקום, בשים לב למצבו הסוציאלי, להפחית דמי השיקום, במלואם או במקצתם, ובלבד שההפחתה לא תעלה על ההכנסה כאמור;

(3) לא נתמלאו התנאים כאמור בפיסקה (2) והנפגע עובד בעת מתן השיקום המקצועי גם כעובד שכיר ונגרע משכרו עקב העדרו מהעבודה לרגל השיקום - ישולם לו סכום השווה רק לאותו חלק מהשכר שנגרע כאמור ובלבד שהסכום ששולם לא יעלה על דמי-שיקום.

(ב) ניתן השיקום המקצועי במקום בו ניתנים איכסון וכלכלה, יופחת תשלום דמי השיקום -

(1) אם אין לנפגע, בעת מתן דמי השיקום, תלויים כמשמעותם בסעיף 22(ב) לחוק - ב-50%;

(2) אם יש לנפגע, בעת מתן דמי השיקום, תלוי אחד בלבד כאמור - ב-25%.‏10. שלילת תשלומים‏

המוסד רשאי להפחית, להשהות או לשלול תשלום לפי תקנה 9(א)(2) אם הנפגע נעדר ללא הצדקה מהמקום בו ניתנת לו הכשרה מקצועית לשיקומו או שהוא, לדעת פקיד השיקום, מתרשל בהכשרתו המקצועית והוא ממשיך להתרשל לאחר שפקיד השיקום התרה בו בכתב.‏11. השם‏

לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט"ז-1956".
הצג כל ‏תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט"ז - 1956‏

חזרה
הערות שוליים
( 1)‏
הערה: פורסמו בק"ת 613 מיום ה’ בתמוז תשט"ז (14.6.56), עמ’ 890;


(2)‏
הערה: פורסמו בק"ת 613 מיום ה’ בתמוז תשט"ז (14.6.56), עמ’ 890;


(3)‏
ת’ 3(א) - בק"ת 2982, תשל"ג, עמ’ 947, ת"ת 15.3.73, אחרי המילים "הכשרה מקצועית" בא "או בדרך אחרת".

ת’ 3(א)(2) - בק"ת 2982, תשל"ג, עמ’ 947, ת"ת 15.3.73, אחרי המילים "שידע לעשותה" בא "ושניתן להעסיק בה את הנפגע".


(4)‏
ת’ 4 - בתקנה המקורית: "תביעה לשיקום מקצועי תוגש לפי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד ותוך שנה מהתאריך בו נקבעה לראשונה דרגת נכותו של הנפגע או תוך ששה חודשים מתאריך פרסום תקנות אלה ברשומות - הכל לפי התאריך המאוחר יותר. המשיך הנפגע בעבודתו לאחר שנקבע דרגת הנכות, רשאי המוסד ליתן לו שיקום מקצועי אף אם הוגשה התביעה תוך שלוש שנים מהתאריך כאמור."

בק"ת 899 מיום ח’ בניסן תשי"ט (16.4.59), עמ’ 1250, הוחלפו המילים האחרונות בתקנה, במילים "אחר התאריך כאמור."

בק"ת 2098, תשכ"ז, עמ’ 3164, ת"ת 31.8.67, הוחלף לנוסח דלעיל.


(5)‏
ת’ 9(א) - התקנה המקורית קבעה:

"(א) לנפגע שניתן לו שיקום מקצועי ישולמו סכומים אלה:

(1) הפרש שבין קיצבת הנכות המשתלמת לו ובין קיצבת הנכות שהיתה משתלמת אילו דרגת נכותו היתה 100%;

אם אין משתלמת קיצבת נכות, ישולם ההפרש שבין הכנסתו ממשלח ידו ובין קיצבת נכות שהיתה משתלמת אילו דרגת נכותו היתה 100%;

(2) הוצאות נסיעה, כלכלה ולינה שנגרמו לו בקשר לשיקום במקצועו בשיעור ובאופן שנקבעו בתקנה 43 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז1956-".

בק"ת 899, תשי"ט, עמ’ 1250, ת"ת 16.4.59, הוחלפה התקנה לנוסח כדלקמן:

"(א) לנפגע שניתן לו שיקום מקצועי ישולם -

(1) ההפרש שבין קיצבת הנכות המשתלמת לו ובין קיצבת הנכות שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתה 100%; אם אין משתלמת קיצבת נכות ישולם לו סכום השווה לקיצבה שהיתה משתלמת לו אילו דרגת נכותו היתה 100% (להלן - דמי שיקום).

ישנה לנפגע הכנסה ממשלח ידו בתקופת מתן השיקום המקצועי, רשאי פקיד השיקום, בשים לב למצבו הסוציאלי של המשתקם, להפחית דמי השיקום, במלואם או במקצתם, ובלבד שההפחתה לא תעלה על ההכנסה כאמור;

(2) הוצאות כלכלה, לינה ונסיעה שנגרמו לו בקשר לשיקום במקצועו בשיעור ובאופן שנקבעו בתקנות 43 ו44- לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז1956-".

בק"ת 1192, תשכ"א, עמ’ 2656, ת"ת 24.8.61, הוחלף לנוסח דלעיל.

ת’ 9(ב) - התקנה המקורית קבעה:

"(ב) ניתן השיקום המקצועי במקום בו ניתנים אכסון וכלכלה ואין לנפגע כאמור תלויים כמשמעותם בסעיף 26(ב) לחוק, יופחת התשלום ב50%-."

בק"ת 899, תשי"ט, עמ’ 1250, ת"ת 16.4.59, הוחלפה התקנה לנוסח כדלקמן:

"(ב) ניתן השיקום המקצועי במקום בו נותנים אכסון וכלכלה ואין לנפגע אלא תלוי אחד כמשמעותו בסעיף 22(ב) לחוק, יופחת תשלום דמי השיקום ב25%-; ואם אין לנפגע כאמור תלויים - יופחת תשלום דמי השיקום ב50%-."

בק"ת 2173, תשכ"ח, עמ’ 699, ת.ת. 19.1.68, הוחלפה התקנה לנוסח דלעיל.


(6)‏
ת’ 10 - בק"ת 1292 מיום א’ בניסן תשכ"ב (5.4.62), עמ’ 1671 הוחלפו המילים "לפי תקנה 9(א)(1)" שבתקנה המקורית, במילים "לפי תקנה 9(א)(2)".לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

פניה ללא התחייבות

מאמרים נוספים בתחום
ביטוח לאומי - תביעות פיצויים נפגעי תאונות עבודה

נפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.

 

ועדה רפואית - אחוזי נכות

את הליך זה עוברים חלק מנפגעי תאונות עבודה או תאונות דרכים, ומטרתו היא קביעת אחוזי נכות לנפגע

 

ועדות רפואיות

יש לדאוג כי ברשותך קיימים כל המסמכים הרפואיים או עותקים מהם בטרם כניסתך אל הועדה הרפואית. רצוי לקחת מלווה שיכנס עם הנפגע בזמן הבדיקה... 

זכויות נכים בביטוח לאומי

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.

 

תביעת ביטוח בגין נכות מתאונה ומחלוקת בנוגע לפרשנות חישוב הפיצוי

אחד הסעיפים הביטוחיים אשר נלווים לעיתים לפוליסת ביטוח חיים הינו "נכות מתאונה". ביטוח בגין "נכות מתאונה" יכול להיות גם חלק מביטוח תאונות אישיות. כמו כן, הוא יכול להיות גם כביטוח נוסף במסגרת מכלול ביטוחים (למשל, ביטוחים קולקטיביים במקום העבודה)...

 

תאונות עבודה או נכות כללית מה עדיף?

לא אחת, בעקבות תאונה בה נפגע עובד, עומדות בפני העובד שתי אפשרויות: האחת האם לבחור במסלול של קביעת אחוזי נכות במסגרת נכות נפגעי עבודה והשניה במסגרת נכות כללית.
 

פיצויים בעקות תאונה אשר איננה תאונת עבודה - מהם דמי תאונה?

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"...

 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

במקרים של פגיעות עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי באזור מגורי הנפגע...

 

מיקרוטראומה מיקרוטראומה

מחלה הנגרמת עקב סדרה של פגיעות זעירות חוזרות ונשנות שכל אחת מהן תורמת נזק זעיר משלה עד שמתהווה במצטבר נזק רבתי שהיא המחלה עצמה...

 

מחלות מקצוע

מהי מחלת מקצוע? אימתי תוכר מחלת מקצוע כתאונת עבודה? איך מוכיחים קשר בין מחלת המקצוע לבין תנאי העבודה? האם יש הכרח להוכיח קשר כאמור?

 

תאונת עבודה - אחריות מעביד

האם המעביד עלול להיות אחראי לתאונת עבודה? מהו היקף אחריותו של המעסיק בסוגיות כגון תאונות עבודה?

 

אובדן כושר עבודה

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה נועדה לאפשר לאדם אשר נפגעה יכולתו להמשיך ולעבוד במקצוע בו עסק, לקבל תגמולים מחברת הביטוח...

 

עצות להכנת תביעת פיצויים כולל טיפול רפואי, עורך דין

כמה טיפים להכנת תביעת פיצויים... 

בדיקת פוליגרף

מכשיר הפוליגרף המכונה "מכונת אמת" הנו מכשיר מכני שמטרתו להעריך את אמיתות דברי הנבדק...

 

חוקרי הביטוח

להלן מס’ המלצות לנפגעים לאחר תאונה, הרשימה חלקית ניתן לפנות אל עורכי הדין באתר לקבלת מידע נוסף: מומלץ לא למסור פרטים או לנדב מידע אודות התאונה ואופי הפגיעות אשר מהן הנפגע סובל...  

ייעוץ משפטי

מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא? 

מומחה רפואי - מה תפקידו ?

רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין... 

שאלות ותשובות - נזקי גוף

שאלות נפוצות בנושאי תאונות דרכים, תאונות עבודה ופיצויים אשר נשאלו ע"י גולשים באתר ...  

פורום אורטופדיה וכירורגיה

פורום בניהולו של ד"ר ליאור מרום רופא בכיר ביחידה לניתוחי עמוד שדרה בקריה הרפואית רמב"ם. הנך מוזמן לשאול שאלות בנושאי אחוזי נכות, פגיעות גוף - אורטופדיה, שיטות טיפול, קבלת חוות דעת מומחה ועוד. ניתן לפנות אל ד"ר מרום לתיאום פגישת ייעוץ רפואי או קבלת חוות דעת לחץ/י כאן המידע הרפואי המוצג בפורום זה נועד למטרות לימוד והשכלה בלבד, ואין לראות בו בדרך כלשהי ייעוץ רפואי.
 המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.