www.what2do.co.il

פרק ב - מחלת מקצוע ואחוזי נכות

דרגו את המאמר

פרק ב - מחלת מקצוע ואחוזי נכות

חלק ב' - מחלת-מקצוע - תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז - 1956 

  
                          פרק ראשון: הרעלות ומחלות-עור
 
 1. הרעלות
   הרעלת  זרניך,  ניקל,  ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכובותיו, כרום, עופרת, פלואור,
   מנגן,  כספית,  זרחן  בריליאום,  תליום, תחמוצת הפחמן, בנצול וההומולוגים שלו,
   פחמן  דו-גפריתי,  תכשירי  ניטרו  ואמינו  של  בנצול,  הרעלה  על  ידי תכשירים
   הלוגנים  של  הפחמנים  המימניים  -  בהתאם  פגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה
   מהרעלה.
  2. מחלות עור
   הנגרמות  על ידי אבק, נוזלים חמרים יציבים או גזים - OCCUPATIONAL DERMATOSES
   (א) ישנו גורם ידוע; אין הפרעות בהעדר של מגע
   עם הגורם                                            0%
   (ב) ישנו גורם ידוע; הפרעות ממושכות וחוזרות
   גם ללא מגע עם הגורם                                 10%
   (ג) ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות                   20%
   (ד) ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף    30%
 
          פרק שני: מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות
 
 
  3. מחלה המועברת לאדם                             בהתאם לפגימות
  מכל חי שאיננו אדם                                  במערכות הגוף
  4. הופעות אלרגיות כתוצאה                          השונות שהן תוצאה
  מחיסון נגד כלבת                                    ממחלות אלה.
  5. שחפת
   (1) שחפת הריאות
   (א)שחפת פעילה -
   (1) שחפת פעילה (UNSTABLE) הדורשת טיפול              100%
   (2) שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה
   כרונית עם הפרשה של מתגי קוך בתרבית
   בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר פעולה מוגבל         75%
   (ב)שחפת בלתי פעילה -
   (1) (א) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת
   הפעילות (STABLE QUIESCENT) קיימות
   הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה                     50%
   (ב) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות
   (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן
   כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה,
   או שינויים פיברוטיים רחבים                          60%
   (ג) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות
   (STABLE QUIESCENT) שטח הנשימה הוקטן
   כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או
   שינויים פיברוטיים רחבים מאד, קיימים
   מזמן לזמן שטפי-דם בלתי-ניכרים                       70%
   (ד) בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת
   הפעילות (STABLE QNIESCENT) שטח הנשימה
   הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים
   של הפרעות במחזור COR PULMONALE או
   שטפי-דם חדירים ניכרים 80%                     PULMONALE
   (2) (א) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים
   ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות
   (STABLE ARRESTED) קיימות הפרעות בלתי
   ניכרות בכושר הפעולה 30%                 STABLE ARRESTED
   (ב) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים
   ועד חמש שנים, לאחר הפסקת הפעילות
   (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן
   כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח
   הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים                    40%
   (ג) שפעילות פסקה לפני יותר משנתיים
   ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת
   הפעילות (STABLE ARRESTED) של שטח ריאה
   אחת או שינוים פיברוטיים רחבים מאד.
   קיימים מזמן לזמן שטפי-דם                            50%
   (ד) שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד
   לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות
   (STABLE ARRESTED) שטח הנשימה הוקטן באופן
   ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות
   במחזור הדם (COR PULMONALE) או שטפי-דם
   ניכרים                                              70%
   (3) (א) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים
   (RECOVERED) קיימות הפרעות בלתי ניכרות
   בכושר פעולה                                         10%
   (ב) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים
   (RECOVERED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה
   מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או
   שינויים פיברוטיים רחבים                             20%
   (ג) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים
   (RECOVERED) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה
   מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים
   פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן
   שטפי-דם בלתי ניכרים                                 30%
   (ד) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים
   (RECOVERED) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר.
   קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור
   הדם (COR PULMONALE) או שטפי-דם תדירים וניכרים       60%
   (4) (א) שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי
   של פחות מחמש צלעות                                  5%
   (ב) שנרפאה לאחר ניתוח טוקופלסטי חד-
   צדדי או דו-צדדי של יותר מחמש צלעות                  10%
   (ג) שנרפאה לאחר כריתה של סגמנט                      5%
   (ד) שנרפאה לאחר כריתה של שטח הריאה
   המתאים לשטח של אונה                                 10%
   (ה) שנרפאה לאחר ניתוח כריתה של אונה
   עם תוספת של טורקופלסטיקה                            15%
   (ו) שנרפאה לאחר כריתה של יותר מאונה
   אחת עם תוספת של טורקופלסטיקה                        20%
   (ז) שנרפאה לאחר כריתה של ריאה אחת
   וקיימים שינויים גם בריאה השניה                      30%
 
  הערה: בסעיף קטן זה יש להוסיף לאחוזים
   המפורטים בו אחוזי נכות כפי שנקבעו
   בתוספת זו לצד כל פגימה.
 
   (ג) שחפת בלתי פעילה שנרפאה:
   (1) קיימת הגבלה ניכרת בכושה הנשימה
   על ידי התעבות רחבה של הפלוירה                       10%
   לאחוז האמור יש להוסיף אחוזי נכות כפי
   שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.
   (2) שחפת מחוץ לריאות: דרגת הנכות
   תיקבע בהתאם לפגימות במערכות השונות שהן
   תוצאה של מחלת השחפת.
  6.  ברוצלוזיס                            בהתאם לפגימות
  7.  שיתוק ילדים                          במערכות הגוף
  8.  קדחת צהובה, פילאריאסיס,              השונות שהן תוצאה
  ליישמניוסיס, חולירע,                     ממחלות אלה.
  דבר, טרופנוזומיאזיס
  9.   צפדת
  10   סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות
   הקשורות באף - בהתאם לפגימות השונות שהנן תוצאה ממחלות אלה.
  11.  (1)צורנית עם שחפת, - בהתאם לאחוזי הנכות של השחפת.
   (2)  צורנית  בלעדי  שחפת  -  בהתאם  להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי
   הנכות שנקבעו לגבי השחפת.
  12.  אמיינתית - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות
   שנקבעו לגבי השחפת.
  13.  ירוד- בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר
  נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מתאונת עבודה.
  14.  מחלות קייסון  בהתאם לפגימות במערכות
  15.  עוויות        הגוף השונות שהן תוצאה
  16. מחלות קרינה    ממחלות אלה.
  17.  מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים -
   בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן.
  18. בורסיטיס - תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות בברך.
  19.  ליקויי  שמיעה  -  בהתאם  לליקויים בכושר השמיעה תוך התאמה עם אחוזי הנכות
   אשר נקבעו לגי ליקויי שמיעה כתוצאה מתאונת עבודה.
 
 
                        חלק ג' (בוטל)  
                        חלק ד' (בוטל)
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?
שלח

מאמרים נוספים בתחום

ביטוח לאומי- תביעות פיצויים לנפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.  

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.  

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... 

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.