www.what2do.co.il

אחוזי נכות בגין ליקויי-ראיה, פציעות ומחלות-עיניים

דרגו את המאמר

אחוזי נכות בגין ליקויי-ראיה, פציעות ומחלות-עיניים
פרק ששי (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ו)


ליקויי-ראיה, פציעות ומחלות-עיניים
 52. ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה (תיקון: תשנ"ג)
(1) ליקויים בכושר הראייה (חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא).
 
לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה (להלן - הלוח)
 
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
6/15 6/21 6/30
חדות 6/6 6/9 6/12 6/18 6/24 6/36 06/6 06/3 06/1 NLP
ראיה
(6/6)1 0 0 0 10 10 15 20 25 30 30
(6/9)2 0 0 5 10 10 15 20 25 30 30
(6/12)3 0 5 10 15 15 20 25 30 35 40
(6/15)4
6/18 10 10 15 20 25 30 30 35 40 40
(6/21)5
6/24 10 10 15 25 30 40 40 45 50 55
(6/30)6
6/36 15 15 20 30 40 50 55 60 65 70
(6/60)7 20 20 25 30 40 55 70 75 80 90
(3/60)8 25 25 30 35 45 60 75 90 90 95
(1/60)9 30 30 30 40 50 65 80 90 100 100
(01(NLP 30 30 40 45 55 70 90 95 100 100
 
המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1) עד (10) מציינים את חדות
ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א' עד י' -
את חדות הראייה של העין השניה. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם
כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.
 
(2) הגבלת שדה הראיה
I. הצטמצמות מרוכזת
 
קוטר ממוצע בעין בשתי
של שדה ראייה אחת העיניים
(1) עד ^O^ 60 0% 10%
(2) ^O^ 60 עד ^O^ 40 0% 20%
(3) ^O^ 40 עד ^O^ 20 10% 40%
(4) פחות מ-^O^ 20 30% 100%
II. אובדן החצי הפנימי של שדה הראייה 0% 10%
III. אובדן החצי החיצוני של שדה הראייה 15% 60%
IV. HEMIANOPSIA HOMONYMOUS ימנית או שמאלית -
א. אובדן השדות העליונים בלבד 10%
ב. אובדן השדות הימניים או השמאליים
בשלמותם או רק בחלקם התחתון 40%
V. הצטמצמות אחרת של שדה הראייה -
בעין בשתי
אחת העיניים
א. אובדן של פחות מרבע שדה הראייה 0% 0%
ב. אובדן הרבע החיצוני העליון 5% 10%
ג. אובדן המחצית העליונה 10% 15%
ד. אובד הרבע החיצוני התחתון 10% 30%
ה. אובדן המחצית התחתונה 20% 65%
53. עקירת עין
(1) מצב אחרי עקירת עין אחת ((Phtisis
בחישוב אריטמטי בנוסף לאחוזי נכות לפי הלוח     5%         
(2) מצב אחרי עקירת שתי העיניים                          100%
(3) Exophthalmus או Lagophthalmus ניכרים           10%
(4) Enophthalmus (כולל (Pseudoptosis ניכר             10%
54. מצב אחרי הוצאת גוף זר או פציעה חודרת
מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין,
אחרי פציעה חודרת בעין, בנוסף לליקוי ראייה
לפי הלוח                                                                 5%         
55. צניחת העין  Ptosis
א. חלקית -
(1) חד צדדית או דו צדדית שאינה מפריעה לראייה 10%       
(2) המפריעה לראייה
(א) חד צדדית                                                          15%       
(ב) דו צדדית                                                            20%       
ב. מלאה -
אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ללוח;
חדות הראייה של העין הפגועה תיחשב כראייה
של 3/60
56. דרכי הדמעות, חוסר דמעות (תיקון: תשנ"ג)
                                                                               בעין         בשתי
                                                                               אחת        העיניים
(1) היצרות קלה של דרכי הדמעות,
הפרעות בלתי ניכרות                                              0%
(2) סגירה כללית של דרכי הדמעות                          10%        15%
(3) חוסר דמעות בצורה קלה                                    0%          0%
(4) חוסר דמעות ניכר או מוחלט                              10%        15%
57. פזילה ואיבוד אקומודציה Strabismus
and Loss of Accommodation
(1) Heterophoria או חולשת
קונברגנציה הגורמים להפרעות                                10%       
(2) Heterotropia  ללא דיפלופיה או עם
דיפלופיה במבט להיקף שדה הראייה                      15%       
(3) Heterotropia עם דיפלופיה במבט
פרימרי המחייבת כיסוי קבוע של עין אחת              25%       
(4) איבוד אקומודציה (למעט פרסביאופיה)
בעין אחת או בשתי העיניים                                    5%         
58. ברקית Glaucoma
(א) Glaucoma, דרגת הנכות תיקבע בנוסף
לליקוי בכושר הראייה או לליקוי בשדה הראייה     10%       
(ב) מצב לאחר ניתוח פילטרציה ללא צורך
בהמשך טיפול                                                         5%         
(ג) מצב לאחר אירידקטומיה בניתוח או בלייזר,
ללא צורך בהמשך טיפול (קולובומה - ראה
סעיף 64)                                                                 0%
(ד) יתר לחץ תוך עיני tension Occular Hyper-
28-22 מ"מ כספית ללא פגם בשדה
הראייה וללא פגיעה בעצב הראייה (לחץ מעל 28
מ"מ ייחשב לפי סעיף קטן (א))                                5%         
59. דלקת הלחמית והעפעפיים
דלקת הלחמית והעפעפיים בצורה כרונית -
(א) מצב קל                                                             0%
(ב) מצב בינוני                                                          5%         
(ג) מצב קשה                                                            10%       
60. גרענת Trachoma
גרענת - דרגת נכות תיקבע לפי סעיף 59.
61. קרנית Corneal Opacities (תיקון: תשנ"ג)
כתמי קרנית - בנוסף לליקוי בחדות
הראייה הנובע מהם -
(א) באזור מרכזי 4 מ"מ או יותר                             5%         
(ב) שלא באזור המרכזי או פחות מ- 4 מ"מ             0%
62. עדשה Aphakia Dislocated Lens (תיקון: תשנ"ג)
                                                                               בעין         בשתי
                                                                               אחת        העיניים
חוסר עדשה או שינוי מקומה -
(1) חוסר עדשה או דיסלוקציה של עדשה                 10%        15%
(2) מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית
((Pseudoaphakia בנוסף לליקוי בחדות הראייה        5%          10
63. אישון: Mydriasis Traumatic
הרחבת אישון חבלתית - בנוסף לליקוי
בחדות הראייה -
(א) קוטר האישון עד 5 מ"מ                                    0%
(ב) קוטר האישון למעלה מ- 5 מ"מ                         5%
64. קולובומה of  Iris Coloboma                         
קולובומה של קשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -
(א) קטנה או מוסתרת על ידי העפעף העליון           0%
(ב) גדולה או לא מוסתרת                                        5%         
65. ענבית: דלקת הענבית Uveitis
דלקת הענבית או מצב אחריה -
(א) מצב שנה לפחות אחרי הדלקת ללא התקפים
חוזרים                                                                    0%
(ב) מצב עד שנה לאחר הדלקת הראשונה או
יותר משנה עם התקפים חוזרים נדירים                  20%       
(ג) דלקות חוזרות, התקפים חריפים תכופים           30%       
66. זגוגית: Corpus Vitreum Opacities
עכירות בזגוגית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -
(1) בצורה קלה                                                         0%
(2) בצורה בינונית או קשה                                       5%         
(3) מצב לאחר הוצאת הזגוגית - Vitrectomy           5%         
67. עדשה: ירוד Cataract
ירוד Cataract בנוסף לליקוי בחדות הראייה            5%         
68. רשתית:
(א) היפרדות רשתית - בנוסף לליקוי בחדות
הראייה או בשדה הראייה                                       5%         
(ב) מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית -
בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה      0%
(ג) דלקת רשתית ((Chorioretinitis בנוסף
לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה                5%         
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?
שלח

מאמרים נוספים בתחום

ביטוח לאומי- תביעות פיצויים לנפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.  

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.  

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... 

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.