www.what2do.co.il

מערכת לוקומוטורית - נכויות

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 1.0 מתוך 5

מערכת לוקומוטורית - נכויות
פרק חמישי
מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית
 
35. מחלות העצמות והפרקים
(1) ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר
א. אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות      0%
ב. קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות.    10%
ג. קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה                                20%
ד. ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או
קיימת הגבלה ניכרת בתנועות                                                   30%
ה. בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים בלבד                  50%
ו. בצורה קשה מאד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ירוד                       80%
ז. בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא גלגלים
או הופיעו סיבוכים רציניים                                                                               100%
(2) Ostemyelitis chronica
א. ישנו גת (Sinus)ׂ מפריש, תמידי
I. אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים
והפרעות בתנועות                                                                      10%
II. אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים,
קיימות הפרעות קלות בתנועה                                                  20%
ב. ישנם sequester והפרשה מוגבלת                                            30%
ג. הצורה האמורה בפסקה ב, אך קיימים גם סימנים כלליים    50%
ד. הצורה האמורה בפסקה ג, אך קיימים סימנים כלליים
תמידיים המחייבים שכיבה מתמדת במיטה                              100%
(3) שחפת העצמות והפרקים                                                    
א. בתקופה החריפה של המחלה                                               
I. בצורה קלה או בינונית.                                                          50%
II. בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה                            70%
III. בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת כללית                  100%
ב. לאחר חילוף התקופה החריפה
I. הטיפול נמשך, אין סימני פעילות                                           30%
II. הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות                          50%
ג. מצב שלאחר שחפת שנתרפאה - אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם לפגימות בעצמות ובפרקים.
36. גולגולת
(1) ליקויי צורה בין אם נגרם חסר מועט של העצם ובין אם לאו
א. אין הפרעות אובייקטיביות                                                   0%
ב. ישנן הפרעות אובייקטיביות - אחוזי
הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנוירולוגיות.
(2) חסר בעצמות הגולגולת
א. עד שלושה סנטימטרים מרובעים                                          5%
ב. מעל לשלושה ועד חמישה סנטימטרים מרובעים                   10%
ג. מעל ל5- ועד ל10- סנטימטרים מרובעים                               20%
ד. ביותר מ10- סנטימטרים מרובעים
I. ללא Hernia cerebri                                                                 30%
II. ישנה Hernia cerebri                                                               80%
(3) במצבים שלאחר תיקון פלסטי של חסר בעצמות הגולגולת
ייקבעו מחצית אחוזי הנכות בהתאם לסדר גודל החסר שהיה
קיים לפני התיקון לפי סעיף-קטן (2).
(4) במקרים לאחר פציעה בגולגולת עם סיבוכים תוך-גולגולתיים
המלווים תופעות של שיתוקים, התקפים ג'קסוניים או הפרעות
פונקציונליות אחרות, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.
37. עמוד השדרה
(1) קבוע עמוד השדרה הצוארי (Cervical Ankylosis)
א. בזווית נוחה                                                                          30%
ב. בזווית בלתי נוחה                                                                                          50%              
זווית נוחה - הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה; זווית בלתי
נוחה - היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר.
(2) קבוע עמוד השדרה הגבי (Dorsal Ankylosis)
א. בזווית נוחה                                                                          10%
ב. בזווית בלתי נוחה                                                                                          30%
זווית נוחה - זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין
אנגולציה צדדית או קדמית-אחורית חדה.
(3) קבוע עמוד השדרה המתני (Lumbar Ankylosis)
א. במצב נוח                                                                              30%
ב. במצב בלתי נוח                                                                      40%
ג. במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה              50%
מצב בלתי נוח - שינוי ניכר או גם ביציבה.
(4) קבוע מוחלט של כל עמוד השדרה
א. בזווית נוחה                                                                          60%
ב. בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצוואר                        100%
זווית העולה על o30 לגבי הקו המאונך (Vertical) נחשבת
לבלתי נוחה.
(5) הגבלת התנועות בעמוד השדרה הצוארי (Cervical spine)
א. בצורה קלה                                                                           10%
ב. בצורה בינונית                                                                        20%
ג. בצורה קשה                                                                            30%
ד. אי-יציבות של עמוד השדרה הצוארי
שהוכחה ע"י צילומי רנטגן בתנוחות שונות                                30%
(6) הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי (Dorsal spine)
א. בצורה קלה                                                                           0%
ב. בצורה בינונית או קשה                                                          10%
(7) הגבלת התנועות בעמוד השדרה המתני (Lumbar spine)
א. בצורה קלה                                                                           10%
ב. בצורה בינונית                                                                        20%
ג. בצורה קשה                                                                            30%
(8) שבר של גוף חוליה שהתרפא
א. בלי תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה
של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו                                        5%
ב. עם תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה
של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו                                        10%
ג. עם תזוזה ניכרת ושינויים ארטרוטיים, אבל בלי הגבלת
התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו                           20%
(9) הפרעות לאחר שבר של Processus spinosus
עם או בלי הTransversus- שלא התחבר                                   5%
(10) תסמונת של בקע הדיסקוס (Hernia disci syndrome)
א. שהתרפאה                                                                            0%
ב. כשקיימות הפרעות: ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות
בקטע של עמוד-השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי.
38. בית החזה
(1) שינויים בצורת בית החזה הנגרמים כתוצאה
ממחלה, פציעה או ניתוח
א. השינויים הם בלתי-ניכרים, אין הפרעות בנשימה ובפעולות הלב                   0%
ב. מצבים שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות -
     אחוזי הנכות ייקבעו בנוסף לליקוי תפקודי ריאות:
     (1)  לאחר שבר בצלעות שהתרפא                                          אין נכות
     (2)  לאחר שבר בצלעות שלא התאחה מעל 3 חודשים           0%
     (3)  לאחר כריתת צלע אחת                                                  0%
     (4)  לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד                                           10%
     (5)  לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד                            20%
     (6)  לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד                            30%
     (7)  לאחר כריתת יותר מ6- צלעות מצד אחד                        50%
(2) פציעת שרירי בית החזה
א. בצורה בינונית                                                                       10%
ב. בצורה קשה                                                                           20%
39. עצם הבריח ועצם השכם
(1) חיבור גרוע בלי התקצרות לאחר שבר
של עצם הבריח או עצם השכם                                                   0%
(2) אי-התאחות (Non union) בחלק האמצעי או הפנימי של
עצם הבריח                                                                               10%
(3) נקע של עצם הבריח (Acromio-clavicular dislocation)
ללא הגבלה בתנועות                                                                                          5%
(4) Sterno-clavicular dislocation (antirior)                                  5%
(5) Sterno-clavicular dislocation (posterior)                               20%
 
40. עצמות הגפיים העליונים                                 ימין            שמאל
(1) חיבור גרוע של עצם הזרוע (Humerus), קיים
קיצור ניכר או זווית ניכרת עם הגבלה בתנועות
המרפק או בכתף בצורה קלה או בינונית                20%            10%
(2) חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת; צורה
קשה והגבלת התנועות במפרק המרפק או פרק
הכתף בצורה קשה                                                  30%            20%
(3) אי-התאחות עצם הזרוע בלי התהוות
פרק נד מדומה כגון (Fibrous union)                         30%            20%
(4) אי-התאחות עצם הזרוע עם התהוות
פרק נד מדומה (False Flail joint)                             50%            40%
(5) אי-התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה
(Radius et Uina) עם התהוות פרק נד מדומה           40%            35%
(6) אי-התאחות האולנה בחצי העליון או אי-
התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי דפורמציה ניכרת. 20%      15%
(7) כמו בסעיף-קטן (6), קיימת דפורמציה ניכרת    30%            20%
(8) אי-התאחות האולנה בשליש התחתון                10%            10%
(9) אי-התאחות הרדיוס בשליש העליון                   20%            15%
(10) חיבור גרוע של האולנה (Ulna)                          10%            5%
(11) חיבור גרוע של הרדיוס (Radius)                        10%            10%
(12) אבדן גף עליון
א. בפרק הכתף                                                       80%            70%
ב. מעל מקום החיבור M. Deltoideus                       75%            65%
ג. מתחת למקום החיבור M. Deltoideus                  70%            60%
(13) אבדן האמה
א. מעל מקום החיבור הרדיאלי של
Pronatorteres .M                                                    65%            55%
ב. מתחת למקום החיבור הרדיאלי של
M. Pronatorteres
(14) אבדן היד בשורש                                             60%            50%
(15) אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד              55%            50%
פרק המרפק
ציור מס. 1
 
כפוף ויישור יתר
 
41. הפרקים העליונים של הגפיים העליונים
(1) נקיעה חוזרת של הכתף
(Recurrent Humero-scapular Dislocation)
א. נקיעות שכיחות והכרח להיזהר
מתנועות מעל גובה השכם                                                         20%                 20%
ב. נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה                30%            20%
ג. נקיעות שכיחות הניתנות להחזרה רק בעזרה רפואית            40%                 30%
ד. לאחר ניתוח - פעולת הזרוע טובה                       5%              5%
(2) מפרק נד של הכתף (Flail Shoulder)                    50%            40%
(3) קשיון (Ankylosis) של פרק הכתף
קשיון נוח 30% 25%
קשיון לא-נוח 50% 40%
בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של
^45 ^0^ -50 ^0 מהגוף בתנוחת-מה קדימה
בקשיון לא-נוח נמצאת הזרוע בריחוק
של ^25 ^0 מהגוף או בריחוק
מעבר ל- ^60 ^0
(4)הגבלת התנועות בפרק הכתף
א. מעל לגובה השכם 0% 0%
ב. עד לגובה השכם 15% 15%
ג. עד ^45 ^0 מהגוף או הגבלה ניכרת
בסיבוב כלפי חוץ או פנימה 25% 25%
ד. עד ^30 ^0 מהגוף 35% 35%
(5)פרק המרפק
א. מצב אחרי שבר או חבלה בפרק
שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או
הגבלות תפקודיות 0% 0%
ב. מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם
שינוי בזוויות כגון CUBITUS VALUS;
CUBITUS VARUS או הוצאת ראש הרדיוס,
ללא הגבלת התנועות 10% 10%
(6)קשיון במרפק
א. קשיון נוח 30% 30%
ב. קשיון לא-נוח 40% 30%
קשיון נוח משמע - תנוחת המרפק בזווית
שבין ^70 ^0 עד ^90 ^0
 
היד
 
ציור מס.3
 
כפוף ויישור
 
(ראה ציור מס' 1) ובעמדה אמצעית של
האמה; קשיון לא-נוח - תנוחה מעבר
לגבולות הנ"ל, עם הגבלה בסיבובי האמה
(PRO-SUPINATIO).
(7)הגבלת התנועות במרפק
א. הגבלות בכיפוף
קיים יישור מלא של המרפק או שהוא
מוגבל בלא יותר מ- ^25 ^0 והכיפוף אפשרי:
I. מ-^0 ^0 עד ^35 ^0 40% 40%
II. מ-^0 ^0 עד ^60 ^0 30% 20%
III. מ-^0 ^0 עד ^90 ^0 15% 10%
IV. מ- ^0 ^0 עד ^150 ^0 0% 0%
ב. הגבלות ביישור
קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא
מוגבל מ- ^150 ^0 עד ל- ^90 ^0 והיישור אפשרי
עד לתנוחה.
I. של ^90 ^0 40% 30%
II. של ^60 ^0 15% 10%
III. של ^3 ^0 10% 10%
IV. מ^0 ^0 עד ^150 ^0 0% 0%
(8) במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף
גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה
מצדיקה קביעה של יותר מ- 0% נכות,
ייקבעו 10% נכות. במקרים של הגבלות-
תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף
יש לנהוג לפי תקנה 12 לתקנות אלו,
בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו
על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא-נוח של
המרפק.
(9) מפרק נד של המרפק (FLAIL ELBOW) 40% 30%
(10)שורש היד
א. מצב אחרי חבלה בפרק כף היד ללא
הפרעות בתנועות 0% 0%
ב. קשיון נוח 20% 15%
ג. קשיון לא-נוח 40% 30%
ד. קשיון בעמדה בינונית, בין נוח
ובין לא-נוח 30% 20%
קשיון נוח - כף היד נמצאת בכיפוף
גבי של ^15 ^0^-25 ^0 ובאבדוקציה אולנרית
או נויטראלית.
קשיון לא-נוח - כף היד נמצאת
בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה
רדיאלית.
ה. הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם
אפשרות כיפוף גבי של ^15 ^0 10% 5%
ו. איבוד ה-PRONATIO וה-SUPINATIO
היד קבועה במצב של HYPERPRONATIO
או SUPINATIO 30% 20%
ז. איבוד ה-SUPINATIO וה-PRONATIO
או הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב
של PRONATIO בעמדה נויטרלית 20% 10%
הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה
מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון;
PSEUDOARTHROSIS OF CARPAL-SCAPHOID
.LUNATO-MALACIA ETC - אחוזי הנכות
ייקבעו בהתאם לסעיף 35.
 
סטיה רדיאלית ואולגרית
 
ציור מס.4
 
עמדת ביניים
 
42.שרירי הגפיים העליונים
(1)פציעת שרירי הכתף
א. TRAPEZIUS, SERRATUS MAGNUS
LEVATOR SCAPULAE
I. בצורה בינונית 10% 10%
III. בצורה קשה 30% 20%
ב. PECTORALIS MAJOR, LATISSIMUS
DORSI, TERRES MAJOR
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20% 20%
III. בצורה קשה 30% 30%
ג. DELTOIDEUS
I. בצורה בינונית 20% 10%
II. בצורה ניכרת 30% 20%
III. בצורה קשה 40% 30%
ד. ,SUPRASPINATUS, INFRASPINATUS
TERES MINOR, SUBSCAPULARIS
CORACOBRACHIALIS
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20% 10%
III. בצורה קשה 30% 20%
(2)פציעת שרירי המרפק
א. ,BICEPS, BRACHIALIS
BRACHIORADIALIS
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20% 20%
III. בצורה קשה 30% 30%
ב. TRICEPS, ANCONEUS
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20% 20%
III. בצורה קשה 30% 30%
ג. FLEXOR CARPI, DIGITI
I. בצורה בינונית 10% 10%
II. בצורה ניכרת 20% 10%
III. בצורה קשה 30% 20%
ד. EXTENSOR CARPI, DIGITI
I. בצורה בינונית 10% 0%
II. בצורה ניכרת 10% 10%
III. בצורה קשה 20% 10%
 
אצבעות הידיים
 
43. קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה
(1)אגודל
א. קטיעת אגודת עם עצם המסרק או חלק ממנה 25% 20%
ב. קטיעת שני גלילים או גליל וחצי 20% 15%
ג. קטיעת הגליל הסופי 15% 10%
ד. קטיעת חצי הגליל הסופי 8% 8%
(2) אצבע 2
א. קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או חלק ממנה 15% 12%
ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים 12% 10%
ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים 10% 10%
ד. קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו 5% 5%
(3) אצבע 3
א. קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ממנה 15% 12%
ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים 12% 10%
ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים 10% 10%
ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו 5% 5%
(4)אצבע 4 או אצבע 5
א. קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם המסרק או חלק ממנה 10% 10%
ב. קטיעת לפחות 2.5 גלילים 10% 8%
ג. קטיעת 2 או 1.5 גלילים 8% 5%
ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו 5%
44. קשיון אצבעות היד
קשיון לא-נוח של האצבעות - קשיון
באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר
אינו מאפשר תפיסה או פתיחת היד
ומפריע לפעולת האצבעות הסמוכות;
קשיון לא-נוח של האגודל -
תנוחה המונעת אחיזה:
קשיון נוח - קשיון המאפשר תפיסה
ובאגודל הוא מאפשר אחיזה (PINCH) -
(1) קשיון לא-נוח של האצבעות -
ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע
לגבי קטיעה בלי ראש עצם המסרק.
(2) קשיון נוח של האגודל 10%
(3) קשיון נוח של אצבע 2 7%
(4) קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או 5% 5 5%
54. MALLET FINGER
(1) של האגודל או של אצבע 2 7%
(2) של יתר האצבעות (פרט לאצבע 1
ואצבע 2) לכל אצבע 5%
בפגימות מרובות של אצבעות הידיים;
קטיעות, קשיון בפרקי האצבעות או
פגימות אחרות וכן בשילוב פגימות
שונות, ייקבעו אחוזי הנכות לאחר
סיכום אחוזי הנכות לכל פגימה ופגימה
בהתאם לסעיפים 45,44,43.
46. האגן
שינוי צורת האגן:
(1) אין השפעה על האברים הפנימיים
שבאגן ואין הגבלה בתנועות 0%
(2) ישנה השפעה על האברים הפנימיים
שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות - אחוזי
הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנגרמות
לאברים הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי
הנכות עבור הגבלת התנועות, לפי תקנה 12 לתקנות אלו.
(3( SYMPHYSIOLYSIS או תזוזה של מחצית
האגן עם נזק בפרק SACROILIACA והפרעות
סטטיות או הפרעות בהליכה 25%
47. עצמות הגפיים התחתונים
(1)אי התאחות של עצם ה-FEMUR
א. הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי 50%
ב. מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך
ברגל גם בעזרת מכשיר 70%
(2) חיבור גרוע של עצם הירך או של
השוקה (TIBIA)
(FAULTY UNION OF FEMUR OR TIBIA)
א. ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים 10%
ב. עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו
בהתאם להגבלה. לענין זה, חיבור
גרוע של אחת מהעצמות הנ"ל, פירושו - סטיה של הציר
מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד
להפרעה בסימטריה של הגפיים.
(3) אי-התאחות של הטיביה והפיבולה או
הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות
שימוש במשענת 30%
(4)אי-התאחות עצמות ה-TARSUS או
METATARSUS או תוצאות אחרות של פציעות
בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות
א. בצורה קלה 0%
ב. בצורה בינונית 10%
ג. בצורה קשה 20%
ד. בצורה קש מאד 30%
(5)התקצרות של רגל אחת
א. עד 2 סנטימטרים 0%
ב. מעל ל- 2 ועד 3 סנטימטרים 5%
ג. מעל ל- 3 ועד 5 סנטימטרים 10%
ד. מעל ל- 5 ועד 7.5 סנטימטרים 20%
ה. מעל ל- 7.5 סנטימטרים 40%
(6) קטיעת הגף התחתון
א. בפרק הירך 80%
ב. בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש 80%
ג. באמצע הירד או בשליש התחתון, ישנה
אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי 65%
(7) קטיעת השוק
א. עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר
מיתר הברך או בסמוך לזה 55%
ב. ביותר מ-5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר
מיתר הברך, כולל AMPUTATION SYME'S 50%
48. הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים
(1) פרק הירך
א. מפרק נד 70%
ב. קשיון לא-נוח 50%
ג. קשיון נוח 40%
לענין זה, קשיון נוח, - מצב בו הגוף נמצא
בכיפוף מ- ^0^ 20 עד ^0^ 30, האבדוקציה היא מ- ^0 ^0
עד ^0^ 10, הרוטציה - נויטרלית.
 
פרק הירך - ציור מס.5
הגבלות התנועה בכיפוף
 
ד. הגבלה במתיחה (EXTENSIO),
הגף איבד התנועה בזווית מ- ^0^ 0 עד ^0^ 15 15%
ה. הגבלה בכיפוף המפריעה לישיבה 20%
ו. הגבלה בהטייה (ABDUCTIO), קירוב
(ADDUCTIO) או סיבוב (ROTATIO) של הגף 20%
ז. הגבלה בינונית בכל התנועות 30%
(2) הברך
א. אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת
תחת כובד משקל הגוף לצד אחד 30%
ב. אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעקמות
הברך תחת כובד משקל הגוף 20%
ג. קשיון נוח 30%
ד. קשיון לא-נוח 50%
קשיון לא-נוח - פירושו; עמדת הברך ביישור
יתר של יותר מ- ^0^ 01 )GENU RECURVATUM)
או כיפוף ביותר מ- ^0^ 30 או סטיה
צדדית (VALGUS VARUS) של יותר מ- ^20 ^0.
ה. הגבלת תנועות הכיפוף
I. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ^0^ 0 עד ^0^ 90 0%
II. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ^0^ 0 עד ^0^ 70 5%
III, הכיפוף אפשרי בזווית מ- ^0^ 0 עד ^45 ^0 0%
IV. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ^0^ 0 עד ^0^ 30 20%
V. הכיפוף אפשרי בזווית מ- ^0^ 0 עד ^0^ 15 30%
ו. הגבלה ביישור הברך -
I. יישור הברך אפשרי עד ^0^ 5 0%
II. יישור הברך אפשרי עד ^0^ 10 10%
III. יישור הברך אפשרי עד ^0^ 15 20%
IV. יישור הברך אפשרי עד ^0^ 30 40%
V. יישור הברך אפשרי עד ^0^ 45 50%
 
פרק הברך - ציור מס.6
מדידת הגבלות התנועה
 
ז. נזק במניסקוס
I. נזק במניסקוס בצורה קלה 10%
II. נזק במניסקוס עם LOCKING 20%
III. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס
ללא הפרעות תפקודיות 0%
IV. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס,
קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול
קל של השרירים 10%
(3) קרסול
א. הגבלה ניכרת של התנועות בקרסול 10%
ב. קשיון נוח 20%
ג. קשיון לא-נוח 30%
49. כף הרגל
(1) רגל שטוחה PES PLANUS - PES VALGUS
חד או דו-צדדית
א. בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי כף
הרגל חפשיות; אין כיווץ-שרירים 0%
ב. בצורה בינונית - ישנה הגבלה בתנועות בפרקי הטרסוס 10%
ג. בצורה קשה - קיים כיווץ-שרירים
ו-CALLOSITAS נרחבים 20%
(2) PES CAVUS חד או דו-צדדית
א. בצורה קלה, התנועות בפרקי כף הרגל חופשיות 0%
ב. עם כיווץ קבוע (CLAWING) של האצבעות
והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל 10%
ג. הדפורמציה המתוארת בסעיף-קטן ב בצורה
יותר קשה ועם CALLOSITAS נרחבים 15%
ד. בצורה קשה מאד 20%
ה. TALIPES CAVOVARUS קשה 30%
ו. הגבלת התנועות בפרקי כף הרגל;
SUBTALAR JOINT או JOINTS TARSAL עם
דפורמציה או כאבים 20%
(3) קשיון נוח של פרקי ה-TARSUS
כגון אחרי TRIPLE ARTHRODESIS 10%
(4) METATARSALGIA טראומטית אחרי דפורמציה
של הקשת הרחבית 10%
(5) קטיעה לפי LISFRANC או לפי CHOPART
עם נטיה לעמדת EQUINUS 30%
(6) קטיעה כמתוארת בסעיף-קטן (5) לאחר
ארטרודזיס בתנוחה נוחה. 25%
(7) קטיעה TRANSMETATARSAL 25%
50. אצבעות הרגל
(1) קטיעת האצבעות:
א. של כל האצבעות
I. עם ראשי ה- METATARSALIA 25%
II. בלי ראשי ה- METATARSALIA 15%
ב. של אצבע 1
I. עם ראש ה-METATARSUS 20%
II. בלי ראש ה-METATARSUS 10%
ג. של אצבע בודדת או שתי אצבעות, פרט לבוהן
I. עם ראש ה- METATARSUS 10%
II. בלי ראש ה- METATARSUS 5%
ד. של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן
I. עם ראש ה- METATARSUS 15%
II. בלי ראש ה- METATARSUS 10%
(2) HALLUX VALGUS חד-צדדית קשה 5%
(3) HALLUX RIGIDUS 10%
(4) אצבע פטיש
א. אצבע בודדת 0%
ב. בכל האצבעות, חד-דדית ומבלי PES CAVUS 10%
(5) המצב שלאחרי ניתוח של HALLUX VALGUS
כשהוא מלווה בהרחקת ראש ה-METATARSUS 10%
(6) מצב שלאחרי ניתוח HALLUX VALGUS
תוך כדי שמירת ראש ה-METATARSUS 5%
51. שרירי הגפיים התחתונים
(1) פציעת קבוצת השרירים
.PYRIFORMIS, GAMELLUS, OBTURATOR, QUADRATUS FEM
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה ניכרת 20%
ג. בצורה קשה 30%
(2) GLUTEUS MAXIMUS, MEDIUS, MINIMUS
א. בצורה בינונית 20%
ב. בצורה ניכרת 30%
ג. בצורה קשה 50%
(3) LILIO-PSOAS, PECTINEUS
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה ניכרת 20%
ג. בצורה קשה 30%
(4) ADDUCTOR LONGUS, BREVIS, MAGNUS, GRACILIS
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה ניכרת 20%
ג. בצורה קשה 30%
(5( ,SARTORIUS, RECTUS FEMORIS, VASTUS EXTERNUS
INTERMEDIUS-INTRNUS, TENSOR FASCIAE LATAE
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה ניכרת 20%
ג. בצורה קשה 30%
(6( SEMITENDINOSUS, BICEPS FEMORIS, SEMI-MEMBRANOSUS
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה ניכרת 20%
ג. בצורה קשה 30%
(7( .TIBIALIS ANTERIOR,EXTENSOR DIGIT
LONGUS, PERONEUS TRETIUS
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה ניכרת 10%
ג. בצורה קשה 20%
(8( ,TTRICEPS SURAE, TIBIALIS POSTERIOR
,PERONEUS LONGUS, FLEXOR HALLUSIC LONGUS
FLEXOR DIGIT., LONGUS, POPLITEUS
 
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה ניכרת 20%
ג. בצורה קשה 20%
(9( .EXTENSOR HALLUCIS BREVIS, EXTENSOR DIGIT
BREVIS, INTEROSSEI
א. בצורה בינונית 10%
ב. בצורה ניכרת 20%
ג. בצורה קשה 30%
לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?
שלח

מאמרים נוספים בתחום

ביטוח לאומי- תביעות פיצויים לנפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.  

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.  

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... 

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.