www.what2do.co.il

תסמונות נרולוגיות אחוזי נכות

דרגו את המאמר

תסמונות נרולוגיות אחוזי נכות

פרק שלישי

תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות

 

29. תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים

 

                                                                               ימין            שמאל

 

(1) המיפלגיה (Hemiplegia)

א. חלקית

I. בצורה קלה                                                          30%            20%

II. בצורה בינונית                                                    50%            40%

III. בצורה קשה                                                      70%            60%

ב. שלמה עם קונטרקטורות                                    100%          100%

בהמיפלגיה חלקית - אחוזי הנכות ייקבעו לפי

המצב התפקודי של היד.

(2) פרפלגיה (Paraplagia)

א. בצורה קלה                                                                        20%

ב. בצורה בינונית                                                                    50%

ג. בצורה קשה                                                                         80%

ד. בצורה מוחלטת (חוסר תנועתיות מוחלטת)                        100%

(3) Quadriplegia

א. בצורה קלה                                                                        60%

ב. בצורה בינונית                                                                    80%

ג. בצורה קשה                                                                         100%

בעד הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד כוח-גברא היכולים

להופיע בצורות הקלות בסעיפים-קטנים (1), (2), (3) - ייקבעו

אחוזי-נכות נוספים לפי הסעיפים המתאימים.

(4) Monoplegia

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים

הפריפריים; במקרים עם קונטרקטורה בהתאם למצב התפקודי.

(5) פגימות בעצבי המוח

א. עצב (Trigeminus) V

I. בצורה קלה                                                                             10%

II. בצורה בינונית                                                                       20%

III. בצורה בינונית, עם הפרעות תחושתיות ניכרות                    30%

IV. בצורה קשה                                                                          40%

ב. עצב (Facialis) VII

I. בצורה קלה                                                                             0%

II. בצורה בינונית                                                                       10%

III. בצורה קשה                                                                         30%

ג. עצב (Vagus) X

I. בצורה קלה מאד                                                                    0%

II. בצורה קלה                                                                           10%

III. בצורה בינונית                                                                      20%

ד. עצב (Accessorius) XI

I. בצורה קלה                                                                             0%

II. בצורה בינונית                                                                       10%

III. בצורה קשה                                                                         20%

ה. עצב (Hypoglossus) XII

I. בצורה קלה                                                                             10%

II. בצורה בינונית                                                                       30%

III. בצורה קשה                                                                         40%

(6) Neuritis

I. בצורה קלה                                                                             0%

II. בצורה בינונית                                                                       10%

III. בצורח ניכרת                                                                        30%

IV. בצורה קשה                                                                          50%

(7) Aphasia

א. אפזיה דיזארטרית, עם הפרעות בהיגוי בלבד

I. בצורה קלה                                                                             10%

II. בצורה בינונית                                                                       20%

III. בצורה קשה                                                                         40%

ב. אפזיה תחושתית או מעורבת (הפרעה של השפה הפנימית)

I. עם אפשרות של תקשורת עם הזולת                                      60%

II. ללא כל אפשרות של תקשורת עם הזולת

הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי                                     100%

(8) הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה-

פירמידליות כגון : , Choreo-Athtosis

Chorea, Athetosis

                                                                               ימין            שמאל

I. בצורה קלה                                                          30%            20%

II. בצורה בינונית                                                    40%            30%

III. בצורה קשה                                                      50%            40%

האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון

יחד. במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי

הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים

הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום.

(9) מחלת פרקינסון (Morbus Parkinson)

א. חצי גוף

I. בצורה קלה                                                          30%            20%

II. בצורה בינונית                                                    40%            30%

III. בצורה קשה                                                      50%            40%

ב. גף עליון בלבד

I. בצורה קלה                                                          20%            10%

II. בצורה בינונית                                                    30%            20%

III. בצורה קשה                                                      40%            30%

ג. גף תחתון בלבד

I. בצודה קלה                                                          10%            10%

II. בצורה בינונית                                                    20%            20%

III. בצורה קשה                                                      30%            30%

(10) Tic

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונוירוזיס.

(11) אנצפלופטיה (Encephalopathia)

(Chronic post traumatic brain syndrome)

בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים,

תופעות אפילפטיות, הפרעות-דיבור, ירידה

ברמה השכלית, שינויים באישיות ובדומה -

ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים

המתאימים.

30. הפרעות פרכוסיות

(1) כפיון (Grand Mal)

בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה,

הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן :

א. לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים                            0%

ב. בצורה קלה - היו  4-1 התקפים במשך שנתיים                      10%

ג. בצורה בינונית - היה בממוצע התקף אחד ב4 - 3- חדשים       30%

ד. בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים               50%

ה. בצורה קשה - היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש           80%

ו. בצורה קשה מאד - היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש    100%

(2) כפיון מלווה בהפרעות נפשיות

פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים-קטנים (1)(א)

עד (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או

הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית

וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו.

(3) התקפים ליליים בלבד

הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות

המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן.

(4) כפיון פסיכומוטורי

אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או

בהתאם לשכיחותו ועו, צמתן של ההפרעות הבלתי-פרכוסיות.

(5) Petit Mal) Minor Seizures)

התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן

מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות

אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות

בחשיבה, במצב-רוח, בזכירה וכדומה)

I. לא היו התקפים במשד שנתיים

II. היו בממוצע מדי חודש בחודשו

א. בצורה קלה - לא יותר משני התקפים                                   10%

ב. בצורה בינונית - יותר משני התקפים אך לא יותר מ- 4          20%

ג. בצורה ניכרת - יותר מ- 4 התקפים                                         40%

ד. בצורה קשה - מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע     60%

ה. בצורה קשה מאד - מצבי-סטטוס חוזרים                              100%

(6) התקפים ג'קסוניים (Jacksonian) או מוקדים תנועתיים או

תחושתיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים-קטנים (5)-(1)

בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות.

31. עצבי הגפיים העליונים

(1) קבוצת השרשים ((Radicular group

העליונה או האמצעית או התחתונה

                                                                               ימין            שמאל

א. שיתוק חלקי

I. בצורה קלה                                                          20%            10%

II. בצורה בינונית                                                    40%            30%

III. בצורה קשה                                                      50%            40%

ב. שיתוק מלא                                                        70%            60%

(2) כל קבוצת השרשים (Plexus)

א. שיתוק חלקי

I. בצורה קלה                                                          20%            10%

II. בצורה בינונית                                                    40%            30%

III. בצורה קשה                                                      60%            50%

ב. שיתוק מלא                                                        80%            70%

(3) שיתוק עצב Radialis

א. שיתוק חלקי

I. בצורה קלה                                                          20%            10%

II. בצורה בינונית                                                    30%            20%

III. בצורה קשה                                                      40%            30%

ב. שיתוק מלא                                                        60%            50%

(4) שיתוק עצב Medianus

א. שיתוק חלקי

I. בצורה קלה מאד                                                 5%              5%

II. בצורה קלה                                                        10%            10%

III. בצורה בינונית                                                   30%            20%

IV. בצורה קשה                                                       40%            30%

ב. שיתוק מלא                                                        60%            50%

(5) שיתוק עצב Ulnaris

א. שיתוק חלקי

I. בצורה קלה מאד                                                 0%              0%

II. בצורה קלה                                                        5%              5%

III. בצורה בינונית                                                   20%            10%

VI. בצורה קשה                                                       30%            20%

ב. שיתוק מלא                                                        50%            40%

(6) שיתוק עצב Musculo-cutaneus

 Circumflexus humeri או

א. שיתוק חלקי

I. בצורה קלה                                                          0%              0%

II. בצורה בינונית                                                    10%            10%

III. בצורה קשה                                                      20%            10%

ב. שיתוק מלא                                                        30%            20%

שיתוק עצב Thoracalis longus

א. שיתוק חלקי

I. בצורה קלה או בינונית                                        0%              0%

II. בצורה קשה                                                        10%            10%

ב. שיתוק מלא                                                        20%            10%

במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה

להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב -

ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד.

32. עצבי הגפיים התחתונים

(1) (Sciatis Nerve) N. ischiadicus

א. שיתוק חלקי

I. בצורה קלה                                                                             10%

II. בצורה בינונית                                                                       20%

III. בצורה קשה                                                                         40%

ב. שיתוק מלא                                                                           60%

(2) (Common Personal Nerve) - N. popliteus externus

א. שיתוק חלקי

I. בצורה קלה                                                                             10%

II. בצורה בינונית                                                                       10%

III. בצורה קשה                                                                         20%

(3) Superficial Peroneat Nerve) N. musculo-culaneus)

א. שיתוק חלקי

I. בצורה קלה או בינונית                                                           0%

II. בצורה קשה                                                                           10%

ב. שיתוק מלא                                                                           20%

(4) Deep peroneal Nerve) N. tibialis anterior)

א. שיתוק חלקי

I. בצורה קלה                                                                             0%

II. בצורה בינונית                                                                       10%

III. בצורה קשה                                                                         20%

ב. שיתוק מלא                                                                           30%

(5) (Tibial Nerve) N. tibialis posterior

א. שיתוק חלקי

I. בצורה קלה                                                                             10%

II. בצורה בינונית                                                                       10%

III. בצורה קשה                                                                         20%

ב. שיתוק מלא                                                                           20%

(6) N. femoralis or N. cruralis

א. שיתוק חלקי      

I. בצורה קלה או בינונית                                                           10%

II. בצורה קשה                                                                           20%

ב. שיתוק מלא                                                                           30%

 

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?
שלח

מאמרים נוספים בתחום

ביטוח לאומי- תביעות פיצויים לנפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.  

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.  

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... 

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.