www.what2do.co.il

מערכת אורו גניטלית

דרגו את המאמר

מערכת אורו גניטלית

פרק שני

 

המערכת האורו-גניטלית

 

22. כליות

(1) צניחת הכליות (Ptosis או כליה נודדת (Rem migrans

א. ללא הפרעות                                                                         0%

ב. ישנן הפרעות - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.

(2) כליה בצורת פרסה (Horse shoe kidney)

א. ללא סיבוכים                                                                        0%

ב. ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.

(3) כריתת חלקית של כליה אחת

א. ללא הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה והכליה השניה

ב. קיימים סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.

(4) כריתת כליה

א. כריתת כליה אחת, ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה        30%

ב. כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות קלות

בפעולת הכליה השניה                                                                60%

ג. כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות בפעולת הכליה השניה

הגורמות להפרעות קשות בפעולות הדם והלב.

(5) כליה שאינה פועלת (Non functionning kidney)

א. אין יתר לחץ דם, אין הפרעות בכליה השניה                         30%

ב. ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסיבוכים.

(6) הפרשת חלבון בשתן בצורה כרונית

א. Orthostatic albuminuria                                                         0%

ב. מסיבה בלתי-ידועה, ללא בצקת, בלי עליות

לחץ הדם וללא הפרעה בתפקודי הכליות                                   10%

(7) דלקת-כליות כרונית

א. הפרשת-חלבון קבועה בשתן, עם גלילים

במשקע, בלי בצקת, בלי עליה של לחץ הדם,

ללא Uremia                                                                               20%

ב. כמתואר בסעיף-קטן (א) עם בצקת, עם עליה

קלה של לחץ הדם ולא Uremia                                                  30%

ג. תסמונת נפרוטית בולטת או עליה בינונית בלחץ הדם, פגיעה

בתפקודי הכליה, אוראה (Urea) בדם עד 50 מג"ר אחוז              50%

ד. תסמונת נפרוטית בולטת או עליה ניכרת של לחץ הדם,

אוראה (Urea) בין 50 ל- 80 מג"ר אחוז                                      80%

ה. עם הפרעות קשות מצג הכליות ומחזור הדם,

החולה איננו מסוגל לעבודה                                                                               100%

(8) Pyelonephritis chronica                                                                                אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם

למצב לפי סעיף- קטן (7).

(9) אבני הכליות

אבנים בכליה אחת, התקפים נדירים, ללא הפרעה

בתפקודי הכליות או ללא פגיעה במצב הכללי                            10%

ב. אבנים בכליה אחת, התקפים תכופים עם זיהום, ללא פגיעה

בתפקוד הכליה                                                                          20%

ג. אבני-יציקה בכליה אחת, עם זיהום כרוני,

ללא הפרעה בכליה השניה                                                          40%

ד. אבני-כליות דו-צדדיות, התקפים נדירים                               20%

ה. אבני-כליות דו-צדדיות, התקפים תכופים                             

עם או בלי זיהום או הפרעה הידרומכנית                                   40%

ו. מצב אחרי ניתוח אבני-כליה מצד אחד, לא

נשארו אבנים, פעולת הכליה תקינה                                          0%

קיים זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליה, אחוזי הנכות

ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיפים - קטנים (7) או (10).

(10) Hydronephrosis

א. אקטזיה של אגן הכליה, ללא הפרעות                                   0%

ב. בצורה קלה, התקפים נדירים, ללא דלקת                              10%

ג. בצורה בינונית, התקפים תכופים, עם או בלי דלקת               30%

ד. עם זיהום או Pyonephrosis                                                    50%

(11) Essential Haematuria המטוריה מיקרוסקופית, ללא

גלילים בשתן, ההמוטוריה מופיעה בקביעות, ללא כל הפרעות

לא מבחינה קלינית ולא מבחינה תפקודית                                10%

23. שלפוחית השתן ודרכי השתן

(1) אורטר

אבנים באורטר והיצרות האורטר - אחוזי הנכות

ייקבעו לפי סעיף 22(10).

(2) שלפוחית השתן

א. דלקת כרונית של שלפוחית השתן

I. דלקת קלה, ללא הפרעות                                                                               0%

II. דלקת קלה, עם תאי-מוגלה בשתן עם תכיפות

בהטלת שתן ביום ובלילה                                                          10%

III. דלקת בינונית, עם תכיפות בהטלת השתן

ביום ובלילה, עם כאבים ועוויות                                                20%

IV. דלקת קשה, עם תכיפות בהטלת השתן פעם

לשעה או יותר, כשהשלפוחית מצומקת                                     50%

V. אי-שליטה או אי-עצירה של מתן השתן ומצב

המצריך שימוש מתמיד במכשירים                                            70%

ב. דלקת בדפנות השלפוחית עם כיבים בתת-רירית

(Hunner's Ulcer)                                                                         60%

ג. אבן בשלפוחית, עם סימני-הפרעה בתפקוד -

אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן (2)א.

ד. ניצור השלפוחית fistula vesicae                                              50%

(3) שופכה

א. היצרות השופכה (Uretra)

I. בצורה קלה עד בינונית, אחרי הבראה

המצריכה רק הרחבות בודדות (2-1 פעמים לשנה)                      10%

II. המצריכה הרחבות כל 2-3 חדשים                                         20%

III. המצריכה הרחבות תכופות, עם דלקת בשלפוחית                30%

ב. ניצור בשופכה

I. בצורה קלה, עם הפרשה לסרוגין                                             20%

II. בצורה בינונית: ניצור אחד עם הפרשה תמידית המצריכה

שימוש במכשיר או שימוש תמידי בחמרי-חבישה                      40%

III. בצורה קשה: ניצורים קשים ורבים, עם ניקוז מתמיר המצריך

שימוש תמידי במכשירים או החלפות רבות של חמרי-חבישה    70%

IV. ניצורים רבים ב- Perinaum                                                   100%

24. אשכים ואברי המין של הזכר

(1) Varicocoele

א. חד או דו-צדדי, ללא הפרעות או עם הפרעות בלתי-ניכרות    0%

ב. עם הפרעות ניכרות                                                                10%

(2) Hydrocoele חד או דו-צדדי                                                    0%

(3) חוסר אשך אחד והשני תקין                                                 20%

(4) אבדן שני האשכים

א. אצל גבר עד גיל 45, מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות        50%

ב. אצל גבר מעל לגיל 45 עד 60 שנה, מלווה

בהפרעות נוירו-אנדוקריניות                                                      40%

ג. מעל לגיל 60                                                                           25%

(5) אבדן חלקי של ה- Penis                                                      30%

(6) אבדן של ה-Penis                                                                 60%

(7) אספרמיה חבלתית

א. עד גיל 45                                                                              20%

ב. מעל לגיל 45                                                                          10%

לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום

בו נוצרה הפגימה.

25. אברי המין של האשה

(1) דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת של

אברי מין האשה

א. ישנן הפרעות, המצב הכללי טוב                                                       0%

ב. ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי משביע רצון                     10%

ג. ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי ירוד ואין סיכויים להטבה                        20%

(2) מצב לאחר כריתת שחלות

א. כריתה של שחלה אחת, עם או בלי כריתה

חלקית של השחלה השניה                                                                                 10%

ב. כריתה של שתי השחלות

I. עד גיל 50                                                                                40%

II. אחרי גיל 50                                                                          20%

(3) מצב לאחר כריתת הרחם

א. עד גיל 50                                                                              40%

ב. אחרי גיל 50                                                                           20%

(4) מצב לאחר Panhyserectomy

א. עד גיל 50                                                                              50%

ב. אחרי גיל 50                                                                           30%

(5) צניחת הנרתיק והרחם

((Prolapsus vaginae et uteri                                                  30%

(6) ניצורים של אברי המין של האשה

א. ניצור בין שלפוחית השתן ואברי המין ((Fistula vesico-genit  50%

ב. ניצור בין החלחלה ואברי המין (Fistula recto-genit)                50%

לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו

נוצרה הפגימה.

26. שחפת אורוגניטלית

א. בתקופה החריפה והפעילה                                                    100%

ב. שחפת כרונית, עם שינויים רנטגניים

ברורים, הפרשה של מתגיקוך לסרוגין                                       60%

ג. שחפת בלתי-פעילה תוך תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות                30%

ד. שחפת בלתי-פעילה בתום תקופת השנתיים לאחר הפסקת

הפעילות                                                                                    10%

27. עקרות

עקרות

א. כשגורמיה אינם ברורים                                                                                30%

ב. כשגורמיה ברורים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי אחוזי הנכות

הגבוהים ביוחר שנקבעו בשביל הפגימות שגרמו לעקרות ולא

פחות מ- 30%. לא יינתנו אחוזי-נכות נפרדים בעד העקרות

בנוסף לאחוזי הנכות לפי הפגימות שגרמו עקרות.

28. מצב לאחר כריתת שד או שדיים

א. שד אחד

I. עד לגיל 30 שנה                                                                      30%

II. מעל לגיל 30 עד לגיל 45 שנה                                                 25%

III. מעל לגיל 45 שנה                                                                 15%

ב. שני השדיים

I. עד גיל 30 שנה                                                                        50%

II. מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה                                               40%

III. מעל לגיל 45 שנה                                                                 30%

לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי

גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?
שלח

מאמרים נוספים בתחום

ביטוח לאומי- תביעות פיצויים לנפגעי תאונות עבודה, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה.  

מהי ועדה רפואית? מי היא קובעת? מאמרים, עצות משפטיות ופניה אל עורכי דין באתר 

איך להתכונן לועדה רפואית? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין העוסקים בתחום הפיצויים 

במאמר זה ננסה לפרסם חלק מההטבות אשר ניתנו לנכי תאונת עבודה. כל ההטבות שסופקו לתובעים הנ"ל, ניתנו בכפוף למבחנים שנקבעו בחוק, בתקנות ובפסיקה הנ"ל. זאת, למרות התכחשות המוסד לביטוח לאומי לזכאויות נכי תאונות עבודה ואי פרסום זכויות אלה.  

מהו ביטוח "נכות מתאונה"? האם חברת הביטוח יכולה "לשחק עם פרשנות הסעיף"? 

עשרות פסקי דין, מאמרים, עצות בנושאי תאונת עבודה, נכות ופניה אל עורכי דין באתר 

עובד בישראל אשר נפגע בתאונה שאיננה תאונת עבודה (לדוגמא, תאונה במהלך משחק כדורגל ביום חופש) יכול להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת "דמי תאונה"... 

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

מהי מחלת מקצוע? כיצד היא מוגדרת בפסיקה? פסקי דין, מאמרים ופניה אל עורכי דין באתר המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.