www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - ביטוח בריאות

ערעור על דחיית בקשה למימון השתלת כליה בקוסבו

בית הדין לעבודה דחה ערעור על החלטת וועדת ההערכה במשרד הבריאות אשר דחתה בקשה למימון השתלת כליה בקוסבו...


תביעת ביטוח לתשלום תגמולים בגין ניתוח קטרקט

עניינו של פסק דין זה בתביעה לתשלום תגמולי ביטוח, אשר באה לעולם לאחר שהנתבעת סירבה לשלם לתובע תגמולים בגין ניתוח (בשר"פ) קטרקט שנותח בעינו...


1