www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תביעת ביטוח

תביעה בגין ירידה בשווי הרכב לאחר תאונת דרכים על פי הערכת שמאי

התביעה הגישה חוות דעת שמאי העוסקת בירידת ערכו של רכב לאחר תאונת דרכים. ההגנה לא הציגה חוות דעת שמאי מטעמה אך טענה כי הערכתו של שמאי התביעה מופרכת ומוגזמת...


ביטוח רכב - המבטח הפסיק לשלם עבור ביטוח רכב

האם חברת ביטוח תפצה אדם אשר רכבו נגנב וזאת למרות שהאחרון "הפסיק לשלם את פרמיית הביטוח"?


ביטוח בריאות - תביעה לתגמולי ביטוח לאחר טיפול בסרטן בחו"ל

מבוטח היה זקוק לטיפול בסרטן אשר ניתן לעבור בחו"ל ואשר בישראל היה קיים העדר ניסיון בטיפולים אלו. האם חברת הביטוח תפצה?


האם ימחקו סעיפי דחיה נוספים אשר הצטרפו לתגובתה של חברת ביטוח לאחר דחיית תביעה

חברת הביטוח דחתה את תביעתה של המבוטחת מכמה סיבות. בכתב ההגנה בבית המשפט, לאחר שהמבוטח פנתה לערכאות, הוסיפה חברת הביטוח נימוקים נוספים. האם מעשה זה נעשה בדין?


סחבת מצד חברת ביטוח לא תגרום להתיישנות תביעה

בית המשפט קבע כי חברת ביטוח אשר נהגה כלפי מבוטח בחוסר תום לב, וגרמה לסחבת בטיפול בתביעתו, לא תוכל להעלות כנגדו טענת התיישנות...


מידת המחויבות של קופת חולים להציג את תנאי הביטוח המשלים

כאשר עולה השאלה הנוגעת למידת מחויבות קופת החולים לפרוש באופן גלוי ושקוף את תנאי הביטוח המשלים שהיא מספקת למבוטחיה, ישנם מקרים בהם קופות החולים פועלות על פי תקנון מעורפל שאינו ברור וגלוי באופן מלא למבוטחים ואז מתעוררת השאלה בדבר תוצאתה של פעולה שכזו...

 


דחיית תביעה כנגד מרצדס וכלמוביל לפרוץ שריפה באוטובוס
פס"ד, שניתן ע"י שופט בימ"ש השלום בחיפה, דניאל פיש, אשר דחה את תביעת חברת הבטוח מגדל כנגד מרצדס וכלמוביל, בגין פריצת שריפה באוטובוס מדגם מרצדס, שעה שהנתבעת 1 הינה יבואנית ומשווקת של האוטובוס והנתבעת 2 הינה יצרנית האוטובוס.

פשרה| תביעת ביטוח| אבדן כושר עבודה
תביעת נהג מונית בגין פוליסה לביטוח בריאות ולאובדן כושר עבודה מסוג "תלם" לתובע. בנוסף, הוציאה לו הנתבעת פוליסת אבדן כושר עבודה מסוג "יבול".

תביעה להחזר ההוצאות עקב הניתוח

תביעה כנגד חברת ביטוח להחזר הוצאות לאחר ניתוח מעקפים. האם חברת הביטוח הפרה את הפוליסה והחתימה את המבוטח על טופס ויתור תביעות תחת לחץ ושלא כדין?


הכרעת תביעת ביטוח על סמך בדיקת פוליגרף

בית המשפט קבע, על סמך בדיקת הפוליגרף, כי על הנתבעת לשלם פיצויים בגין הנזקים הישירים לרכב, תיקון הרכב וכן ירידת ערכו בסך כולל של 13,561 ₪...


פוליסת ביטוח מנהלים- פגיעה בכושר עבודה
תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פוליסת ביטוח מנהלים הכוללת נספח לביטוח בגין פגיעה בכושר עבודה.

מועד האירוע מתחיל את מרוץ ההתיישנות בתביעת ביטוח

האם תביעת ביטוח תידחה מחמת התיישנות? האם מרוץ ההתיישנות מתחיל לרוץ עם יום האירוע או עם יום התגבשות הנכות?


ביטוח סיעודי - תביעת פיצויים בגין מחלת הפרקינסון

מבוטח בביטוח חיים לקה בפרקינסון והגיש תביעה לכספי הביטוח. חברת הביטוח טענה כי המבוטח הפר כלפיה את חובת הגילוי. כיצד יפסוק בית המשפט?


נהג הצעיר מהגיל הרשום בפוליסת הביטוח היה מעורב בתאונה - האם פיצויים?

נזקים אשר נגרמו למשאית בתאונת דרכים לא יזכו לפיצויי מחברת הביטוח וזאת משום שהנהג המעורב היה צעיר מהגיל המינימאלי לפי הפוליסה...


גניבת רכב ותביעת ביטוח - האם מדובר במעשה מרמה?

חברת הביטוח טענה כי התביעה לתשלום פוליסת גניבות הרכב הינה תביעה שיסודה במעשה מרמה. האם בית המשפט יקבל טענותיה?


פוליסת ביטוח חבות מעבידים - האם חברת הביטוח התרשלה בטיפול בתיק?

התובע היה מבוטח אצל הנתבעת בפוליסה לביטוח חבות מעבידים. במסגרת תביעה אשר הוגשה כנגד התובע, ניתן כנגדו פסק דין בהעדר. האם פסק הדין בהעדר ניתן בשל מחדלי התובע, או שמא היה על חברת הביטוח הנתבעת להיכנס בנעליו ולייצגו?


תביעת חברת ביטוח בגין אי תשלום פרמיה

תביעת חברת ביטוח בגין אי תשלום פרמיה. האם התביעה תתקבל בבית המשפט?


תביעה בגין פוליסת ביטוח נגד גניבת רכב

אדם הגיש תביעה בגין גניבת רכבו. חברת הביטוח טענה כי אירוע הגניבה לא התרחש מעולם...


תגמולי ביטוח - פוליסת ביטוח מחלה
תביעה לחיוב חברת הביטוח, לתשלום הפרש תגמולי ביטוח בשל ניתוח וכן לתשלום תגמולי ביטוח בגין מחלה קשה להם הוא זכאי, לטענתו, על פי פוליסות ביטוח שרכש מאת הנתבעת...

<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7