www.what2do.co.il

פסקי דין אחרונים - תביעת ביטוח

הומוסקסואל יקבל קצבת שאירים של בן זוגו המנוח

פסיקה תקדימית של בית המשפט הכירה בזכאותו של הומוסקסואל, אשר ניהל בסתר חיי משפחה עם בן זוגו, לקצבת שאירים של בן הזוג המנוח...


השתתפות בנזקי צד שלישי במסגרת פוליסת ביטוח
נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים שבמסגרתה הוגדר רכבו כ"אובדן מוחלט", נאלץ להתמודד עם תביעה מצד חברת הביטוח שהעניקה לו ביטוח "מקיף"...

פיצויי על תאונת דרכים בחו"ל - הודעה על האירוע לאחר שנה
בית המשפט השלום בתל אביב נדרש לדון בתביעה לפיצויים מחברת ביטוח, בגין תאונת דרכים שארעה למבוטח בתאילנד...

טייס אשר הרס מטוס בגין רשלנות יפצה את חברת ההשכרות
האם אדם אשר שכר מטוס לצורך טיסה פרטית וגרם לו נזקים בעקבות תאונה (עד כדי אובדן ערכו באופן מוחלט) חייב בתשלום פיצויים לחברה בגין האירוע?

מרמה בתביעת ביטוח - פטור מלא מתשלום התגמול
חברת ביטוח אשר הייתה אמורה לפצות חנות שטיחים בהרצליה בעקבות פריצה שארעה במקום, הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי וטענה כי יש לפטור אותה מתשלום דמי הביטוח, בגין חשד למרמה בנוגע לעובדות המקרה...

דחיית תביעה של חב' ביטוח בהעדר הבאת הסוכן לעדות

להלן תביעה של חברת ביטוח אשר הוגשה כנגד מבוטח - בסדר דין מקוצר - ונדחתה בשל אי הבאת סוכן הביטוח לעדות...


ביטול פוליסת ביטוח בשל אי תשלום פרמיה

אחד ההסדרים הללו, קיים בסעיף 15 ונוגע לפרוצדורת הביטול של פוליסת ביטוח, על ידי המבטח, במקרה שלך אי תשלום הפרמיה. על פי הסעיף, כדי לבטל פוליסה בגין אי תשלום פרמיה, חברת הביטוח צריכה לבצע הליך בעל 3 שלבים...


תביעה בגין עסקאות בין שמאי רכב, חברת ביטוח וסוחר מכוניות

היקף אחריות בעל רכב שנפגע בתאונה והוגדר טוטל לוסט - כאשר המכונית נמכרה על ידי חברת הביטוח...


מועד כניסת חוזה הביטוח שנכרת בין הצדדים?

האם אדם יהנה מכיסוי ביטוחי לאחר שרכש את הפוליסה, ולמרות שחברת הביטוח טרם ביצעה את החיתום הדרוש?


פרשנות פוליסת ביטוח חיים לגבי המונח אשת המבוטח

להלן פסק דין ובו מאבק על תגמולי פוליסת ביטוח חיים בין הידועה בציבור לבין גרושתו של המנוח...


חיוב חברות ביטוח לשאת בתשלומים למס הכנסה במקום מבוטחיה

האם חברת ביטוח שהתחייבה כלפי מבוטח שכספים מסוימים יהיו פטורים ממס, ובסופו של היום החקיקה השתנתה והכספים חויבו במס, תשפה את המבוטח?


תשלום פרמיות לסוכן ביטוח כמוהו כתשלום לחברת הביטוח

מבוטח שילם פרמיה לסוכן ביטוח אשר תיווך בינו לבין חברת הביטוח, אך הכספים לא הועברו למבטחת בפועל. האם הוא יזכה בגמול הביטוחי?


שאלון של חברת הביטוח

אדם הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח. במסגרת שאלון אשר נשלח לאחרון לפני דיון ההוכחות, התבקש הוא לענות על שורה של שאלות. עורך דינו טען כי שאלות רבות בשאלון זה לא היו רלבנטית לסוגיה נשוא התובענה...


תביעת שיפוי להשבת סכומי הפיצויים בין חברות ביטוח
אי מתן אפשרות למבטחת להגיש תביעת תחלוף כנגד עובד שהתרשל פלט כדור ופצע קשות עובד אחר במסגרת עבודתו

תשלום ריבית בגין חוסר תום הלב במסגרת מתן תגמולים למבוטח
חיוב חברת בטוח "מגדל"בריבית מיוחדת בשווי 10%, בגין התנהלותה חסרת תום הלב במסגרת מתן תגמולים למבוטח בגין רכב יגואר שנגנב ...

הסכמה דיונית לעריכת בדיקת פוליגרף לנציגו של מבוטח

האם ניתן לקבל תוצאות בדיקת פוליגרף כראיה במשפט אזרחי, וזאת כאשר בעלי הדין הסכימו על עריכת הבדיקה?


ביטוח חיים: מי זכאי לסכומי הביטוח במותו: המוטבים או הנושים?

להלן תביעה לעיקול כספי פוליסת ביטוח חיים לאחר מותו של חייב. הנושים טוענים כי הזכויות בכספים שלהם, ואילו המוטבים טוענים כי הזכויות שלהן מכוח הפוליסה...


פסק דין בנושא גביית דמי ביטוח לאחר קרות מקרה ביטוח
קביעת המחוזי כי עם קרות מקרה בטוח שגרם להפיכת מבוטח לסיעודי לצמיתות (להבדיל ממצב זמני) אין להמשיך ולגבות ממנו את דמי הבטוח ...

שברי מאמץ בתור מקרה ביטוח בפוליסת ביטוח תאונות אישיות

דוור לקה בשברי מאמץ במהלך יום עבודתו והגיש תביעת ביטוח כנגד חברת הביטוח בגין תאונת עבודה. חברת הביטוח כפרה בחבות בטענה כי מדובר במחלת מקצוע, ולא בתאונה...

 


ביטוח חיים - תביעה לתשלום תגמולי ביטוח

תביעה לתשלום ביטוח חיים אשר נדחתה על ידי חברת הביטוח בטענה של הסתרת מצב בריאותי...


<<   הקודם  1  2  3  4  5  6  7  לעמוד הבא    >>