www.what2do.co.il

מאמרים אחרונים - לשון הרע

פיצויים בגין לשון הרע
לאחר שקבע בית המשפט כי הנתבעים פרסמו כנגד התובעת פרסום שיש בו משום לשון הרע, ולא עומדות להם ההגנות שבפרק ג' לחוק, יעבור לדון בשאלת הפיצוי המגיע לתובעת בגין לשון הרע.

לשון הרע: הגנת תום הלב
נתבע יהנה מהגנת סעיף 15 בהתקיים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא שהנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב. והתנאי השני הוא שהנתבע יוכל להצביע על כך ...

לשון הרע: הגנת אמת בפרסום
נתבעת בגין לשון הרע? מהי הגנת אמת בפרסום? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי הדין באתר ...

לשון הרע, כיצד מגיע בית המשפט להכרעה?
השאלה הראשונה אשר ישאל בית המשפט היא, האם המעשים המיוחסים לנתבעים עולים כדי פרסום לשון הרע. הבדיקה תעשה לפי היסודות הנמצאים בסעיפי החוק, שהוא הסעיף המגדיר מעשה של פרסום לשון הרע. לאחר בחינת המקרה לאור החוק והפסיקה ובאם התשובה תהא חיובית יבחן בית המשפט אם עומדת למפרסמים הגנה מן ההגנות המוקנות בפרק ג' לחוק.

חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965
חוק איסור לשון הרע נועד להגן על כבודו של אדם או איגוד ומונע פרסומים שעלולים לפגוע ולגרום נזק.

ביקורת או לשון הרע?
ביקורת יכולה להיות לא אחת נוקבת וחריפה. האם דברי ביקורת עלולים לחרוג מהלגיטימיות העומדת בבסיסם. האם ייתכן וביקורת תהיה לשון הרע?

פרסום לשון הרע ללא שמות - האם פיצויים?
האם פרסום לשון הרע ללא שמות מהווה עילה להגשת תביעת פיצויים? האם עיתון מעריב יפצה בגין פרסון לשון הרע?

עדות במשטרה אשר ניתנה בתום לב - האם יכולה להיות לשון הרע?
האם דברים אשר נאמרו במהלך חקירה במשטרה יכולים להיות לשון הרע? האם דברים אלו יכולים לגרום להגשת תביעה אזרחית?

פרסום אפליה בכניסה למועדון אשר לא הוכחה מהווה לשון הרע
בליין אשר לא הוכנס למועדן בירושלים, בשל מה שמכונה על ידו אפליה עדתית, פרסם פרטי האירוע באתרי אינטרנט. האם מדובר בלשון הרע או שמא אמת בפרסום?

תביעת לשון הרע בגין פרסומים בבלוג באינטרנט
במסגרת בלוג ברשת האינטרנט פורסמו דברים קשים כנגד אדם והאחרון טוען כי מדובר בהוצאת לשון הרע. עורך הבלוג טוען, לעומת זאת, כי מדובר בדעתו האישית והדברים חוסים תחת הגנת תום הלב לפי סעיף 15(4) לחוק איסור לשון הרע...

ידיעות אחרונות וכתב ישלמו פיצויים בגין לשון הרע במסגרת ראיון
האם ניתן לתבוע פיצויים בגין הוצאת לשון הרע במהלך ראיון בעיתון ידיעות אחרונות?

פיצויים בגין זיוף פרופיל באתר האינטרנט דה מרקר
האם פרסום פרופילים מזויפים ברשת החברתית "דה מרקר קפה" מהווה הפרה של חוק איסור לשון הרע...

האם המכתבים ודרך הפצתם מהווים לשון הרע ופגיעה בפרטיות?
עוד קבעה השופטת כי המכתבים אינם שיח ושיג אקדמי על הערכות תלמידים הנהנים ממטרית חופש אקדמי. המכתבים נכתבו בתגובה על מכתבו של פרופ' בורט ופרופסורים אחרים ולא בהעברה רוטינית של הערכות על תלמידים. העמדתם כ"שיג ושיח אקדמי" היא או היתממות או ניסיון הסוואה. מרבית המכתבים עוסקת במנחה פרופ' בורט ורק חלק קטן מהם מתייחס לתובע.

לשון הרע על ציבור - קבוצת אנשים, גוף, ארגון
השאלה המרכזית הצריכה להישאל, כך קובעת הפסיקה, הנה האם היחיד, בהיותו יחיד, נפגע מאותו פרסום שהשמיץ את כל הקבוצה?

ייעוץ משפטי
מדוע מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לאחר מקרה תאונה ולא משנה אם נגרם נזק או לא?

<<   הקודם  1  2