www.what2do.co.il

ריבית מיוחדת הוטלה על חברת ביטוח בגין אי תשלום תגמולים בחוסר תום לב

דרגו את המאמר

ריבית מיוחדת הוטלה על חברת ביטוח בגין אי תשלום תגמולים בחוסר תום לב

ריבית מיוחדת בחברת ביטוח בגין אי תשלום תגמולים במועד


יחסי הכוחות בין חברות הביטוח לבין מבוטחיהן הוגדרו פעמים רבות בפסיקה כיחסים בלתי שוויוניים. דהיינו, אין כל ספק כי לחברת הביטוח "הגדולה והחזקה" יש כוח רב וניסיון בסוגיות ביטוחיות אל מול אדם המגיש תביעת ביטוח כנגדה. חוק חוזה הביטוח הינו החוק המסדיר את דיני הביטוח במשפט הישראלי. מדובר אפוא בחוק אשר מבקש במספר סעיפים להגן על המבוטח מפני "התעמרות חברות הביטוח". אחת ההגנות הנ"ל באה לידי ביטוי ביכולתו של המבוטח לדרוש פיצוי מוגדל כאשר מבטחת נמנעה מלשלם לו תגמולים שלא היו שנויים במחלוקת. להלן דוגמא למקרה כאמור.


התובעת במקרה דנן הייתה תלמידה בגן עירוני בירושלים. במהלך חופשה אצל קרובי משפחה, התובעת נפצעה ונגרמו לה נזקי גוף בעינה. אי לכך, הוגשה על ידה תביעה כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה אותה בתקופה המדוברת בפוליסת תאונות אישיות.


ההסדר בין חברת הביטוח לתובעת קבע כי המבטחת תהיה חייבת בתשלום תגמולי ביטוח "בכל מקרה של נכות חלקית וקבועה, בהתאם למכפלת האחוזים הקבועים לאותה נכות מסך של 100,000 דולרים". בין הצדדים לא הייתה מחלוקת כי התובעת הייתה זכאית לפיצוי בגין התאונה מכוח ההסדר. המחלוקת נגעה אפוא לגובה הנכות, וכפועל יוצא מכך - לגובה הפיצוי.

 

      קראו עוד בתחום:

 

התובעת טענה כי למרות שהייתה מחלוקת בנוגע לגובה הנכות, חברת הביטוח הכירה בנכות מסוימת. "חרף כך", טענה התובעת, "חברת הביטוח לא שילמה את התגמולים באשר לנכות שהוכרה על ידה (אלא בחלוף שלושה חודשים)".
 

התובעת צירפה לתביעתה חוות דעת רפואית של מומחה מטעמה אשר העריך את נכותה ב-49.1%. מנגד, חברת הביטוח הציגה חוות דעת משלה ובה הוערכה הנכות בשיעור של 30% "בלבד". כמו כן, בחוות דעת זו הודגש כי אם התובעת תעבור טיפולים מסוימים, נכותה תפחת ותעמוד על 10%-20%.

 

חוות דעתה של חברת הביטוח נערכה באוגוסט 2006. חרף כך, תגמולי הביטוח בגין הנכות המוכרת לא שולמו אלא בינואר 2007. בעקבות המחלוקת בין הרופאים, בית המשפט מינה מומחה רפואי מטעמו. מומחה בית המשפט הגיש חוות דעת מטעמו בנובמבר 2007 ובה העמיד את הנכות על 30%. אי לכך, נקבע כי התובעת הייתה זכאית לפיצויי בסך 30,000 דולרים, לפי ההסדר.


ריבית מיוחדת, האמנם?


התובעת טענה כאמור כי יש לחייב את חברת הביטוח בתשלום ריבית מיוחדת וזאת משום שתגמולי הביטוח שלא הייתה לגביהם מחלוקת שולמו באיחור ובחוסר תום לב. בית המשפט עיין בהסדר הביטוחי וקבע כי חברת הביטוח הייתה צריכה לשלם את תגמולי הביטוח בתוך 30 ימים ממועד הקביעה הסופית של אחוזי הנכות בהתאם לבדיקת רופא מטעמה.

 

אי לכך, נקבע כי כבר בספטמבר 2006 חברת הביטוח הייתה צריכה לשלם את תגמולי הביטוח, וזאת משום שחוות דעתו של המומחה מטעמה העריכה את נכותה של התובעת, לכל הפחות על 10%-20%, כבר באוגוסט 2006. עם זאת, התגמולים שולמו בפועל רק שלושה חודשים לאחר מכן.


באשר ליתרת הסכום, נקבע כי תגמולים אלה היו צריכים להיות משולמים על ידי חברת הביטוח 30 ימים ממועד הגשתה של חוות הדעת הרפואית של המומחה מטעם בית המשפט. דהיינו, היות וחוות הדעת הרפואית של המומחה מטעם בית המשפט הוגשה בנובמבר 2007, חברת הביטוח הייתה צריכה לשלם את יתרת התגמולים עד לדצמבר אותה השנה.
 

התובעת ביקשה כאמור להטיל על חברת הביטוח לשלם לה ריבית מיוחדת מכוח סעיף 28א לחוק חוזה הביטוח. בית המשפט קיבל את טענותיה. נקבע כי לא הייתה הצדקה לדחות את מועד התשלום בנוגע לסכום שלא היה במחלוקת לאחר הבדיקה של המומחה מטעם חברת הביטוח. כמו כן, בית המשפט מתח ביקורת על כך שחברת הביטוח לא שילמה את היתרה לאחר הגשתה של חוות הדעת הרפואית מטעם המומחית שמונתה על ידו בהליך דנן.


7,500 ₪ בגין איחור בתשלום


סעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח קובע כי במידה ותגמולי ביטוח שלא היו במחלוקת לא שולמו על ידי מבטח בביטוחים אישיים במועד, וזאת בחוסר תום לב, יהיה ניתן לחייבו בריבית מיוחדת בשיעור של עד פי שלושה מהריבית הרגילה. כאשר בית המשפט נדרש לסוגיה זו, הוא בחן שלוש שאלות מרכזיות:

 

  1. האם חברת הביטוח הייתה "מבטח בביטוח אישי"?
  2. האם חברת הביטוח לא שילמה את תגמולי הביטוח במועדים שהיא הייתה אמורה לעשות כן?
  3. האם הימנעותה לשלם את תגמולי הביטוח הייתה בגין התנהלות בחוסר תום לב?


במקרה דנן, בנוגע לשאלה הראשונה, נקבע כי למרות שהיה מדובר בהסדר לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, שלא היה מכונה "פוליסה" או "חוזה ביטוח", הנתבעת לא טענה לאי תחולתו של חוק חוזה הביטוח. באשר למועד התשלום, בית המשפט קבע כי הנתבעת הייתה צריכה - נוכח הוראות הסדר התשלום - לשלם את הפיצוי מוקדם יותר, וזאת גם לפי שיטתה.

 

נקבע כי התשלום הראשון היה צריך להיות משולם כבר 30 ימים ממועד הגשת חוות דעתו של המומחה מטעם חברת הביטוח, והתשלום השני בתוך חודש מעת הגשתה של חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט.


נותרה אפוא ההכרעה באשר לתום ליבה של חברת הביטוח. הלכה פסוקה היא כי היחס בין תום ליבו של מבטח בהעלאת שאלה בדבר זכאות לתגמולים, לבין תום ליבו של המבוטח בהעלאת דרישה לתגמולים, עוסק בעיקר בהתנהלותה של חברת הביטוח. תום ליבה של חברת ביטוח נבחן אפוא על פי מכלול הנסיבות ולא רק בנוגע לסיכוייה והיקפה של תביעת הביטוח.
 

עם זאת, בתי המשפט הכירו לא אחת בכך שהסנקציה הקבועה בסעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח הינה "כלי למקרים מיוחדים ונדירים בהם הוכח חוסר תום לב באופן ברור". במקרה דנן, בית המשפט קבע כי האיחור הראשון בתשלום תגמולי הביטוח, לאחר שחברת הביטוח הכירה גם בקרות התאונה וגם בקיומה של הנכות (אמנם בשיעור מופחת מהקביעה הסופית), היה איחור משמעותי שהעיד על חוסר תום לב. אי לכך, חברת הביטוח חויבה בריבית מיוחדת בשיעור של 7,500 שקלים.

לשאלות, תגובות או הערות לחץ/י כאן

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה

מיקרוטרואמה ופיצויים...מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר... 

פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? מהו למעשה אובדן כושר עבודה? האם אובדן היכולת לעבוד במקצוע אחד הינה אובדן כושר עבודה?  

היעדר גילוי בחברת הביטוח וטענה בדבר מצב רפואי קודם

מהי טענת העדר גילוי בתביעת ביטוח? מהו חיתום מחדש? האם חברת הביטוח יכולה להתחמק מתשלום התגמולים לפי הפוליסה? 

ביטוח חיים בהלוואת משכנתא

על מנת לקבל משכנתא לרכישת דירה, הבנקים מחייבים את הלווים לרכוש גם ביטוח חיים להבטחת החזר המשכנתא. פוליסה זו בעצם מבטחת כנגד מקרה מוות של אחד מהלווים 

אי מסירת פוליסת ביטוח

אי העברת הפוליסה למבוטח יגרור מניעה מחברת הביטוח להסתמך על חריגים וסייגים הקיימים בפוליסה... 

תביעה לתגמולי ביטוח- מצב רפואי קודם

תביעה לתגמולי ביטוח אי תשלום ביטוח בשל מצב רפואי קודם- האומנם? 

מהו ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית מגן על בעלי מקצוע חופשיים (כמו: עו"ד, רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים, מתווכים, מנהלי תיקי השקעות, חברות חיתום וחברות לניהול קרנות נאמנות .... 

הצהרת בריאות בפוליסת ביטוח

מהי הצהרת בריאות? מהו חשוב לדעת עם מתן פרטים רפואיים במסגרת הצהרת בריאות? 

את מי תובעים לאחר תאונת עבודה ?

נפגעת בעבודה? נגרמו לך נזקי גוף? מאמרים, פסקי דין ופניה אל עורכי דין באתר  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.